Kommuniké från årsstämman 2017-05-04

Vindparken Mörttjärnberget

Kommuniké från årsstämman 2017-05-04

* Björn Johannesson valdes till ordförande att leda årsstämman.

* Vid stämman var 13 212 601 (31,59 %) av totalt 41 827 279 aktier representerade.

* Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

* Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

* Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande en utdelning med 0,30 SEK per aktie.

* Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier.

* Vid därefter företagna val utsågs för tiden fram till nästa årsstämma följande funktionärer:   
Marie Berglund, ordförande (extern),
Richard Hellekant, ledamot (extern),   
Anders Nilsson, ledamot (extern),
Christer Svanholm, ledamot,
Ulf Rask, ledamot

För mer information:

Peter Johansson, VD

076-7675801


 
 

Eurocon är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 200 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.