Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

Kommentar av VD Peter Johansson

Under tredje kvartalet fick Eurocon sin största order genom tiderna. Uppdraget innebär att tillhandahålla konsulttjänster inom teknikområdena el, instrument och system till SCA Östrand för att öka kapaciteten av massaproduktion från nuvarande cirka 430 000 ton till cirka 900 000 ton. Eurocon kommer att leverera 30-35 konsulter per år under projekttiden. Projektet startade i september och beräknas färdigställas under den senare delen av 2018. Vår förhoppning är att det även kan tillkomma uppdrag i projektet för några av våra övriga discipliner. Vi har även erhållit ett stort uppdrag i Indonesien via Elof Hansson för överordnad styrning av två nya massafabriker vilket kommer att sysselsätta 6-10 personer fram till senare delen av 2016.

Vi uppnådde i kvartal tre en omsättning om 40,2 (39,1) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 3,2 (3,5) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,0 (8,9) procent. Orsaken till det lägre rörelseresultatet är introduktion av ett flertal nya medarbetare samt en större utbildningsinsats inom anläggningssidan. Dessutom upplevde vi en nedgång både på anläggningssidan och inom gruvindustrin. Vår bedömning är att beläggningen för anläggningssidan kommer att stiga till en normal nivå från och med oktober. Gruvindustrin är svårare att bedöma i dagsläget. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,3 (-0,2) MSEK. Debiteringsgraden för segment Engineering uppgick till 82,6 (82,9) procent i kvartalet vilket är något lägre än motsvarande kvartal 2014.

Eurocon satte ett omsättningsrekord för tre kvartal om 142,0 (126,7) MSEK vilket ger en omsättnings-ökning på 12,0 procent. Jämfört med samma period 2014 så ökade rörelseresultatet med 50,1 procent till 12,4 (8,3) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 8,7 (6,5) procent. Debiteringsgraden för segment Engineering förbättrades till 83,7 (80,0) procent. Resultatet för segment Produktförsäljning var lägre än motsvarande period 2014 och uppgick till 1,0 (1,4) MSEK. Det totala kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,3 (-0,9) MSEK.

Inom segment Engineering ser vi en fortsatt god utveckling framförallt inom skogsindustrin, där vi utöver redan nämnda uppdrag har fått nya projekt av Holmen, Södra Cell, Mondi och Metsä Board. Inom gruvindustrin kvarstår en viss oro på grund av det rådande järnmalmspriset. Prispressen inom gruvindustrin är idag stor men de uppdrag vi har ser ut att fullföljas och har utökats under perioden. Uppdragen inom energi-, verkstads- och kemiindustrin har under perioden varit i nivå med de två första kvartalen. Vi förväntar oss att den nivån kan komma att förbättras något under den senare delen av året och under nästa år.

Vi har genom vårt dotterbolag Automation West levererat utrustning till SSAB i Luleå men inte erhållit ersättning. Den levererade utrustningen är monterad och färdig att användas och enligt avtal tillhör utrustningen Automation West tills ersättning har erhållits. Ärendet handläggs med hjälp av juridiskt biträde. Inga reserveringar har gjorts i redovisat resultat för kvartal tre då styrelsen, utifrån den information som finns vid rapportens avlämnande, gjort bedömningen att hela fordran kommer att regleras.

De tre första kvartalen för segment Produktförsäljning har varit något avvaktande men vi ser ett antal intressanta möjligheter och förväntar oss minst en ny affär under fjärde kvartalet. Vi räknar med att nå lönsamhetsmålet om tio procent för helåret.

Rekryteringsarbetet som vi startade under senare delen av 2014 har gett resultat. Medelantalet anställda under januari-september uppgick till 195 medarbetare vilket innebär en organisk tillväxt med 9,6 procent jämfört med samma period 2014. Vi arbetar vidare med rekrytering under kommande kvartal för att möta efterfrågan på våra tjänster. Vi utvärderar även kontinuerligt ytterligare kompletterande förvärv.

För ytterligare information kontakta:

Peter Johansson, VD och koncernchef

Tel: 076-7675801, e-post: peter.johansson@eurocon.se

Marknad och kunder

Eurocon har vunnit nya uppdrag hos bland annat SCA, Holmen, Södra Cell, Mondi, Metsä board, Elof Hansson, Akzo, LKAB, Santa Maria och Mölnlycke Health Care. Befintliga uppdrag har utökats hos Metsä Board, Södra Cell, Holmen, Domsjö fabriker och LKAB.

Medarbetare
Medelantalet årsanställda under perioden januari-september uppgick till 195 (178). Personaltillväxten var i sin helhet organisk och uppgick till 9,6 (15,5) procent. Föregående års tillväxt skedde enbart via förvärv.

