Delårsrapport januari-september 2009

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport januari-september 2009

Perioden 1 juli – 30 september 2009
Nettoomsättningen inklusive pågående arbeten uppgick till MSEK 22,1 (46,3)
Rörelseresultatet uppgick till MSEK 1,4 (1,9)
Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 1,0 (1,6)
Resultatet efter schablonskatt uppgick till MSEK 0,7 (1,2)
Resultatet per aktie efter schablonskatt uppgår till SEK 0,02 (0,03)

Kommentar av VD Peter Johansson
Industrikonjunkturen har generellt varit fortsatt svag under tredje kvartalet 2009. I de branscher där Eurocon verkar bedöms dock att aktiviteten ökat under slutet av perioden och att en vändning uppåt påbörjats.
Eurocons debiteringsgrad minskade från andra kvartalets 86,5 procent till 84,1 procent under det tredje kvartalet 2009. Denna minskning har i första hand skett gentemot tre av våra större kunder. Rörelsemarginalen under årets tre kvartal 2009 är högre än vad den var samma period 2008; 7,1 procent jämfört med 5,1 procent.
Det tredje kvartalet 2009 har präglats av kundernas avvaktande hållning och ett antal uppdrag har förskjutits framåt i tid. Dock har Eurocon erhållit några nya uppdrag och de discipliner inom företaget som påverkats mest av konjunkturnedgången har fått en förbättrad situation under det tredje kvartalet.
Orderboken med många små, och ett mindre antal större uppdrag, har inneburit sjunkande debiteringsgrad. Fler små uppdrag kräver mer övergripande planering och dessutom uppstår korta perioder med brist på uppdragstimmar. Trots att beläggningen sjunkit är den på en acceptabel nivå. Debiteringsgraden väntas sjunka ytterligare något under fjärde kvartalet samt eventuellt också under första kvartalet 2010. Därefter bedömer vi att den vänder uppåt igen beroende på en förväntad ökad uppdragsmängd och uppdragsstorlek under början av 2010.
Eurocons finansiella ställning är god och vi har beredskap för att göra anpassningar till konjunkturläget. Vi har inte behövt göra några sådana anpassningar under 2009 och vi bedömer att så inte heller blir nödvändigt under det kommande kvartalet. Våra tillväxtmål kvarstår därmed, med en mindre anpassning av målet för 2009 års resultat.

Vi har under perioden förstärkt vår kompetens inom processområdet genom att rekrytera två nya medarbetare inom områdena energi samt massa och papper. Detta har varit ett högt prioriterat mål under 2009.
Beslutet att förstärka vårt tjänsteutbud genom rekrytering av nya medarbetare inom rörkonstruktion och styrsystem i Sundsvall, Örnsköldsvik och Gävle har skjutits fram till början av 2010. Rekrytering av mek- och elkonstruktörer i Kiruna fortlöper.
Eurocon lyckades under perioden vinna ett antal nya mindre kontrakt avseende studier och förprojekt samt genomförandeprojekt inom energi och massa- och pappersindustrin samt även inom gruv- och kemiindustrin.

För ytterligare information kontakta:
Peter Johansson,
VD och koncernchef
Tel. 076-7675801
peter.johansson@eurocon.se

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten under det tredje kvartalet 2009 uppgick till MSEK -5,9. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 19,5. Räntebärande skulder uppgick vid periodens slut till cirka MSEK 3,9. Soliditeten vid periodens slut var 42,3 procent. Kassaflödet under perioden 1 januari – 30 september 2009 uppgick till MSEK -11,2. Det negativa kassaflödet är i sin helhet hänförligt till återbetalningen av det förskott från kund som beskrivs under rubriken ”Jämförelsestörande poster” nedan.

Förvärv av aktier i Eurocon Sundsvall AB
Den 5 januari 2009 förvärvades samtliga aktier i Eurocon Sundsvall AB. Fusionen genomfördes under juni 2009 där Eurocon Sundsvall AB uppgick i dotterbolaget i Eurocon Engineering AB.

Jämförelsestörande poster

Förskott från kund
Eurocon mottog ett förskott från en av sina större kunder i december 2007. Nettobeloppet uppgick till cirka MSEK 48. Förskottet har använts under 2008 till att för kundens räkning inköpa material till dennes verksamhet. Beloppet har löpande avräknats under 2008 i takt med att det förbrukats. Kvarvarande belopp 2009 i Eurocons balansräkning hänförligt till förskottet uppgick per den 31 mars 2009 till cirka MSEK 11. Beloppet var inkluderat i posten ”Förskott från kunder” i balansräkningen vilken totalt uppgick till MSEK 17,6. Kvarvarande del av förskottet är återbetalat i sin helhet under andra kvartalet 2009. Nyckeltalen under 2009 för omsättning och kassaflöde har påverkats negativt till följd av denna jämförelsestörande post.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Eurocon bedriver i huvudsak konsultverksamhet; en verksamhet som innebär ett visst mått av risktagande. De huvudsakliga affärsriskerna består i minskad efterfrågan, svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal, inte minst i samband med förvärv, risker i samband med fastprisuppdrag samt kreditrisker. Efterfrågan på våra tjänster är lägre än samma period förra året men vår beläggning är fortsatt god. Andelen fastprisuppdrag är låg, om än ökande. Ett fastprisuppdrag är dock alltid förenat med ett visst risktagande. Våra kunder består i stort sett uteslutande av större industriföretag och kommuner, varför kreditrisken bedöms vara liten.

Eurocon-aktien
Eurocon Consulting AB:s (publ) aktie är upptagen till handel på Aktietorget sedan den 14 december 2007. Totala antalet aktier i Eurocon uppgår till 33.599.005 fördelade på drygt 300 aktieägare.

Vid årets början var aktiekursen SEK 1,20. Slutkursen den 30 september 2009 var SEK 1,32 vilket innebär en kursökning under perioden om cirka 10,1 procent.

Hans Wiberg, Ylva Larsson och Ulf Rask har som insynspersoner och större aktieägare sålt aktier under perioden.

Datum för ekonomiska rapporter
Bokslutskommuniké 2009 27 februari 2010