Delårsrapport januari-september 2017

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport januari-september 2017

Omsättningen landade på 45,0 (44,7) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,6) MSEK med en rörelsemarginal om 10,5 (8,1) procent. Efterfrågan på våra tjänster ökade även under det tredje kvartalet, framförallt inom skogs- och gruvindustrin. Rörelseresultatet och övriga rörelseintäkter har påverkats positivt av återföring av en bokförd skuld för tilläggsköpeskilling om 2,0 MSEK. Exklusive denna återföring minskade resultatet något jämfört med föregående år. En anledning till detta är att vi under kvartalet påverkats av större semesteruttag. Detta för välbehövlig vila efter goda insatser under det första halvåret där vi visat upp mycket bra resultat.  

Omsättningen för de tre första kvartalen ökade med 9,0 (7,2) procent och landade på 165,9 (152,2) MSEK. Vi redovisar ett rörelseresultat som ökade med 56,0 procent till 21,6 (13,8) MSEK med en rörelsemarginal om 13,0 (9,1) procent.

För segmentet Engineering har det under året pågått ett antal större investeringsprojekt inom skogsindustrin. Vi är delaktiga i några av dessa och har under perioden erhållit uppdrag från bland annat Holmen Iggesund. Vi bedömer att vi kan vinna ytterligare projekt hos andra kunder under resten av året.

Åtagandet för SCA Östrands massafabriks om- och tillbyggnad pågår och de uppföljningar som görs regelbundet visar att projektet framskrider enligt plan för vår del. Även projektet med Elof Hansson International AB och APP med deras fabrik i Indonesien följer planerna efter en senarelagd uppstart. Vi har även vunnit ett antal nya uppdrag av mindre storlek hos befintliga kunder som Mölnlycke Healthcare och LKAB. Aktiviteten hos våra kunder i Kiruna har ökat vilket stärkt vår verksamhet längst i norr på ett bra sätt med positiva utsikter för framtiden.

Inom segmentet Produktförsäljning har kunderna varit något avvaktande med investeringar men vi såg en liten förbättring i slutet av kvartalet som gör att utsikterna förbättrats för kommande kvartal.

Det är med stor glädje jag kan rapportera att vi efter periodens utgång har genomfört ett förvärv av KLT Konsult AB enligt utskickat pressmeddelande. KLT är ett gediget bolag som redovisat bra resultat under åren. Huvudkontoret ligger i Växjö. Kontor finns också i Kalmar, Kristianstad och Västervik och bolaget har 41 stycken välmeriterade medarbetare. Jag är övertygad om att detta kommer att stärka vår verksamhet och utveckla vår gemensamma framtid positivt. KLT ingår resultatmässigt i Eurocon fr.o.m. 1 oktober.

Örnsköldsvik i oktober 2017

Peter Johansson, VD

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom AktieTorgets försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017.