Strukturaffär mellan Eurocon Consulting AB (publ) och Energytower AB

Vindparken Mörttjärnberget

Strukturaffär mellan Eurocon Consulting AB (publ) och Energytower AB

Det expansiva teknikkonsultföretaget Eurocon har beslutat att investera i vindkraftstillverkaren Energytower som ett led i utvecklingen av Bolaget. Eurocon är verksamt inom bland annat energiteknik och ser affären som en möjlighet att bli en stor aktör inom området vindkraft och vindkraftsprojektering. Eurocon har identifierat Energytower som ett bolag vars vindkraftsteknik har hög teknikhöjd och mycket goda framtidsutsikter.

Energytower har utvecklat ett unikt vertikalaxlat vindkraftverk med högre verkningsgrad än befintliga vindkraftverk. Energytowers teknik löser flera av de problem som konventionella vindkraftverk är behäftade med. Bland annat är dessa vindkraftverk säkrare, samtidigt som de är mycket effektivare och förenklar servicearbetet. Genom strukturaffären tillförs Energytower medel för att genomföra kostnadsstudier samt planeringsarbete för produktionsstart. I och med affären får Energytower en kraftfull teknisk förstärkning och en ny långsiktig kapitalstark ägare.

Genom affären tillförs Energytower MSEK 2,1 vilket ger Eurocon 350 000 aktier av serie A till ett pris av SEK 6 per aktie som kvittas i utbyte mot de tjänster Eurocon utför gentemot Energytower. Eurocon har även lämnat en avsiktsförklaring att teckna optioner på ytterligare 350 000 aktier av serie B till lösenkurs SEK 6 per aktie. Efter utlösande av apportemission samt teckningsoption kommer Eurocons ägarandel att bestå av 10,26% röstetal, samt 9,5% kapitalt.

Energytower AB har sitt säte i Umeå och arbetar med utveckling och produktion av vindkraftverk. Bolaget har i dag 169 aktieägare, varav Vision Ideas Ekonomisk Förening, med 2 760 000 aktier av serie A kontrollerade 81,96% av rösterna innan affären med Eurocon.

Eurocon Consulting AB (publ) är tekniska konsulter med ett tjänste- och produktutbud främst riktat mot massa-, kemi- och energiindustrin. Bolaget ska i nära samarbete med sina kunder vidareutveckla kvaliteten på sina tjänster och produkter. Detta skapar lönsamhet hos kunderna vilket i sin tur ger en fortsatt positiv utveckling för Eurocon Consulting. Bolaget har i dag 442 aktieägare och aktien är upptagen till handel på Aktietorget.

För mer information om affären och Eurocon kontakta Eurocon Consultings VD, Peter Johansson, på telefon 076 – 767 58 01