Delårsrapport januari-juni 2009

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport januari-juni 2009

Kommentar av VD Peter Johansson
Industrikonjunkturen, i linje med den övriga marknaden, fortsatte att långsamt försvagas under det andra kvartalet 2009. Ett område som dock gick emot strömmen var tjänster och projekt relaterade till energieffektivisering där efterfrågan steg. Trots den fortsatt vikande trenden avseende efterfrågan under perioden har Eurocon ökat debiteringsgraden från 84,6 procent under första kvartalet till 86,5 procent under andra kvartalet 2009. Denna ökning har i första hand skett inom industrisektorn. Rörelsemarginalen förbättrades i jämförelse med samma period föregående år från 5,9 procent till 7,3 procent för första halvåret 2009.

Det första halvåret 2009 har varit fortsatt gynnsamt för Eurocon. Bolaget har erhållit ett flertal nya uppdrag och orderboken indikerar en fortsatt bra beläggning för det tredje och fjärde kvartalet. Orderboken med många mindre uppdrag gör att rörelsemarginalen blir sjunkande då mer planering krävs och det uppstår korta perioder med brist på uppdragstimmar.

Eurocons finansiella ställning är god och vi har beredskap för att göra anpassningar till konjunkturen. Detta har dock inte varit nödvändigt under första halvåret. Våra tillväxtmål kvarstår, men vissa mindre anpassningar övervägs. Vi avser att förstärka vårt tjänsteutbud genom rekrytering av nya medarbetare inom rörkonstruktion i Sundsvall, Gävle samt inom både rör- och elkonstruktion i Kiruna. Vi har även beredskap för att anställa inom andra discipliner och på övriga orter om behov uppstår. Vi undersöker även möjliga etableringar på orter där vi inte har verksamhet idag.

Eurocon lyckades under perioden att vinna ett antal nya kontrakt inom massa- och pappersindustrin men även inom gruvindustri och energiproduktion. Efterfrågan på våra tjänster bedöms vara fortsatt god då vi ser en ökning av medelstora och större uppdrag. Detta innebär att orderingången och därmed beläggningen bedöms kunna öka under tredje och fjärde kvartalet.

För ytterligare information kontakta:
Peter Johansson,
VD och koncernchef
Tel. 076-7675801
peter.johansson@eurocon.se

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)