Delårsrapport januari-mars 2012

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport januari-mars 2012

Kommentar av VD Peter Johansson
Vi har en fortsatt gynnsam utveckling med god beläggning och bra orderstock. Omsättningen för första kvartalet minskade något från fjolåret till 41,6 MSEK (45,3) med ett rörelseresultat om 5,3 MSEK (5,5) vilket ger en rörelsemarginal om 12,7 procent (12,0). Vi hade under 2011 en mycket hög debiteringsgrad om 92,2 procent. För första kvartalet 2012 kan vi redovisa en mer uthållig nivå om 88,2 procent (91,6). Vårt mål gällande debiteringsgraden är att den ska ligga över 85 procent. Omsättningsminskningen beror dels på att vi har minskat antalet inhyrda underkonsulter och dels på den något lägre debiteringsgraden.

Vi ser fortfarande god aktivitet inom den svenska industrin. Oron på de finansiella marknaderna har ännu inte påverkat oss nämnvärt. Konjunkturutvecklingen för kommande kvartal är svårare än vanligt att förutspå, men som tidigare nämnts, har vi för närvarande en god beläggning med en god orderstock som gör att nuläget är gynnsamt.

Vi fokuserar på att förstärka oss ytterligare inom vissa områden och att växa, både organiskt och genom förvärv, med fortsatt god lönsamhet på samma sätt som tidigare år. Målet är att stå än starkare när oron på de finansiella marknaderna lagt sig och när investeringarna inom industrin förväntas öka ytterligare, men även för att möta den ökande efterfrågan på våra tjänster.

Vi bildade ett nytt dotterbolag i Stockholm i början av februari; Eurocon Stockholm AB. Bolaget har idag tre medarbetare och god möjlighet att växa. Vi arbetar även vidare med expansion på andra orter i Sverige.

För ytterligare information kontakta:
Peter Johansson,
VD och koncernchef
Tel: 076-7675801
e-post: peter.johansson@eurocon.se