Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014

Kommentar av VD Peter Johansson

Eurocons rörelseresultat för det tredje kvartalet ökade med 62 procent till 3,5 (2,2) MSEK, jämfört med motsvarande period 2013, vilket ger en ökad rörelsemarginal om 9,1 (7,4) procent. Omsättningen ökade med 32,1 procent och steg från 29,6 MSEK till 39,1 MSEK.

Det förbättrade röreseresultatet för det tredje kvartalet beror huvudsakligen på att några projekt med garantiåtaganden avslutats. Vi har under perioden tagit extraordinära kostnader för byte av redovisningssystem till IFRS med 0,4 MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,2 (-3,3) MSEK. Rörelsekapitalet har förändrats genom en minskning av rörelseskulder bestående av minskade upplupna kostnader, leverantörsskulder samt fakturerade förskott.

Omsättningen för de tre första kvartalen ökade med 19,8 procent till 126,7 (105,8) MSEK jämfört med motsvarande period under 2013. Rörelseresultatet 8,3 (8,4) MSEK är något lägre jämfört med fjolåret. Rörelsemarginalen uppgick till 6,5 (7,9) procent. Den ackumulerade debiteringsgraden på 80,0 (85,7) procent ligger fortfarande på en lägre nivå jämfört med 2013, men var under slutet av det tredje kvartalet 2014 uppe på 83,9 procent. Vi upplevde ett förbättrat marknadsläge i den senare delen av rapportperioden där planerade uppdrag inom processindustrin börjat komma igång.

Segmentet produktförsäljning visar en god rörelsemarginal för de tre första kvartalen även om kvartal tre uppvisade ett nollresultat. Detta beror på produktutveckling som kommer att resultera i intäkter när den nya mjukvaran levererats.

Kassaflödet för de tre första kvartalen uppgick till -0,8 (-0,2) MSEK och har påverkats av utdelning till aktieägarna med 8,2 MSEK (10,1) MSEK.

Personaltillväxten för de tre första kvartalen var 15,5 (3,3) procent och antalet årsanställda uppgick till 178. Vår målsättning är att fortsätta växa framförallt organiskt.

Eurocons resultat försvagades under det första halvåret och därför genomfördes några mindre organisationsförändringar för att förbättra lönsamheten. Vi prioriterade även att vara mer synliga och aktiva på marknaden. Resultatet av vårt marknadsarbete bidrog till en ökad efterfrågan av våra tjänster framförallt inom skogs- och gruvindustrin samt automationsområdet. Detta har inneburit att vi under senare delen av kvartalet vunnit nya uppdrag samt att pågående uppdrag har utökats och vuxit i omfattning. Det finns flera planerade investeringar som vi tror kommer att påbörjas redan under sista kvartalet 2014.

Vi fortsätter att fokusera på våra ekonomiska mål för lönsamhet och omsättning. Lönsamhetsmålet som är det högst prioriterade innebär att rörelsemarginalen ska vara minst 10 procent. Efter tredje kvartalet var rörelsemarginalen 6,5 procent. Vårt tillväxtmål är att vi ska uppnå en omsättningsökning om 20 procent på fem år med bibehållen lönsamhet.

För ytterligare information kontakta:

Peter Johansson,
CEO och koncernchef
Tel: 076-7675801
e-post: peter.johansson@eurocon.se

Marknad och kunder

Vi har vunnit nya uppdrag hos bland annat Södra Cell, SCA Forest Products, Holmen, Valmet, Korsnäs Billerud, DMI Peace River i Canada och LKAB. Befintliga uppdrag har utökats hos Metsä Board, Södra Cell, Holmen Iggesund, Statkraft och LKAB.

Medarbetare

Medelantalet årsanställda uppgick till 178 (157). Tillväxten uppgår till 15,5 (3,3) procent.

Nettoomsättning och resultatutveckling

Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2014 uppgick till 39,1 (29,6) MSEK vilket är en ökning om 32,1 (-12,6) procent jämfört med samma period 2013. Den ökade nettoomsättningen hänförs till förvärvet av Automation West AB samt organisk tillväxt. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 3,5 (2,2) MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 8,9 (7,3) procent.

Nettoomsättningen för årets tre första kvartal uppgick till 126,7 (105,8) MSEK vilket är en ökning med 19,8 procent jämfört med samma period 2013. Ökningen hänförs huvudsakligen till förvärvet av Automation West AB samt organisk tillväxt. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 8,3 (8,4) MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 6,5 (7,9) procent.