Delårsrapport januari-september 2011

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport januari-september 2011

Kommentar av VD Peter Johansson
Eurocon hade en fortsatt bra utveckling med stark omsättning och resultattillväxt. Omsättningen uppgick till 117,5 MSEK (92,5 MSEK) och vi kan efter det tredje kvartalet uppvisa ett rörelseresultat om 15,5 MSEK (9,6 MSEK), vilket ger en rörelsemarginal om13,1 procent (10,6 procent).

Vi har under året haft en mycket hög debiteringsgrad, 92,2 procent (87,0 procent). En bidragande orsak till våra framgångar har varit den höga aktivitet som präglat den svenska industrin. Oron på de finansiella marknaderna har ännu inte påverkat oss nämnvärt. Konjunkturutvecklingen den närmaste framtiden är svårare än vanligt att förutspå. Vi fokuserar på att förstärka oss på marknadssidan dels för att stå starka vid en ökad oro på marknaden och dels för att företaget har vuxit och kräver större marknadsinsatser för framtiden.

Vi har på ett bra sätt lyckats uppfylla vårt mål att bibehålla lönsamheten och kvaliteten trots att vi haft en relativt stor omsättnings- och personalökning under 2011. Vi har haft en god hjälp av den starka efterfrågan som präglat innevarande år i arbetet att genomföra tillväxten. Personalökningen var 21,8 procent och den kommer dels från förvärv men även genom organisk tillväxt i befintliga verksamheter. Förvärvet av Hydlings Ingenjörsbyrå i Härnösand har ännu inte hunnit påverka medelantalet årsanställda eftersom det är en beräknad siffra och de införlivades i Eurocon från den första september. Under perioden har vi haft ett femtontal underkonsulter inhyrda.

Under perioden har några av våra kunder fattat beslut om investeringar som ska genomföras, men som ännu inte upphandlats. Vi avvaktar också det fjärde kvartalet där våra kunder inom industrisegmentet normalt beslutar om större investeringar. Vår ambition är att få ta del av några av de investeringar som beslutas och vi hoppas att de inte skjuts upp beroende på finansoron.

Eurocon har idag 150 välmeriterade medarbetare och vår ambition är att fortsätta växa lönsamt både genom förvärv och genom organisk tillväxt.

För ytterligare information kontakta:
Peter Johansson,
VD och koncernchef
Tel: 076-7675801
e-post: peter.johansson@eurocon.se

Marknad och kunder
Vi har vunnit nya uppdrag hos bland annat Zellstoff Stendal i Tyskland, Holmen Hallstavik och Metso Paper. Dessutom har befintliga uppdrag utökats hos SCA Östrand, Holmen Iggesunds Bruk, M-real Husum, Akzo i Örnsköldsvik, Andritz och Domsjö Fabriker.

Vi har erhållit beställningar från nya kunder och en av dem är Boliden som köpt vårt projekthanteringsverktyg SiteBase. Vi har även fått vårt första uppdrag i samarbete med Metso Minerals till Northland i Pajala, samt ett mindre uppdrag till SCA Munksund. Det är mycket tillfredställande att konstatera att vi har en bra tillväxt på kundsidan.

Medarbetare
Medelantalet årsanställda uppgick till 151.
Omsättning och resultatutveckling
Totala omsättningen efter tredje kvartalet 2011 uppgick till 117,5 (92,5) MSEK, en ökning med 26,8 procent jämfört med samma period 2010. Ökningen kan förklaras med nya uppdrag och redan pågående uppdrag som vuxit.
Rörelseresultatet för perioden uppgick till 15,5 (9,6) MSEK, en ökning med 61,5 procent jämfört med samma period 2010. Resultatökningen är i huvudsak hänförlig till den höga debiteringsgraden.