Nettoomsättning och resultatutveckling
Nettoomsättningen för kvartal tre uppgick till 40,2 (39,1) MSEK, vilket är en ökning om 2,7 (32,1) procent. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 3,2 (3,5) MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 8,0 (8,9) procent. Resultatet efter finansnetto uppgick 3,4 (3,6) MSEK. Finansnettot uppgick till 0,1 (0,1) MSEK. Orsaken till det lägre rörelseresultatet är introduktion av flera nya medarbetare samt en större utbildningsinsats inom anläggningssidan. Dessutom upplevde vi en nedgång både på anläggningssidan och inom gruvindustrin. Vår bedömning är att beläggningen för anläggningssidan kommer att stiga till en normal nivå från och med oktober. Gruvindustrin är svårare att bedöma i dagsläget.

Nettoomsättningen för perioden januari-september 2015 uppgick till 142,0 (126,7) MSEK vilket är en ökning om 12,0 (19,8) procent jämfört med samma period 2014. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 12,4 (8,3) MSEK och rörelsemarginalen till 8,7 (6,5) procent, vilket är en ökning av rörelseresultatet med 50,1 procent. Den ökade nettoomsättningen och rörelseresultatet hänförs till det förbättrade marknadsläget framför allt inom skogs- och verkstadsindustrin.

(se tabell i bifogad pdf)

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten för det tredje kvartalet uppgick till -1,3 (-0,2) MSEK, varav förändringen av rörelsekapitalet var -3,2 (-12,2) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari-september förbättrades kraftigt till 11,3 (-0,9) MSEK, varav förändringen av rörelsekapitalet var -3,0 (-8,6) MSEK. Koncernens likvida medel förstärktes vid periodens slut till 12,7 (8,2) MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 4,8 (5,8) MSEK och avser leasing av företagets bilpark. Soliditeten var vid samma tidpunkt 55,6 (53,9) procent. Det egna kapitalet var 54,4 (47,3) MSEK vid periodens slut och koncernens balansomslutning uppgick vid detta tillfälle till 97,8 (87,9) MSEK.

Investeringar

Under tredje kvartalet uppgick investeringar i materiella anläggningstillgångar till 0,7 (0,7) MSEK.

Totalt för nio månader uppgår investeringar i materiella anläggningstillgångar till 2,5 (2,9) MSEK. Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden januari-september till 2,2 (2,1) MSEK och avskrivningar i immateriella anläggningstillgångar gjordes med 0,1 (0,2) MSEK.

Osäkra fordringar

Bolaget har en osäker fordran om 1,7 MSEK då Pilum Industrifilter AB gått i konkurs. Vi har via vårt dotterbolag Automation West AB levererat utrustning till SSAB i Luleå. Den levererade utrustningen är monterad och färdig att användas och enligt avtal tillhör utrustningen Automation West tills ersättning har erhållits. Ärendet handläggs med hjälp av juridiskt biträde. Inga reserveringar har gjorts i redovisat resultat för kvartal tre då styrelsen, utifrån den information som finns vid rapportens avlämnande, gjort bedömningen att hela fordran kommer att regleras.

Segmentredovisning
Segmentets intäkter och rörelseresultat inkluderar direkt hänförbara poster tillsammans med sådana poster som på ett tillförlitligt sätt kunnat allokeras till respektive segment. Det finns för närvarande

ingen kund i något av segmenten där försäljningen uppgår till 10 procent eller mer av omsättningen.

Engineering
Koncernen erbjuder ett brett utbud av teknikkonsulttjänster inom alla ingenjörsdiscipliner. Dessa omfattar hela livscykeln för en investering hos våra kundgrupper; från förstudie till genomförandeprojekt och därefter underhåll. Vår tjänsteportfölj är inriktad mot att effektivisera och optimera våra kunders nya projekt och befintliga anläggningar.

Produktförsäljning
Koncernens produktförsäljning omfattas av programsviten SiteBase som effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller ett projekt; från förprojekt till driftsättning och underhållsarbete.


Verksamhetsinriktad segmentindelning

Januari – september Engineering Produkt-
försäljning
Koncern-
gemensamt/elim
Koncernen
KSEK 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Intäkter och kostnader
Försäljning till externa kunder 132 802 115 745 8 812 9 774 360 1 191 141 974 126 710
Försäljning mellan huvudsegment 559 688 39 25 -598 -713
Övrig försäljning inom koncernen 678 1 -679
Nettoomsättning 134 039 116 433 8 852 9 799 -917 477 141 974 126 710
Övriga intäkter 452 291 73 102 554 364
Rörelsekostnader -120 958 -109 117 -7 756 -8 429 948 1 041 -127 766 -116 505
Av- och nedskrivningar immtrl anläggningstillg -108 -48 -31 -108 -108 -187
Av- och nedskrivningar mtrl anläggningstillg -1 989 -687 -124 -15 -127 -1 408 -2 240 -2 110
Rörelseresultat 11 436 6 872 972 1 397 6 2 12 414 8 272
Rörelsemarginal, % 8,5% 5,9% 11,0% 14,3% 8,7% 6,5%
Tillgångar och skulder
Operativa tillgångar 70 786 62 807 8 259 7 093 18 794 17 991 97 839 87 892
Operativa skulder 42 084 40 997 3 437 3 569 -2 035 -4 017 43 485 40 549


