Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014

Kommentar av VD Peter Johansson

Eurocon redovisade en rörelsemarginal på 9,6 (11,7) procent samt en medarbetartillväxt med 18 procent vilket innebär 177 (150) medarbetare. Huvuddelen av medarbetartillväxten kommer från förvärvet av Automation West AB. Rörelsemarginalen har höjts i jämförelse med det sista halvåret 2013. Efter årsskiftet upplever vi en förbättrad marknad och ser en ökad projektaktivitet inom de industrisegment där vi är aktiva, framförallt inom den svenska skogsindustrin. Vi har erhållit ett antal nya uppdrag under det första kvartalet som har stor potential. Internt arbetar vi med att förbättra vår kostnadseffektivitet.

Den första januari ändrade vi redovisningsprincip till IFRS och vi har därmed anpassat föregående års jämförande siffror till detta. Mer information finns under rubriken ”Redovisningsprinciper” på sidan fem. Under perioden avyttrades ägandet i Eurocon GmbH och den första april förvärvades resterande del av Eurocon Stockholm AB. Mer information finns under punkten ”Förvärv och avyttringar” på sidan fyra.

Nettomsättningen för det första kvartalet är högre i jämförelse med samma period föregående år; 43,5 (38,1) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (4,5) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,7 (-2,3) MSEK. Den ökade omsättningen kommer delvis från förvärvet av Automation West AB men även från den löpande verksamheten. Debiteringsgraden har minskat till 82,5 (85,3) procent. Vårt fokus ligger fortfarande på att ytterligare förstärka vår närvaro i hela Sverige samt att erhålla fler nya uppdrag och nya kunder.

För ytterligare information kontakta:

Peter Johansson,
CEO och koncernchef
Tel: 076-7675801
e-post: peter.johansson@eurocon.se