Delårsrapport januari-mars 2013

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport januari-mars 2013

Kommentar av VD Peter Johansson
Omsättningen för det första kvartalet minskade något jämfört med fjolåret till 38,1 MSEK (41,6). Rörelseresultatet minskade till 3,8 MSEK (5,3) vilket ger en rörelsemarginal om 10,0 procent (12,7). Några nya uppdrag med förväntad uppstart under kvartal ett flyttades fram något i tiden, vilket resulterade i minskad omsättning. Dessa uppdrag startades under senare delen av kvartal ett. Ett högre uttag av ledighet har även bidragit till minskningen samt påverkat debiteringsgraden negativt till 85,3 procent (87,9). Vårt mål gällande debiterings-graden är att den ska ligga över 85 procent.

Kassaflödet för den löpande verksamheten har påverkats negativt av bland annat etableringen av intressebolaget Eurocon FLK AB vilket redovisas i sin helhet på sidan två. Bolaget har varit igång sedan årsskiftet och vi har förväntningar på att erhålla nya uppdrag under andra kvartalet från, för oss, nya kunder. Bolaget har idag tre medarbetare och god möjlighet att växa inom den närmaste framtiden.

Vi ser en avmattning i projektaktiviteten inom den svenska industrin som vi uppfattar något avvaktande och där investeringsbeslut förskjuts framåt i tiden. Konjunkturutvecklingen för kommande kvartal är svår att förutspå i dagsläget. Men, vi har erhållit nya uppdrag under kvartalet vilket gör att orderstocken och beläggningen är tillfredställande. Vi har även lämnat anbud där upphandlingarna ännu inte är genomförda.

Vi fokuserar på att förstärka oss ytterligare inom utvalda områden och att växa genom förvärv samt organiskt med fortsatt lönsamhet på samma sätt som tidigare år. Målet är att stå än starkare när oron på de finansiella marknaderna lagt sig och investeringarna inom industrin förväntas öka.

För ytterligare information kontakta:
Peter Johansson,
VD och koncernchef

Tel: 076-7675801
e-post: peter.johansson@eurocon.se