Eurocon Consulting AB (publ) förvärvar KLT Konsult AB i Växjö

Vindparken Mörttjärnberget

Eurocon Consulting AB (publ) förvärvar KLT Konsult AB i Växjö

KLT Konsult AB (”KLT”) har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1965. Dagens KLT, med kontor i Växjö, Kalmar, Kristianstad och Västervik, har 41 anställda. KLT erbjuder konsulttjänster baserade på ett brett branschkunnande i samverkan med teknisk kompetens inom verkstads- och processautomation samt el- och installationsteknik. KLT medverkar i ett projekts alla skeden från förstudie till färdig anläggning, eller som kompetens- och resursförstärkning i kundernas organisation.

Genom förvärvet stärker Eurocon Consulting AB (publ) (”Eurocon”) tjänsteutbudet i södra Sverige och sammantaget kommer vi att kunna utveckla verksamheten för både KLT och Eurocon med nya kompetenser till redan befintliga kunder, men även möta nya kunder och nya branscher. 

KLT har en årlig omsättning på cirka 45 MSEK och en rörelsemarginal i nivå med Eurocon. KLT ingår i Eurocon från och med tillträdesdagen den 5 oktober 2017, med ekonomiskt övertagande från den 1 oktober. Förvärvet väntas bidra positivt till Eurocons vinst per aktie från fjärde kvartalet 2017.

”KLT liknar Eurocon både avseende affärsinriktning och företagskultur och vi är mycket glada över att KLT nu blir en del av Eurocon. KLT har en gedigen kompetens som är efterfrågad på marknaden och som stärker våra positioner och närvaro inom de branscher där båda företagen idag verkar framgångsrikt. Sammantaget kommer vi att kunna utveckla verksamheten för både KLT och Eurocon med nya kompetenser till redan befintliga kunder, men även möta nya kunder och nya branscher. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans och få ett stort kompetens- och erfarenhetsutbyte”, säger Peter Johansson, VD och koncernchef för Eurocon.

”För KLTs del ger detta möjligheter till ökade åtagande i projekt tillsammans med Eurocons teknikkunnande och storlek. Den geografiska spridningen ger båda våra huvudinriktningar, installationsprojektering och industriautomation, nya möjligheter till både teknisk utveckling och geografisk expansion. Vi ser fram emot att ingå i Eurocon och bidra till bolagets expansion i södra Sverige.” säger Jonas Kroll, VD för KLT.

Köpeskillingen, för ett obelånat KLT med en nettokassa om 2,75 miljoner, uppgår till maximalt 1.800.000 aktier i Eurocon samt maximalt 28.000.000 kronor kontant. Vid övertagandet betalas 24.000.000 kronor kontant samt 900.000 aktier. Tilläggsköpeskillingen om maximalt 4.000.000 kronor och maximalt 900.000 aktier är kopplad till resultatet för 2017-2018 och betalas ut under första halvåret 2019. Den kontanta delen av köpeskillingen finansieras av Eurocons tillgängliga likvida medel och en förvärvskredit.

I samband med förvärvet hölls ett styrelsesammanträde i Eurocon varvid det beslutades att genomföra en apportemission av 900.000 aktier i Eurocon riktad till KLT Holding AB som ett led i genomförandet av förvärvet av KLT Konsult Aktiebolag. Aktieteckning och betalning med apportegendom bestående av aktier i KLT Konsult Aktiebolag genomfördes i samband med dagens förvärv.

Genom apportemissionen ökar aktiekapitalet i Eurocon med 90.000 kronor till 4.272.727,90 kronor och antalet aktier efter apportemissionen kommer att uppgå till 42.727.279 aktier. Emissionskursen har beräknats till 6,75 kronor vilket motsvarar ett volymvägt genomsnitt av Euroconkursen under perioden den 19 september till och med den 2 oktober 2017.

Beslut om apportemissionen fattades av styrelsen med stöd av det bemyndigande som lämnades vid Eurocons årsstämma den 4 maj 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 oktober 2017.