Kommuniké från Årsstämman 2011-05-04

Vindparken Mörttjärnberget

Kommuniké från Årsstämman 2011-05-04

* Björn Johannesson valdes till ordförande att leda årsstämman.

* Vid stämman var 21 435 834 (58,17 %) av totalt 36 851 824 aktier representerade.

* Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

* Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

* Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande en utdelning med 0,20 SEK per aktie.

* Stämman beslutade att punkt 12 i dagordningen utgick. Frågan behöver beredas ytterligare och kommer att föreläggas en extra bolagsstämma.

* Stämman beslutade om antagande av ny bolagsordning gällande paragraf 8. Den nya lydelsen är enligt följande: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på företagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri. Kallelse till ordinarie årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

* Vid därefter företagna val utsågs för tiden fram till nästa årsstämma följande funktionärer:
Lennart Westberg, ordförande (extern),
Marie Berglund, ledamot (extern),
Christer Svanholm, ledamot
Ulf Rask, ledamot samt
Lars Arnerlöf, ledamot.

* Till valberedning valdes: Lennart Westberg och Christer Svanholm.
För mer information:
Peter Johansson, VD
060-67 78 01, peter.johansson@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall, Gävle och Kiruna. Bolaget är noterat på AktieTorget. Eurocon har ca 135 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.