Delårsrapport 1 januari – 30 september

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport 1 januari - 30 september

Koncernen juli-september 2021

 • Nettoomsättningen ökade till 59,4 (47,9) MSEK
 • EBITA ökade till 5,2 (1,4) MSEK
 • EBITA-marginalen ökade till 8,8 (2,9) procent
 • Rörelseresultatet ökade till 4,9 (1,0) MSEK
 • Rörelsemarginalen ökade till 8,2 (2,1) procent
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 4,8 (0,9) MSEK
 • Resultatet efter skatt ökade till 3,8 (0,7) MSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning ökade till 0,09 (0,02) SEK
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,09 (0,02) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 2,2 (1,6) MSEK

Koncernen januari-september 2021

 • Nettoomsättningen ökade till 202,8 (181,4) MSEK
 • EBITA ökade till 18,5 (11,6) MSEK
 • EBITA-marginalen ökade till 9,1 (6,4) procent
 • Rörelseresultatet ökade till 17,5 (10,6) MSEK
 • Rörelsemarginalen ökade till 8,6 (5,8) procent
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 17,1 (10,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt ökade till 13,7 (7,9) MSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning ökade till 0,31 (0,18) SEK
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,31 (0,18) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 27,9 (22,5) MSEK
 • Koncernens likvida medel ökade till 23,8 (22,1) MSEK och soliditeten ökade till 57,0 (55,3) procent vid periodens slut.

Kommentar av VD Peter Johansson
Det är med stort nöje vi summerar de senaste tre månadernas resultat som utgör vårt bästa kvartal tre genom åren. Vi har tagit många steg framåt och redovisar en förbättring av samtliga nyckeltal, i ett för branschen säsongsmässigt tufft kvartal. EBITA ökade till 5,2 (1,4) MSEK och omsättningen ökade till 59,4 (47,9) MSEK vilket innebär en ökning med 24,0 procent. Återhämtningen som vi rapporterat om från årsskiftet håller i sig. Jag ser mycket positivt på affärsläget framåt där många projekt möjliggör att vi får allt bättre framförhållning på beläggningen samt att mängden prospekt ökar.

Omsättningsökningen och resultatförbättringen beror inte bara på ökad debiteringsgrad utan även på nyanställningar. Vi har uppnått samma medelantal årsanställda som före pandemin mycket tack vare en lyckad rekryteringskampanj. Dock framgår inte den totala summan av den lyckade rekryteringskampanjen i kvartalets siffror då ett flertal började/börjar sina anställningar under kvartal fyra. Vi arbetar vidare med rekrytering till samtliga kontor och undersöker även eventuella förvärvsmöjligheter för att möta efterfrågan på duktiga medarbetare.

Jag personligen har naturligtvis som mål att vi ska nå vårt rörelsemarginalmål om 10 procent för helåret.  Detta kommer dock att vara en utmaning med tanke på den relativt tuffa starten på året, men vi är som jag ser det på god väg. Marknadsutvecklingen är positiv för våra tjänster och vi har som sagt haft en god tillströmning av nya medarbetare. Dessutom har områden inom bolaget som varit svaga stärkts successivt under året vilket bidrar positivt framöver.

Vår verksamhet med produkten SiteBase, vilken finns i organiserad i eget bolag, slutför under året en förändringsprocess. Vi har knutit till oss en återförsäljare av produkten, Symetri, och har även utarbetat ett nytt underhållsavtal. Målet är att utveckla produkten i en högre takt för att nå nya kunder och en bredare marknad. Vi ser en återhämtning i de negativa siffror som bolaget levt med ett tag. Vi har en bit kvar men bedömningen är att bolaget är på rätt väg. Ett antal potentiella kunder har erhållit offerter och förhoppningen om att det skall kunna leda till nya affärer har stigit betydligt under kvartalet.

De negativa effekterna vi märkt av pandemin under perioden är att det förekommit förseningar, långa leveranstider och osäkra leveransbesked för viss utrustning. I övrigt ingen påverkan.  

Vi har naturligtvis bevakning på eventuell ökad smittspridning i god samverkan med våra kunder.  Stort tack till dem och våra medarbetare för deras engagemang trots de omständigheter vi alla har gått igenom och förhoppningsvis kan vi nu gå vidare med många nya erfarenheter.

Örnsköldsvik i november 2021
 

Peter Johansson
VD och koncernchef

Denna information är sådan som Eurocon Consulting är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-03 08:08 CET.

För mer information:

Peter Johansson, VD
076-7675801, peter.johansson@eurocon.se

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Gävle, Sundsvall, Härnösand, Umeå, Luleå och Kiruna. Eurocon har ca 250 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på Spotlight Stock Market (sedan14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se eurocon.se