Kallelse till Årsstämma i Eurocon Consulting AB (publ)

Vindparken Mörttjärnberget

Kallelse till Årsstämma i Eurocon Consulting AB (publ)

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall, dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 16 april 2007, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast fredagen den 18 april 2007 klockan 16:00. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

Anmälan
Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras antingen på telefon 060-67 78 02, via e-post ylva.larsson@eurocon.se eller skriftligen till Eurocon Consulting AB under adress Bolagsstämma, Eurocon Consulting AB (publ), Box 279, SE-891 26 Örnsköldsvik. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning
1) Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Godkännande av dagordning.
4) Val av en eller två personer att jämte ordförande justera protokollet.
5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6) Redogörelse av styrelsens arbete.
7) Verkställande direktörens anförande.
8) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9) Redogörelse för revisionsarbetet under året.
10) Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fast ställda balansräkningen samt beslut om utdelning, samt
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
11) Förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning.
12) Valberedningens redogörelse för sitt arbete.
13) Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman
14) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
15) Val av styrelse och revisorer.
16) Förslag till beslut om valberedning.
17) Övriga frågor.
18) Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 10 b
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske.

Punkt 11
Styrelsen föreslår:
– att bolagsordningens paragraf 3 ändras till: ”Bolaget skall via dotter- och intressebolag bedriva konstruktions- och konsulttjänster inom verkstads- och processindustrin ävensom annan därmed förenlig verksamhet.”
– att paragraf 6 ändras till: ”Styrelsen skall bestå av fyra till sex ledamöter utan suppleanter, utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman. Vid lika röstetal i beslutsfråga inom styrelsen avgör ordförande. Ledamöter väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.”
– att paragraf 7 ändras till:” För granskning av bolagets årsredovisning
jämte räkenskaper och bokföring, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, skall bolaget ha en till två revisorer. Revisorer väljs av bolagsstämman.”
– att paragraf 9 ändras till: Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsförbehåll enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

Punkt 13
Styrelsen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 14
Valberedningen föreslår att ett arvode motsvarande tre (3) prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande samt ett arvode motsvarande ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp utgår till ledamot som ej är anställd i något bolag som ingår i Eurocon-koncernen. För revisorer föreslås att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15
Aktieägare motsvarande cirka 70 procent av rösteandelen i bolaget har deklarerat att de kommer att stödja omval av den sittande styrelsen. Inga suppleanter föreslås.

Punkt 16
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att valberedning, för tiden intill dess att en ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa stämma, skall utgöras av styrelsens ordförande jämte Christer Svanholm som representant för de större aktieägarna.

Övrig information
Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 11) och 13-16) samt handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 8 april 2008 och kan på begäran tillställas aktieägare.

Örnsköldsvik i mars 2008
Eurocon Consulting AB (publ)
Styrelsen