Projekt

Projektkompetens

Alla våra uppdrag är unika.

Ett smörgåsbord av effektiva tjänster och produkter.

Från enstaka projektinsatser till ett helhetsansvar där alla delar ingår.

Från idé till full produktion

Stora delar av industrins möjliga framgångar ligger i att skapa ett innovationsklimat som åstadkommer konkurrenskraft och genom effektiva projekt implementera nya och förbättrade funktioner.

På Eurocon kan vi bidra med specialister, engagerade ingenjörer, kompetens, kvalitetsmedvetenhet, starka nätverk och produkter som gör skillnad. Idag och i framtiden.

Globalisering, nya tekniska innovationer och digitaliseringen i omvärlden gör att utvecklingstakten går allt snabbare. Omställningar och effektiviseringar är en del av en verklighet i ständig förändring. I ännu högre grad är kvalitet och kunnande nyckelfaktorer för effektiva projekt.

Eurocon kopplar ihop behov med möjligheter för att skapa smarta och smidiga lösningar i den dagliga driften. Vi tar våra kunder genom hela livscykeln för en investering – från förstudier till genomförandeprojekt, driftsättning och underhåll.

Här är de tjänster vi erbjuder inom kompetensområdet ”Projekt”

En förstudie genomförs inför en projektstart för att synliggöra risker i ett projekt. Denna ökar möjligheten för att projektet fortlöper enligt planerna. Resultatet av arbetet dokumenteras i en rapport och utgör beslutsunderlaget för fortsatt utveckling.

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Förstudie/utredning:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD ENERGI INFRASTRUKTUR

Förprojektering är det utrednings- och förberedelsearbete som föregår det operativa genomförandet av en större anläggning inom till exempel kraftvärme-, gruv-, massa-, pappers- och kemiindustrin.
Förprojektet är planeringsfasen för att säkerställa att rätt teknik, kostnader, kapacitet, utsläppsnivåer och tidsplaner kan uppnås.

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Förprojekt och Kalkyler:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD ENERGI INFRASTRUKTUR

Förfrågningsunderlag skapas där det framgår vad som ska köpas till projektet och vilka krav som ska ställas på inköpen.
Upphandlingarna innehåller förfrågningsunderlag med ritningar, beskrivningar, specifikationer, mängdförteckningar samt krav och kontraktsvillkor. Allt ska vara förhandlat och klart inför kommande beslut.

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Förfrågningar och Inköp:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD ENERGI INFRASTRUKTUR

En projektledare planerar, leder och styr projekt och ska skapa ett kreativt arbetsklimat bland deltagarna i projektet samt stimulera nytänkande. Som projektledare samordnar vi de olika uppdrag och arbetsuppgifter som ingår i projektet utifrån en framtagen projektplan.

Projektledaren ska kunna planera, organisera, marknadsföra och utvärdera. Men viktigast av allt är att projektledarens roll att leda människor. Projektledarens uppgifter innebär bland annat att ha kontroll över hur projektet fortlöper och kunna sätta in åtgärder om något går snett.

Det är vanligt att projektledaren har sakkunskap inom det område som projektet ska arbeta med, men i vissa fall är det mer lämpligt att ha en projektledare som kommer från något annat område och därför kan se uppgiften med nya perspektiv. Inom Eurocongruppen är vi vana att arbeta utifrån båda dessa förutsättningar.

Projektledaren ser till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi med hjälp av bland annat tidsplaner med milstolpar, riskanalyser, kontrollplaner och ekonomiuppföljningar.

En projektledare har också till uppgift att engagera och motivera medlemmarna i projektgruppen så att de utför ett bra arbete och levererar rätt sak, i rätt tid, till rätt kvalité.

I stora projekt finns det förutom projektledare ofta även delprojektledare, som då arbetar direkt under projektledaren.

 

Eurocongruppen har stor erfarenhet av Projektledning och Delprojektledning inom följande branscher:

SKOG KEMI GRUVA  INFORMATIONSSYSTEM VERKSTAD ENERGI INFRASTRUKTUR

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Projektering Rör:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD ENERGI INFRASTRUKTUR

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Projektering Mek:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD ENERGI INFRASTRUKTUR

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Projektering Hydraulik:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD ENERGI INFRASTRUKTUR

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Projektering El & Instrument:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD ENERGI INFRASTRUKTUR

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Projektering Elkraft:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD ENERGI INFRASTRUKTUR

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Projektering Automation:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD ENERGI INFRASTRUKTUR

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Projektering Styr och övervakning:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD ENERGI INFRASTRUKTUR

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Projektering AKB:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD ENERGI INFRASTRUKTUR

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Projektering HVAC:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD ENERGI INFRASTRUKTUR

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Projektering IT, tele, säkerhet:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD ENERGI INFRASTRUKTUR

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Projektering Automation DCS, PLC:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD ENERGI INFRASTRUKTUR

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Projektering EA:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD ENERGI INFRASTRUKTUR

När montaget är slutfört kontrolleras att alla uppgifter från förstudien genomförts. Allt från spänningsförsörjning till maskiner, ventilation, datorer och all annan utrustning skall nu driftas. Därefter börjar anläggningens produktion successivt att ta form och anläggningen trimmas och optimeras mot förutbestämda produktionsmål.

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Utcheckning och Drifttagning:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD INFORMATIONSSYSTEM ENERGI INFRASTRUKTUR

 

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Tidsplanering:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD INFORMATIONSSYSTEM ENERGI INFRASTRUKTUR

 

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Projektadministration:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD INFORMATIONSSYSTEM ENERGI INFRASTRUKTUR

 

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Projektkoordination:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD INFORMATIONSSYSTEM ENERGI INFRASTRUKTUR

 

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Projektuppföljning:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD INFORMATIONSSYSTEM ENERGI INFRASTRUKTUR

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Projektutvärdering:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD INFORMATIONSSYSTEM ENERGI INFRASTRUKTUR

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Besiktning:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD ENERGI INFRASTRUKTUR

Inom Eurocongruppen hålls regelbundet utbildningar inom Processäkerhet samt EL-Kalkyler.

 

Läs mer under sektionen Utbildningar!


Vill du veta mer?

Johan Westman

Vice VD, projektchef och stf affärsenhetschef
+46 (0)76 767 58 13

Referenser