Delårsrapport januari-september 2019

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport januari-september 2019

Koncernen juli-september 2019 

 • Nettoomsättningen ökade till 52,9 (48,2) MSEK
 • EBITA uppgick till 0,4 (3,0) MSEK
 • EBITA-marginalen uppgick till 0,8 (6,1) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,1 (2,7) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 0 (5,6) procent
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,1 (4,5) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0 (3,9) MSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0 (0,09) SEK
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0 (0,09) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till -0,7 (-1,3) MSEK

Koncernen januari-september 2019 

 • Nettoomsättningen ökade till 195,9 (186,3) MSEK
 • EBITA uppgick till 8,6 (20,4) MSEK
 • EBITA-marginalen uppgick till 4,4 (10,9) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,6 (19,6) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 3,9 (10,5) procent
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 (25,5) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 6,5 (21,2) MSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,16 (0,50) SEK
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,15 (0,49) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 20,2 (10,7) MSEK
 • Koncernens likvida medel uppgick till 10,9 (16,4) MSEK och soliditeten uppgick till 46,2 (59,6) procent vid periodens slut


Kommentar av VD Peter Johansson 

Ytterligare ett kvartal med omsättningsrekord men rörelseresultatet följer inte med. Under kvartalet har tecken på en försvagad konjunktur blivit tydligare. Vår resultatnedgång beror på försvagningen av marknaden samtidigt som vi slutförde några stora uppdrag i slutet av 2018 och under början av 2019. Vi har efter det haft svårt att hitta de volymer som vi behöver för att nå vårt marginalmål.  

I slutet av kvartalet har det dock kommit positiva indikationer från skogsindustrin där ett antal företag har fattat beslut om större investeringar. Kunder inom kemi, stål samt mindre industribolag är fortsatt avvaktande. Vi har goda chanser att förbättra resultatet kommande månader men framförallt under nästa år. Vi arbetar fokuserat och kontinuerligt med att uppnå vårt rörelsemarginalmål om 10 procent.

Vi har efter periodens utgång öppnat ett kontor i Gävle, som vi nu bemannar upp och från januari 2020 kommer det att finnas fyra medarbetare på plats. Tillsammans med det kontor vi startade i Karlstad andra kvartalet ökar vi vår lokala närvaro, vilket har mottagits mycket positivt av befintliga och möjliga nya kunder i respektive region.

Inom segmentet Produktförsäljning är kunderna fortsatt avvaktande med att göra investeringar. Inga nya större affärer har gjorts under kvartalet vilket krävs för att förbättra lönsamheten.

Trots detta har vi under perioden haft fortsatt högt tryck i nyrekryteringarna då vi ser att vi kommer att behöva fler duktiga medarbetare för att möta framtida efterfrågan hos våra kunder. Vi har också fortsatt fokus på förvärv på samtliga orter och inom samtliga områden.

Efter kvartalets slut avyttrades delar av Eurocons innehav i MoRe Research AB till statliga RISE. Vi ser detta som en god möjlighet att stärka vårt engagemang och vidareutveckla vår kompetens inom skogsindustrins omställning för en än mer hållbar framtid. Detta kommer att öka samverkan mellan näringsliv, skolor och universitet genom forskning och utveckling i världsklass i vårt närområde där MoRe får en nyckelroll.

Jag är fortsatt optimistisk trots ett svagt resultat för de första tre kvartalen och tror på en förbättring under sista kvartalet och under 2020. Jag ser med spänning fram mot nya uppdrag, nya kunder och fler nya duktiga medarbetare.

Örnsköldsvik i november 2019

Peter Johansson
VD och koncernchef, 076-767 58 02

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 5 november 2019. 

 

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Eurocon har ca 265 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på Spotlight Stock Market (sedan14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se eurocon.se