Eurocon minskar energikostnaden i ditt företag

Artikel

Kjell Jacobsson på Eurocon är certifierad energikartläggare för stora företag och även certifierad energiexpert för komplexa byggnader.
[20230123]

Eurocon minskar energikostnaden i ditt företag

Minskade energikostnader är i dag en nödvändighet för företagens överlevnad. Varje år går en enorm mängd energi förlorad på grund av att den inte utnyttjas optimalt. Genom hållbar energianvändning kan ditt företag minska driftkostnaderna och påverkan på klimatet genom att bli mer effektiv i energikonsumtionen. Eurocon identifierar energitjuvar och levererar kostnadseffektiva åtgärdsförslag, men hjälper även till i den fortsatta processen med att söka eventuella bidrag och ta energiprojekten i mål.

Det finns många fördelar med att effektivisera energianvändningen i ditt företag som förutom att sänka energikostnaderna även stärker konkurrenskraften och minskar klimatpåverkan. All användning av energi påverkar vår miljö och en lägre energianvändning höjer även ditt företags miljöprofil.

På Eurocon har vi lång erfarenhet av energifrågor och våra certifierade energiexperter gör energikartläggningar för såväl stora som små företag, inom alla branscher.

Kjell Jacobsson har över 30 års erfarenhet inom energifrågor och är Eurocons mest erfarna energikartläggare. Kjell är certifierad energikartläggare för stora företag och även certifierad energiexpert för komplexa byggnader.​

– Inom hållbar energianvändning arbetar vi med att ta fram energieffektiva och hållbara energilösningar som leder till minskade driftkostnader både i industriprocesser, stödsystem och lokaler. Ett exempel kan vara att ta vara på spillvärme från tillverkningsprocesser. Ni kanske har gratisvärme i ert företag utan att ni vet om det!

Det kan även innebära att ni konverterar från fossila energislag till förnyelsebar energi som bioenergi, sol, vind och vattenkraft. Vi ser över era behov och ger förslag på lösningar. Vill ni även ha hjälp med själva utförandet så löser vi det också, säger Kjell Jacobsson.

Utöver energikartläggningar erbjuder vi även andra tjänster inom energisegmentet.

Energikartläggning
Energikartläggningen är grunden för företagets energiarbete och rapporten som kartläggningen resulterar i är ett bra beslutsunderlag för vilka åtgärder ditt företag borde göra. I rapporten framgår hur mycket energi olika delar av företaget använder och vilken del av verksamheten som har störst påverkan på energikostnaderna. Du får förslag på hur energianvändningen och energikostnaderna kan minskas, men även hur arbetssätt och rutiner kan hjälpa till att sänka kostnaderna.

Varje minskad kilowattimme innebär minskade koldioxidutsläpp och minskad miljöpåverkan samtligt som företagets resultat ökar.

Enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) måste berörda företag genomföra en energikartläggning vart fjärde år. Med stora företag menas företag som sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

Energideklaration
Energideklaration av byggnad ger dig information om hur energin i en byggnad används. Energideklarationen ska enligt lag göras; om du bygger nytt, om du upplåter byggnaden med nyttjanderätt eller om du ska sälja din fastighet. Energideklarationen ska förnyas vart tionde år och en besiktning behöver göras på plats. Allt för att få en grundläggande kontroll över byggnadens system för värme, varmvatten, kyla, ventilation, styrning och hur energiförbrukningen fördelars sig mellan olika energislag. Energideklarationen rapporteras även in till Boverkets Energideklarationsregister.

I samband med energideklaration tar vi fram konkreta förslag på energieffektiviseringsåtgärder som möjliggör att du kan sänka dina energikostnader samtidigt som du minskar belastningen på miljön.

Energiberäkningar och energisimuleringar
Behöver du hjälp med energiberäkningar av byggnader när du bygger till eller bygger nytt kan vi göra din energiberäkning till bygglovsansökan, helt enligt Boverkets byggregler BBR.

Behöver du detaljerade dynamiska studier av energiprestanda och inneklimat erbjuder vi energisimuleringar med verktyget IDA ICE som är ett avancerat simuleringsverktyg som utför energiberäkningar för både små och stora fastigheter.

Resultatet av simuleringen ligger till grund för beslut när det gäller val av energikälla, klimatskal och tekniska lösningar för effektiv och hållbar värme, värmeåtervinning, kyla och ventilation av byggnaden.

Energianalyser och utredningar
Energianalyser och utredningar riktar sig framför allt mot små- och medelstora företag som inte omfattas av lagkravet på energikartläggning, men ändå vill minska energianvändningen.

Vi gör en övergripande energianalys eller väljer ut en specifik del av processen som du redan vet behöver optimeras. I energianalysen framgår det hur mycket energi olika delar av företaget använder och vilken del av verksamheten som har störst påverkan på energikostnaderna. Du får förslag på hur energianvändningen och energikostnaderna kan minskas, men även hur arbetssätt och rutiner kan hjälpa till att sänka kostnaderna. Vi ger även förslag på hur eventuella åtgärder borde prioriteras för optimalt resultat.

Utbildning energieffektivisering 
Vi skräddarsyr utbildningar inom energieffektivisering efter era behov.

Energibidrag och stöd
Behöver du hjälp med ansökan för bidrag och stöd för energieffektivisering, energianalyser, energikartläggningar och energieffektiva åtgärder hjälper vi gärna till.

 

Kontakta någon av våra energiexperter så berättar vi mer.

Kjell Jacobsson
Mobil: +46 70 818 12 20
Mejl: kjell.jacobsson@eurocon.se

Emma Gröndahl
Mobil: + 46 73 392 09 95
Mejl: emma.grondahl@eurocon.se