Delårsrapport januari-juni 2008

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport januari-juni 2008

Kommentar av VD Peter Johansson
Det andra kvartalet 2008 har varit gynnsamt för Eurocon med ett stort antal uppdrag. Orderboken för andra halvåret 2008 tyder på god beläggning året ut. I addition till detta undersöker vi möjligheten att expandera verksamheten via förvärv, vår förhoppning är att kunna slutföra åtminstone ett förvärv innan årets utgång.

Vi inledde i början på 2008 en omorganisation i syfte att öka effektiviteten och minska kostnaderna. Organisationsförändringarna bedöms vara fullt ut implementerade under tredje kvartalet 2008. Vi har därtill införskaffat ett nytt affärssystem som kommer att tas i drift f o m årsskiftet 2008/2009. Det nya systemet kommer att underlätta löpande lönsamhetsuppföljning och därigenom ge ett förbättrat beslutsunderlag till ledningen.

De förbättringar vi nu genomför bedöms nödvändiga för att anpassa organisationen efter den planerade expansionen under kommande verksamhetsår. Eurocon utvärderar möjligheten att under tredje och fjärde kvartalet 2008, öka sitt ägande i de befintliga intressebolagen, vilket ytterligare bedöms förbättra förutsättningarna för utvecklingen av koncernen i sin helhet.

Eurocon Consulting AB har en stark balansräkning. Vi ser positivt på framtiden och har ingen anledning att revidera gällande mål.

Eurocon med intressebolag har under första halvåret fått ett antal nya viktiga kunder inom Holmen, SCA, Metso Paper och Stockholm Vatten. Vi har även fått utökade beställningar till många av våra redan befintliga kunder. Efterfrågan på Eurocons tjänster bedöms vara fortsatt hög.
För ytterligare information kontakta:
Peter Johansson, VD och koncernchef, tel. 076-7675801, e-post: peter.johansson@eurocon.se

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för första halvåret 2008 uppgick till 57,3 mkr.

Rörelseresultatet för första halvåret 2008 uppgick till 3,4 mkr och rörelsemarginalen var 5,9 %.

Resultatet efter schablonskatt uppgick till 2,93 mkr.

Resultat per aktie

För perioden uppgick resultatet per aktie till 0,09 kr efter schablonskatt. Eget kapital per aktie
uppgick till 0,76 kr.

Avskrivningar

Avskrivningar uppgick till 1,03 mkr, varav 0,69 mkr i avskrivningar av goodwill.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34,1 mkr. Koncernens likvida medel
uppgick vid periodens slut till 47,9 mkr. Räntebärande skulder uppgick till c:a 0,8 mkr.
Soliditeten vid periodens slut uppgick till 21,0 %.
Kassaflödet, balansomslutningen och soliditeten har påverkats av ett extraordinärt förskott
från en kund, uppgående till c:a 50 mkr. Förskottet kommer att arbetas av under 2008, men
innebär en negativ påverkan på nyckeltalen för verksamheten. Totala förskott från kunder
uppgår till 65,2 mkr. varav c:a 16 mkr kommer att utgöra rörelseintäkter under 2008.
Dessutom innehåller balansräkningen en goodwill post på 6,2 mkr som uppstod under 2007 i
samband med uppköp av minoritetsandelar i dotterbolag.

Jan-Juni 2008 (2007)

Balansomslutning 121,9 (45,6) mkr

Eget kapital 25,6 (13,5) mkr

Soliditet 21,0 (29,6) %

Personal
Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 85.

Byte av redovisningsprincip
Eurocon har bytt redovisningsprincip från resultatavräkning vid projektens färdigställande till successiv vinstavräkning. Den förändrade redovisningsprincipen har medfört att redovisat resultat ökat med 1.8 mkr och omsättningen med 16.1 mkr.

Eurocon-aktien
Eurocon Consulting AB:s (publ) aktie är upptagen till handel på Aktietorget sedan den 14 december 2007. Totala antalet aktier i Eurocon uppgår till 33.599.005 fördelade på drygt 700 aktieägare.
Vid årets början var kursen 1,45 kr. Fram till och med den 11 augusti 2008 hade aktiekursen stigit med drygt 35 procent.

Inga insynspersoner eller större aktieägare har sålt eller köpt aktier under perioden.

Datum för ekonomiska rapporter

Delårsrapport januari-september 2008 lämnas den 30 oktober
Bokslutskommuniké 2008 lämnas den 27 februari 2009

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Eurocon bedriver i huvudsak konsultverksamhet; en verksamhet som innebär ett visst mått av risktagande. De huvudsakliga affärsriskerna består i minskad efterfrågan, svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal, inte minst i samband med förvärv, risker i samband med fastprisuppdrag samt kreditrisker.

För närvarande är efterfrågan på Eurocons tjänster mycket god. Vi rekryterar ny personal i den utsträckning vi kan, men det råder för närvarande brist på kompetenta ingenjörer på marknaden. Vi fokuserar mycket på personalens arbetsmiljö i syfte att säkerställa en hög trivsel på arbetsplatsen och därigenom minimera personalavgångar.

Andelen fastprisuppdrag är låg, om än ökande. Ett fastprisuppdrag är dock alltid förenat med ett visst risktagande.

Våra kunder består i stort sett uteslutande av större industriföretag och kommuner, varför kreditrisken kan bedömas vara mycket liten.

Örnsköldsvik den 12 augusti 2008
Peter Johansson
VD och koncernchef

Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

EUROCON CONSULTING AB (publ)
Org.nr: 556736-3188

12 augusti 2008