Delårsrapport januari – mars 2020

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport januari - mars 2020

Koncernen januari-mars 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 67,9 (74,4) MSEK
 • EBITA uppgick till 3,5 (5,1) MSEK
 • EBITA-marginalen uppgick till 5,1 (6,8) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (4,7) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 4,6 (6,3) procent
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,8 (4,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,1 (3,8) MSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,05 (0,09) SEK
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,05 (0,09) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,5 (10,1) MSEK
 • Koncernens likvida medel uppgick till 7,8 (11,6) MSEK och soliditeten uppgick
  till 49,2 (47,3) procent vid periodens slut.

 

Kommentar av VD Peter Johansson

Under första kvartalet lyckas vi med att vända den negativa lönsamhetstrenden från andra halvåret 2019 och uppnår en EBITA-marginal på drygt 5 procent. Ännu inte i nivå med vårt lönsamhetsmål men ett steg i rätt riktning. Året började något avvaktande men förbättrades successivt. Från och med mars började vi dock tydligt se effekterna av covid-19 pandemin.  Ett antal uppdrag sköts upp och även erhållna uppdrag kortades ned eller sköts framåt på obestämd tid. Många av våra kunder känner av effekterna av pandemin ordentligt, men det drabbar de mindre kunderna hårdast. Vi har trots detta lyckats få ett antal nya mindre uppdrag under de senaste veckorna.

För Produktförsäljningen ser läget likadant ut, även där är det svårt att hitta nya uppdrag.

Från och med den sista mars övergick fem medarbetare inom automationsgruppen i Göteborg till anställning hos Sweco enligt tidigare pressmeddelande. Pågående projekt och uppdrag fortsätter enligt plan. Bakgrunden är att vi inom automationsområdet för läkemedels- och livsmedelsbranschen inte har uppnått kritisk massa och tillfredställande lönsamhet.

Hur det kommer att se ut framåt är mycket svårt att säga i dagsläget då det är många faktorer som skall vägas in. Vi har många pågående uppdrag och det finns planer på nya projekt hos våra kunder, men det är svårt att bedöma när dessa kommer att starta upp. Vårt fokus nu är att försöka begränsa de negativa effekterna av pandemin för att stå starka när den blåst över. Vi har korttidspermitterat ett antal av våra medarbetare från och med april och vi fortsätter att anpassa organisationen efter den marknadssituation som nu råder.

Jag vill tacka våra kunder för det goda samarbete vi har runt våra gemensamma uppdrag. Jag vill även tacka våra medarbetare för deras engagemang trots de omständigheter vi alla går igenom.

Örnsköldsvik i maj 2020
 

Peter Johansson, VD, 076-767 58 01

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Gävle, Sundsvall, Härnösand, Umeå, Luleå och Kiruna. Eurocon har ca 265 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på Spotlight Stock Market (sedan14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se eurocon.se