Eurocon Consulting AB (publ) tilläggsköpeskilling för förvärvet av Automation West AB

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon Consulting AB (publ) tilläggsköpeskilling för förvärvet av Automation West AB

I juni 2013 erbjöds Eurocon Consulting AB (publ) (”Bolaget”) möjligheten att förvärva 100 procent i Automation West Engineering AB. Värdering av Automation West Engineering AB gjordes av en oberoende part samt av styrelsen. Enligt avtalet skall en tilläggsköpeskilling utgå efter visat resultat 2016-08-31. Ett önskemål från såväl köpare som säljare var att köpeskillingen skulle utgöras av en kontant del samt en del bestående av aktier i Bolaget. Styrelsen har beslutat om en tilläggs-köpeskilling om 2 500 002 kr som erläggs dels kontant med 692 500 kr och dels via en nyemission av aktier i Eurocon Consulting AB, vilken ska betalas genom kvittning av en skuld till säljaren Ann Buoni AB, med 1 807 502 kr. Totalt motsvarar skuld som ska kvittas 365 152 aktier i Bolaget, med ett marknadsvärde per den 1 september om 4,95 kr/aktie, vilket innebär att Bolagets aktiekapital ökas med 36 515 kr. För varje ny aktie skall betalas 4,95 kr/aktie och teckning ska ske via betalning senast 2016-10-31. Ann Buoni AB, org nr 556690-2606 skall, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, äga rätt att teckna samtliga 365 152 aktier. De nya aktierna ska äga rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. 

Peter Johansson
VD

060-67 78 01, 076-767 58 01
peter.johansson@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Göteborg, Borås, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 200 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.