Delårsrapport 1 januari-31 mars 2018

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2018

  • Nettoomsättningen ökade till 70,5 (61,7) MSEK
  • Rörelseresultatet ökade till 10,0 (9,7) MSEK
  • Rörelsemarginalen uppgick till 14,1 (15,7) procent
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 14,4 (9,7) MSEK, vilket inkluderar en vinst vid avyttring av andelar i intressebolag med 4,5 (0) MSEK
  • Resultatet efter skatt ökade till 12,1 (7,6) MSEK
  • Resultatet per aktie efter skatt ökade till 0,28 (0,18) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,2 (2,6) MSEK
  • Koncernens likvida medel uppgick till 20,9 (29,2) MSEK och soliditeten uppgick till 56,8 (59,9) procent vid periodens slut

Kommentar av VD Peter Johansson 

Inledningen på året har varit bra och jag kan med stor glädje rapportera att vi i första kvartalet uppnått vårt resultatmål. Vi redovisar även den högsta omsättningen och det bästa rörelseresultatet vi hittills haft under ett kvartal. Omsättningen ökade med 14,3 (21,0) procent och landade på 70,5 (61,7) MSEK. Resultatet ökade med 3,1 procent till 10,0 (9,7) MSEK med en rörelsemarginal om 14,8 (15,7) procent.

Inom segment Engineering har efterfrågan på våra tjänster varit fortsatt god och framförallt gläds vi med gruvnäringen i Kiruna där vi ser en stark återhämtning. Det är positivt att det har vänt uppåt för gruvindustrin och vi ser fram mot ytterligare uppdrag under kommande kvartal. Inom skogsindustrin samt området installationsteknik är det fortsatt hög efterfrågan på våra tjänster. Under det andra och tredje kvartalet kommer vi att slutföra många av våra uppdrag på Östrands massafabrik. Även uppdraget med Elof Hansson International kommer att avslutas under samma period. Så här långt är vi nöjda med våra genomföranden hos båda dessa kunder och vi får bevis på att vi kan genomföra mycket stora uppdrag på ett bra och effektivt sätt.

Förutom dessa uppdrag har vi olika åtaganden till bland andra Andritz, Valmet, Södra Cell Mönsterås, Domsjö fabriker, Getinge, Holmen, Linnéuniversitetet i Kalmar, Metsä Board, Mondi, NKT Cable, Södra Cell, Södra Wood och Växjö Energi. Vi jobbar vidare med att skapa gemensamma metoder och synergier med KLT, där båda parter deltar på ett föredömligt sätt. Med KLT har vi ökat vår närvaro i de södra delarna av Sverige och vi har som mål att där stärka vår position ytterligare.

Inom segmentet Produktförsäljning har vi vunnit en ny kund i SunPine i Piteå för leverans av ett antal programvarublock inom Sitebase 7-familjen. Kunder som varit något avvaktande med investeringar under 2017 har börjat att agera mer aktivt efter årsskiftet och vi hoppas på fler affärer under året.

Vi ser ett antal nya intressanta projekt som vi eventuellt kan bli involverade i under 2018. För att möta efterfrågan på våra tjänster fortsätter vi att rekrytera nya medarbetare och vi har behov av att rekrytera till nästan alla våra kontor runtom i Sverige. Kontinuerligt utvärderar vi även ytterligare kompletterande förvärv.

Det är mycket stimulerande med en så bra inledning på året trots att det var en arbetsdag mindre i kvartalet jämfört med fjolåret. Om resten av 2018 fortsätter på samma sätt ser det mycket bra ut för oss på Eurocon.

Örnsköldsvik i maj 2018

Peter Johansson
VD och koncernchef

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom AktieTorgets försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018. 


Peter Johansson, VD, 076-7675801
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik. Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 245 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.