Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015

Kommentar av VD Peter Johansson

2015 har startat bra för Eurocon. Den ökade aktiviteten på marknaden, som vi även rapporterade om sista kvartalet 2014, har fortsatt in i 2015 och vi ser en uppåtgående trend hos våra kunder. Detta har de första tre månaderna avspeglat sig i vårt resultat. Vi har i perioden uppnått vårt lönsamhetsmål som innebär att rörelsemarginalen ska överstiga 10 procent. Rörelsemarginalen för de tre första månaderna blev 11,2 (9,5) procent. Jämfört med första kvartalet 2014 så ökade rörelseresultatet med 32,0 procent till 5,5 (4,1) MSEK och omsättningen steg med 11,5 procent till 48,5 (43,6) MSEK. Debiteringsgraden för perioden uppgick till 85,3*) (82,5) procent och kassaflödet från den löpande verksamheten för det första kvartalet uppgick till 4,8 (-3,7) MSEK. Det totala kassaflödet uppgick till 4,7 (-4,4) MSEK.

Inom segmentet Engineering har vi under perioden sett en hög aktivitet framför allt inom skogsindustrin men även inom verkstadsindustrin. Skogsindustrin genomgår en stor omvandling där förädling av kvalitet och helt nya typer av produkter kommer att tas fram inom t ex biokemi-området. Vi medverkar idag i ett antal av dessa utredningar som kan bli mycket intressanta projekt om de kommer att genomföras.

För gruvindustrin ser vi en viss oro på grund av det rådande järnmalmspriset som är mycket lågt. Prispressen inom gruvindustrin är idag stor men de uppdrag vi har och som vi har erhållit under perioden ser ut att fullföljas. Energi- och kemiindustrin rullar på som tidigare. Vi har under perioden erhållit ett antal nya uppdrag från bland annat SCA, Holmen Södra Cell, Mondi, Metsä board, Akzo, LKAB, Statkraft, Valmet, Santa Maria och Mölnlycke Health Care.

För segmentet Produktförsäljning har starten varit lite svagt avvaktande men vi ser fortsatt efterfrågan på tjänster och produkter vilket gör att vi räknar med att nå lönsamhetsmålet för detta segment för helåret.

Rekryteringsarbetet som vi startade under senare delen av 2014 har gett resultat. Vi har under perioden haft en organisk medarbetartillväxt om 6,8 (6,0) procent. Vi arbetar vidare med rekrytering under kommande kvartal för att möta efterfrågan av våra tjänster.

*) Endast segment Engineering

För ytterligare information kontakta:

Peter Johansson,

CEO och koncernchef

Tel: 076-7675801

e-post: peter.johansson@eurocon.se


Marknad och kunder

Vi har vunnit nya uppdrag hos bland annat SCA, Holmen Södra Cell, Mondi, Metsä board, Akzo, LKAB, Statkraft, Valmet, Santa Maria, Mölnlycke Health Care och DMI Peace River i Canada. Befintliga uppdrag har utökats hos SCA, Akzo, Metsä Board, Södra Cell, Holmen, Statkraft, Domsjö fabriker och LKAB.

Medarbetare

Medelantalet årsanställda under första kvartalet uppgick till 189 (177), vid periodens början 181. Personaltillväxten under kvartalet uppgår till 6,8 (6,0) procent.

Nettoomsättning och resultatutveckling

Nettoomsättningen för första kvartalet 2015 uppgick till 48,5 (43,5) MSEK vilket är en ökning om 11,5 (14,2) procent jämfört med samma period 2014. Den ökade nettoomsättningen hänförs till det förbättrade marknadsläget framför allt inom skogs- och verkstadsindustrin samt en organisk tillväxt. Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 5,5 (4,1) MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 11,2 (9,5) procent.