Kallelse till extra bolagsstämma i Eurocon Consulting AB (publ)

Vindparken Mörttjärnberget

Kallelse till extra bolagsstämma i Eurocon Consulting AB (publ)

Rätt att delta: Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 15 juni 2011, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast Tisdagen den 21 juni 2011 klockan 16:00. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

Anmälan
Anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman skall göras antingen på telefon 060-67 78 02, via e-post ylva.larsson@eurocon.se eller skriftligen till Eurocon Consulting AB under adress Bolagsstämma, Eurocon Consulting AB (publ), Box 279, SE-891 26 Örnsköldsvik. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får ej vara äldre än ett år.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av den extra bolagsstämman.
2. Val av ordförande vid den extra bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om bemyndigande.
8. Beslut om kvittningsemission avseende betalning av förvärv Eurocon North AB
9. Beslut om kvittningsemission avseende betalning av förvärv Eurocon Sundsvall AB
10. Stämmans avslutande

Kommentar till punkt 7
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen ska äga besluta att aktie ska betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 2.000.000 aktier vilket innebär en ökning av aktiekapitalet från SEK 3.685.182 till högst SEK 3.885.182. Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till kursen på bolagets aktier på börsen vid tiden för genomförandet av nyemission. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera företagsförvärv eller del av företag. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 5,4 procent av aktiekapital och röster. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i den extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Kommentar till punkt 8
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktad kvittningsemission av 1.276.579 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kr per aktie, vilket ger en ökning av aktiekapitalet med SEK 127.657,9 Anledningen till att frångå aktieägares företrädesrätt är att emissionen avser erläggande av del av köpeskilling för förvärvet av Eurocon North AB. De nyemitterade aktierna skall tecknas och betalas genom kvittning av bolagets skuld till aktietecknarna senast den 1 juli 2011, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Teckningskursen om 1,90 kr per aktie för Eurocon North AB fastställdes utifrån börskursen vid förvärvstillfället. Kvittningsemissionen innebär en minskning av bolagets skulder med SEK 2.425.500 kr. Rätt att teckna 1.276.579 aktier tillkommer Tord Kostet. De nya aktierna ska ge rätt till vinstutdelning från och med innevarande räkenskapsår.

Kommentar till punkt 9
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktad kvittningsemission av 2.535.592 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kr per aktie, vilket ger en ökning av aktiekapitalet med SEK 253.559,2. Anledningen till att frångå aktieägares företrädesrätt är att emissionen avser erläggande av del av köpeskilling för förvärvet av Eurocon Sundsvall AB. De nyemitterade aktierna skall tecknas och betalas genom kvittning av bolagets skuld till aktietecknarna senast den 30 maj 2012, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Teckningskursen om 1,10 kr per aktie för Eurocon Sundsvall AB fastställdes utifrån börskursen vid förvärvstillfället. Kvittningsemissionen innebär en minskning av bolagets skulder med SEK 2 535 592 kr. Rätt att teckna vardera 633.898 aktier tillkommer Lars Ola Bodeby, Johan Westman, Hans Wiberg och Peter Johansson. De nya aktierna ska ge rätt till vinstutdelning från och med räkenskapsår 2012.

Övrigt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 1 juni 2011 och kan på begäran tillställas aktieägare. Nämnda handlingar samt fullmaktsformulär kommer också att finnas på bolagets hemsida www.eurocon.se.

I bolaget finns totalt 36.851.820 aktier av serie B med en (1) röst per aktie.

Örnsköldsvik i 27 maj 2011

Eurocon Consulting AB (publ)
Styrelsen

Christer Svanholm

Lennart Westberg
Styrelseordförande

Lars Arnerlöf

Marie Berglund

Ulf Rask