Förvärv och avyttringar

Inga förvärv eller avyttringar av rörelseenheter har gjorts under kvartalet. En intern omorganisation har genomförts då Eurocon Karlshamn AB från och med första januari ingår i Eurocon Engineering AB.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Eurocon bedriver i huvudsak konsultverksamhet, en verksamhet som innebär ett visst mått av risktagande. De huvudsakliga affärsriskerna består i minskad efterfrågan, svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal inte minst i samband med förvärv, risker i samband med fastprisuppdrag samt kreditrisker.

Medarbetarna är Eurocons viktigaste tillgång och strategin är att skapa en bra och stimulerande arbetsmiljö. Utvecklande arbetsuppgifter och god hälsa är viktigt för att attrahera nya och behålla befintliga medarbetare samt minskar risken vid förvärv.

Andelen fastprisuppdrag är låg, om än ökande. Ett fastprisuppdrag är alltid förenat med ett visst risktagande. Regelbundna genomgångar sker av samtliga fastprisuppdrag och planering görs av uppdragen innan varje affärstillfälle så att rätt kompetens finns för att genomföra fastprisuppdraget.

Koncernens kunder består i stort sett uteslutande av större industriföretag och kommuner, varmed kreditrisken bedöms vara liten. Merparten av försäljningen sker i Svenska kronor varmed valutarisker därför bedöms som låga. Moderbolaget bedriver i mindre utsträckning operativ verksamhet varmed riskerna i huvudsak är begränsade till likviditetsrisk.

Koncernens risker finns utförligt beskrivna i årsredovisningen för 2014. Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit sedan dess.

Koncerngemensamma/elimineringar
Koncernens försäljning mellan segmenten elimineras i en separat kolumn i segmentredovisningen. Försäljning mellan segmenten sker på marknadsmässiga villkor.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen (ÅRL). Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), och tolkningarna av gällande standards, International Financial Reporting Interpretations Committeé (IFRIC) som godkänts av EU. För moderbolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2 tillämpats.

Rapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som för årsredovisningen 2014. Inga nya eller omarbetade IFRS som trätt i kraft under 2015 hade någon betydande effekt för koncernen.

Euroconaktien

Eurocon Consulting AB:s (publ) aktie är upptagen till handel på Aktietorget sedan den 14 december 2007. Totala antalet registrerade aktier i Eurocon uppgår till 41 462 127 fördelade på cirka 820 aktieägare.

Vid årets början var aktiekursen 3,34 SEK. Slutkursen den 30 september 2015 var 3,98 SEK vilket innebär en ökning med 19,2 procent.

De tio största aktieägarna 2015-09-30

Antal aktier Kapitalandel, % Röstandel, %
Ronald Andersson 4 463 317 10,8% 10,8%
PSG Small Cap 3 443 824 8,3% 8,3%
Christer Svanholm 3 035 459 7,3% 7,3%
Försäkringsaktiebolaget Avanza pension 2 520 753 6,1% 6,1%
Ulf Rask 2 427 163 5,9% 5,9%
Fredrik Forsgren 1 833 523 4,4% 4,4%
Stefan Forsgren 1 463 358 3,5% 3,5%
Johan Westman 1 230 000 3,0% 3,0%
Tord Kostet 1 150 000 2,8% 2,8%
Mikael Lindqvist 1 145 237 2,8% 2,8%
Övriga aktieägare 18 749 493 45,2% 45,2%
Totalt antal aktier 41 462 127 100,0%                100,0  
Alla aktier har samma rösträtt. En aktie = en röst.
Insynspersoner och större aktieägare som förändrat sitt innehav under kvartal 3, 2015
Antal aktier2015-06-30 Förändringunder kv 3 Antal aktier2015-09-30 Röstandel, %
Försäkringsaktiebolaget Avanza pension 2 190 191 +330 562 2 520 753 6,1%
Johan Westman 1 220 000 +10 000 1 230 000 3,0%
Stefan Forsgren 1 542 758    -79 400 1 463 358 3,5%

Datum för ekonomiska rapporter

Bokslutskommuniké 2015                                   25 februari 2016

Årsredovisning 2015                                              30 mars 2016
Delårsrapport januari-mars 2016                      28 april 2016

Årsredovisningar och rapporter kan beställas från Eurocon Consulting AB, Box 279, 891 26 Örnsköldsvik, tel: 0660-29 56 00 eller hämtas på bolagets hemsida, www.eurocon.se.