Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

Delårsrapport januari-september 2016

Koncernen juli-september 2016

 •  Nettoomsättningen ökade till 44,7 (40,2) MSEK
 •  Rörelseresultatet ökade till 3,6 (3,2) MSEK
 •  Rörelsemarginalen var 8,1 (8,0) procent
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3,1 (3,4) MSEK
 •  Resultatet efter skatt uppgick till 2,3 (2,7) MSEK
 •  Resultatet per aktie uppgick till 0,05 (0,06) SEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,5 (-1,3) MSEK

Koncernen januari-september 2016

 •  Nettoomsättningen ökade till 152,2 (142,0) MSEK
 •  Rörelseresultatet ökade till 13,8 (12,4) MSEK
 •  Rörelsemarginalen var 9,1 (8,7) procent
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,3 (13,6) MSEK
 •  Resultatet efter skatt uppgick till 10,3 (10,8) MSEK
 •  Resultatet per aktie uppgick till 0,25 (0,26) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,7 (11,3) MSEK
 •  Koncernens likvida medel uppgick till 25,7 (12,7) MSEK och soliditeten till 56,9 (55,6) procent vid periodens slut

Kommentar av VD Peter Johansson

Vi kan med stor glädje rapportera att vi i det tredje kvartalet uppnådde den högsta omsättningen vi haft i ett tredje kvartal sedan starten. Vi redovisar en omsättningsökning om 11,2 (2,8) procent med en omsättning om 44,7 (40,2) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 3,6 (3,2) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 8,1 (8,0) procent.

Nedgången i gruvindustrin i Kiruna startade i slutet av 2015 och den har påverkat vårt rörelseresultat negativt även i det tredje kvartalet. Under våren genomfördes ett åtgärdsprogram som har gett ett positivt resultat i slutet av kvartalet. Vår bedömning är att de åtgärder som genomförts vänt den resultatminskning vi haft inom branschen och att vårt kontor i Kiruna skall kunna redovisa positivt resultat framåt.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,5 (-1,3) MSEK.

Även nettoomsättningen för de första tre kvartalen 2016 var den högsta vi haft sedan starten och uppgick till 152,2 (142,0) MSEK. Rörelseresultatet för första tre kvartalen uppgick till 13,8 (12,4) MSEK och rörelsemarginalen till 9,1 (8,7) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,7 (11,3) MSEK.

Rekryteringsarbetet har varit något svårare de senaste månaderna på grund av en stark arbetsmarknad för teknikkonsulter. Medelantalet anställda under januari-september uppgick till 202 (195) vilket innebär en organisk tillväxt med 3,6 (9,6) procent jämfört med samma period 2015. Vi fortsätter att rekrytera nya medarbetare för att möta efterfrågan på våra tjänster. Kontinuerligt utvärderar vi även ytterligare kompletterande förvärv.

Inom segment Engineering ser vi en fortsatt god utveckling framförallt inom skogs-, energi-, och kemiindustrin. Vi ser fortsatt en svag marknad inom gruvindustrin i Kiruna och inom vissa delar av verkstadsindustrin. Vi arbetar vidare med att finna nya kunder i malmfälten och verkstadsindustrin, och att belägga våra medarbetare i projekt på andra orter och inom andra branscher.

För segment Produktförsäljning har resultatet varit svagt och påverkat resultatet i kvartalet negativt. Det beror främst på högre utvecklingskostnader kopplat till en produktuppgradering.

Vi har för närvarande en stark orderstock och aktiviteten på marknaden är god inom de flesta av våra områden. Vi ser fram emot bra kommande kvartal.

För ytterligare information kontakta:

Peter Johansson, VD och koncernchef
Tel: 076-7675801
e-post: peter.johansson@eurocon.se