Delårsrapport januari-mars 2009

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport januari-mars 2009

Kommentar av VD Peter Johansson
Det första kvartalet 2009 har varit gynnsamt för Eurocon. Bolaget har erhållit ett flertal nya uppdrag och orderboken indikerar en fortsatt bra beläggning för det andra kvartalet.

Eurocon initierade under 2008 en omorganisation samtidigt som ett nytt affärssystem implementerades. Omorganisationen är nu genomförd och väl fungerade, de mål som sattes upp har uppnåtts. Affärssystemet togs i drift vid årsskiftet 2008/2009 och även detta har genererat ett gott resultat. Vi kommer under senare delen av 2009 att kunna dra nytta av kostnadsreduceringar till följd av dessa åtgärder.

Eurocon förvärvade resterande del av intressebolaget Eurocon Sundsvall AB i början av perioden och det är nu integrerat i Eurocon Engineering AB. Ett nytt dotterbolag i Kiruna startades i slutet av perioden, Eurocon North AB. Bolaget kommer från och med maj 2009 att ha fem anställda.

Eurocon lyckades under perioden att vinna ett antal nya kontrakt. Hit hör en förlängning av avtalet gällande konsulttjänster med M-real Husum för ytterligare fem år, samt huvudkonsultavtal med Holmen Timber avseende projektledning, projektering, montageledning, inköp och idrifttagning av en ny såg i Braviken.

Efterfrågan på Eurocons tjänster bedöms vara god, om än vikande, på stora och medelstora uppdrag. Däremot ökar andelen mindre uppdrag. Detta innebär att orderläggningen är kortare än normalt. Uppsatta mål avseende försäljning och resultat kvarstår trots rådande konjunkturläge. Bolaget har idag en god debiteringsgrad och en stark balansräkning vilket gör att vi ser positivt på framtiden.

För ytterligare information kontakta:
Peter Johansson,
VD och koncernchef
Tel. 076-7675801, e-post: peter.johansson@eurocon.se