Delårsrapport januari-september 2010

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport januari-september 2010

Perioden 1 juli – 30 sep 2010
Nettoomsättningen inklusive pågående arbeten uppgick till MSEK 29,1 (22,1)
Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2,6 (1,4)
Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 2,5 (1,0)
Resultatet efter schablonskatt uppgick till MSEK 1,4 (0,7)
Resultatet per aktie efter schablonskatt uppgick till SEK 0,04 (0,02)

Kommentar av VD Peter Johansson
Vi ser fortsatt ökad aktivitet hos våra kunder med bra tillströmning av mindre och medelstora uppdrag och studier i och utanför Sverige..Det gör att debiteringsgraden fortsätter att stiga. Vi ser också att flera större investeringar hos våra kunder genomförs eller kommer närmare beslut om genomförande. Ett exempel på detta är uppdraget från Holmen Iggesund Paperboard AB för en ny sodapanna i Iggesunds Bruk. Vi fick också under perioden förnyat förtroende av Metso Paper med ett antal uppdrag.

Den ökade omsättningen och stigande debiteringsgraden tillsammans med interna effektiviseringsprogram gör att vi har en stark förbättring av såväl rörelseresultat som vinstmarginal. Vi har också byggt upp en mer långsiktig orderstock tack vare de större och längre uppdragen. Detta underlättar vårt budgetarbete samt ger en stabilare grund för vår vidare expansion.

Vi har under perioden anställt ett antal nya medarbetare i Sundsvall, Örnsköldsvik och Kiruna, vilket ger en organisk tillväxt på nästan åtta procent. Dessa personer kommer in i verksamheten fr o m september fram till årsskiftet. Vi har för avsikt att göra fler nyanställningar och fortsätta tillväxten på medarbetarsidan.
Periodens omsättning ökade med 16 procent till MSEK 92,5 jämfört med samma period 2009. Periodens rörelseresultat ökade från MSEK 5,6 till MSEK 9,6. Rörelsemarginalen uppgick till 10,4 procent. Detta efter det att goodwill motsvarande MSEK 1,8 avräknats. Resultatet efter schablonskatt uppgick till MSEK 6,0. Detta skall jämföras med MSEK 4,0 för perioden januari-september 2009.

För ytterligare information kontakta:

Peter Johansson,
VD och koncernchef,
tel. 076-7675801, e-post: peter.johansson@eurocon.se