Eurocon Consulting AB (publ) förvärvar resterande 49 procent i dotterbolaget Eurocon North AB.

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon Consulting AB (publ) förvärvar resterande 49 procent i dotterbolaget Eurocon North AB.

Eurocon North AB bildades den 1 mars 2009 och har bedrivit verksamhet sedan den 1 april 2009. Eurocon Consulting AB (publ) har ägt 51 procent av Eurocon North AB sedan bolagets bildande. Vi kan nu glädjande meddela att Eurocon Consulting AB (publ) har förvärvat de resterande 49 procenten av aktierna i Eurocon North AB. Detta innebär att Eurocon North AB kommer att vara ett helägt dotterbolag till Eurocon Consulting AB (publ) från och med den 1 januari 2011. Omsättningen i Eurocon North har under det gångna räkenskapsåret fram till 2010-09-30 uppgått till cirka MSEK 8,7 med ett resultat för samma period före skatt på KSEK 567. Antalet anställda i Eurocon North uppgick per den 30 september till 14 personer. Förvärvet kommer i sin helhet att betalas med nyemitterade aktier i Eurocon Consulting AB (publ). Förvärvet av de resterande 49 procenten i Eurocon North AB kommer vid erläggande av full tilläggsköpeskilling innebära en utspädning för de nuvarande aktieägarna i Eurocon Consulting AB (publ) på maximalt cirka 3 procent. Ingen köpeskilling kommer att utgå vid förvärvstillfället utan denna kommer att betalas i samband med årsstämmorna i Eurocon Consulting AB (publ) 2011 och 2013.

För mer information:
Peter Johansson
VD, Eurocon Consulting AB (publ)
060-67 78 01, 076-767 58 01
peter.johansson@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ):
EUROCON är en svensk koncern som grundades1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall och Gävle. Bolaget är noterat på AktieTorget. Eurocon är ca 125 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa och papper, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se