Delårsrapport januari – mars 2021

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport januari – mars 2021

Koncernen januari-mars 2021

 • Nettoomsättningen ökade till 68,8 (67,9) MSEK

 • EBITA ökade till 4,8 (3,4) MSEK

 • EBITA-marginalen ökade till 7,0 (5,0) procent
 • Rörelseresultatet ökade till 4,5 (3,1) MSEK
 • Rörelsemarginalen ökade till 6,6 (4,5) procent
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 4,4 (2,8) MSEK
 • Resultatet efter skatt ökade till 3,5 (2,1) MSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning ökade till 0,08 (0,05) SEK
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,08 (0,05) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 8,7 (1,5) MSEK
 • Koncernens likvida medel ökade till 23,8 (7,8) MSEK och soliditeten ökade till 53,2 (49,2) procent vid periodens slut.

 

Kommentar av VD Peter Johansson

Resultatet förbättrades under det första kvartalet jämfört med föregående år. EBITA ökade till 4,8 (3,5) MSEK och omsättningen ökade till 68,8 (67,9) MSEK. Den återhämtning vi hade i slutet av 2020 fortsatte under perioden med ökande orderingång och något högre beläggning.  EBITA-marginalen ökade till 7,0 (5,0) procent viket innebär att vi ännu inte ligger i nivå med vårt marginalmål på 10 procent, men det är ett bra steg i rätt riktning.

 

Vi har under perioden erhållit ett antal nya uppdrag och det finns potential för flera nya, vilket resulterade i att vi i januari påbörjade en rekryteringsprocess i norra Sverige och lyckades redan under första kvartalet rekrytera elva nya medarbetare. Det känns väldigt tillfredsställande att vi kunde genomföra det så tidigt under 2021. Vi gör detta trots att beläggningen har varit något lägre på några kontor i södra delen av Sverige. Vi kommer att arbeta vidare med rekrytering till alla våra kontor och även undersöka eventuella förvärvsmöjligheter för att möta efterfrågan på duktiga medarbetare.

Vi ser en tydlig uppgång av investeringar inom industrisektorn vilket vi följer med spänning. Det blir också väldigt intressant att se utvecklingen för alla potentiella projekt inom gruv- och stålindustrin, där man har flaggat för väldigt stora investeringar i norra Sverige. Skogsbranschen fortsätter med sina omställningar och utveckling av användandet av skogens råvara, där vi naturligtvis redan nu är involverade på flera håll. Vi följer utvecklingen och ser intressanta möjligheter för oss i fortsättningen.

 

Läget inom vårt segment Produktförsäljning är fortsatt något avvaktande men trots det rör det sig sakta framåt även här. Det var svårt att hitta nya uppdrag under 2020, en trend som höll i sig under kvartal ett, men vi ser en mindre uppgång på underhållssidan av produkten hos några av våra kunder som vi bedömer kommer att minska den förlust som uppstått under kvartalet. Vi har påbörjat organisationsförändringar i produktbolaget i syfte att öka effektiviteten.
 

Första kvartalet har naturligtvis fortsatt att påverkas av den pågående pandemin. Det märks framförallt i södra delen av Sverige där det fortfarande tar lite längre tid att komma igång med nya projekt. Vi har hittills lyckats begränsa de negativa effekterna och har hittat vägar att begränsa smittspridningen i god samverkan med våra kunder. Vi har rutiner och följer myndigheternas restriktioner som tidigare.

 

Vi ser fram emot kommande kvartal med en stor optimism och hoppas att hela Sverige har fått sitt vaccin inför semesterperioderna.

Örnsköldsvik i maj 2021

Peter Johansson
VD och koncernchef

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021.

För mer information:

Peter Johansson, VD
076-7675801, peter.johansson@eurocon.se

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Gävle, Sundsvall, Härnösand, Umeå, Luleå och Kiruna. Eurocon har ca 250 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på Spotlight Stock Market (sedan14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se eurocon.se