Delårsrapport januari-juni 2010

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport januari-juni 2010

Perioden 1 januari – 30 juni 2010
Nettoomsättningen inklusive pågående arbeten uppgick till MSEK 63,4 (57,2)
Rörelseresultatet uppgick till MSEK 7,1 (4,2)
Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 7,0 (4,4)
Resultatet efter schablonskatt uppgick till MSEK 4,6 (3,3)
Resultatet per aktie efter schablonskatt uppgick till SEK 0,13 (0,10)
Koncernens likvida medel uppgick till MSEK 23,6 (22,8) och soliditeten till 48,4 (38,9) procent vid periodens slut

Perioden 1 april – 30 juni 2010
Nettoomsättningen inklusive pågående arbeten uppgick till MSEK 33,0 (27,3)
Rörelseresultatet uppgick till MSEK 4,0 (1,5)
Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 4,1 (1,6)
Resultatet efter schablonskatt uppgick till MSEK 2,6 (1,1)
Resultatet per aktie efter schablonskatt uppgick till SEK 0,07 (0,03)

Kommentar av VD Peter Johansson
Under det första halvåret har vi haft en stark förbättring av det ekonomiska utfallet. Det förbättrade rörelseresultatet och den ökade vinstmarginalen beror främst på ökad omsättning samt minskade omkostnader. De minskade omkostnaderna kan härledas till de effektiviseringsprojekt som genomfördes under 2009. Bolaget har erhållit ett flertal nya uppdrag och orderboken indikerar en fortsatt god beläggning. Vi ser också att aktiviteten hos våra kunder fortsätter att öka vilket gör oss försiktigt optimistiska inför resten av året.

Periodens omsättning ökade med 10,8 procent till MSEK 63,4 jämfört med samma period 2009. Periodens rörelseresultat ökade från MSEK 4,2 till MSEK 7,1. Rörelsemarginalen uppgick till 11,1 procent. Detta efter det att goodwill motsvarande MSEK 1,2 avräknats. Resultatet efter schablonskatt uppgick till MSEK 4,6. Detta skall jämföras med MSEK 3,3 för första halvåret 2009.

Vi fick under perioden förnyat förtroende av Metso Paper med ett antal mindre uppdrag samt att de infört SiteBase på ett flertal kontor. Vi erhöll även ett tillägg på det pågående sågprojektet i Norrköping till Holmen Timber. Vi har också erhållit ett flertal mindre nya uppdrag till både svenska och utländska kunder samtidigt som ett antal befintliga uppdrag utökats i omfattning. Vi medverkar även i några studier som ser mycket intressanta ut, och som inom kort kan leda till större engagemang.

För ytterligare information kontakta:

Peter Johansson,
VD och koncernchef,
tel. 076-7675801, e-post: peter.johansson@eurocon.se