Delårsrapport januari- juni 2021

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport januari- juni 2021

Koncernen april-juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade till 74,6 (65,5) MSEK
 • EBITA ökade till 8,4 (6,8) MSEK
 • EBITA-marginalen ökade till 11,3 (10,4) procent
 • Rörelseresultatet ökade till 8,1 (6,5) MSEK
 • Rörelsemarginalen ökade till 10,9 (9,9) procent
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 8,0 (6,4) MSEK
 • Resultatet efter skatt ökade till 6,4 (5,1) MSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning ökade till 0,15 (0,12) SEK
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,15 (0,11) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,1 (19,4) MSEK

Koncernen januari-juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade till 143,4 (133,5) MSEK
 • EBITA ökade till 13,3 (10,2) MSEK
 • EBITA-marginalen ökade till 9,3 (7,7) procent
 • Rörelseresultatet ökade till 12,6 (9,6) MSEK
 • Rörelsemarginalen ökade till 8,8 (7,2) procent
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 12,4 (9,2) MSEK
 • Resultatet efter skatt ökade till 9,9 (7,2) MSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning ökade till 0,23 (0,17) SEK
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,23 (0,17) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 25,7 (20,9) MSEK
 • Koncernens likvida medel uppgick till 26,1 (27,4) MSEK jämfört med 21,5 MSEK
  vid årets början och soliditeten ökade till 52,4 (49,7) procent vid periodens slut.

Kommentar av VD Peter Johansson

Jag kan glädjande rapportera att både omsättning och resultat förbättrades under det andra kvartalet jämfört med föregående år. Omsättningen ökade till 74,6 (65,5) MSEK och EBITA ökade till 8,4 (6,8) MSEK. EBITA-marginalen ökade till 11,3 (10,4) procent vilket innebär att vi överstiger vårt marginalmål om 10 procent för perioden. De förbättringar vi rapporterade om i första kvartalet fortsatte under andra kvartalet och vi hade en ökande orderingång med fortsatt stigande beläggning. Det ser lovande ut även framåt.

Vi påbörjade en mycket lyckad rekryteringsprocess i januari som fortgick även under det andra kvartalet. Vi är väldigt nöjda med utfallet som resulterade i att vi kan välkomna 26 nya kompetenta medarbetare. Dock framgår inte hela ökningen i rapporten då en stor del av rekryteringarna genomfördes under senare delen av kvartalet, vilket innebär anställningsstart i det tredje kvartalet. Det känns väldigt tillfredsställande att vi kunde genomföra detta redan under det första halvåret. Vi arbetar vidare med rekrytering till alla våra kontor och undersöker även eventuella förvärvsmöjligheter för att möta efterfrågan på duktiga medarbetare.

Vi ser en tydlig uppgång av investeringar inom industrisektorn vilket vi följer med spänning. Det är också väldigt intressant att bevaka den fortsatta utvecklingen för alla potentiella projekt som finns inom gruv- och stålindustrin i norra Sverige där man har flaggat för mycket stora investeringar. Skogs- och Kemiindustrin fortsätter också sina omställningar och utveckling av användandet av skogen som råvara. Vi är redan nu involverade i några större projekt och vår bedömning är att det kommer att startas fler större projekt runt om i Sverige framöver. Det finns många intressanta möjligheter för oss i framtiden.

Läget inom vårt segment Produktförsäljning är fortsatt något avvaktande men trots det rör det sig framåt även här. Det har varit svårt att hitta nya uppdrag under kvartalet men vi ser en mindre uppgång på underhållssidan av produkten hos några av våra kunder. Enligt vår bedömning kommer detta att minska den förlust som uppstått under första halvåret. Vi genomförde en organisationsförändring i produktbolaget i syfte att öka effektiviteten vilket gör att vi kommer att vara bättre rustade för att vända trenden även inom produktförsäljningen.

Verksamheten påverkas fortsatt av pandemin, men vi har begränsat de negativa effekterna och har hittat vägar att begränsa smittspridningen i god samverkan med våra kunder. Utvecklingen framåt är svår att sia om, men vi har rutiner och följer myndigheternas restriktioner precis som tidigare. Vi ser fram emot kommande kvartal med en stor optimism då efterfrågan från marknaden är hög inom de segment som vi verkar.

Örnsköldsvik i augusti 2021

Peter Johansson VD och koncernchef
 

Informationen är sådan som Eurocon Consulting är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-26 08:14 CET.

Peter Johansson
0660-29 56 00
info@eurocon.se

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Gävle, Sundsvall, Härnösand, Umeå, Luleå och Kiruna. Eurocon har ca 250 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på Spotlight Stock Market (sedan14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se eurocon.se