Delårsrapport 1 januari – 30 september 2013

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2013

Kommentar av VD Peter Johansson

Omsättningen efter det tredje kvartalet är lägre jämfört med föregående år; 105,8 (117,6) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 6,4 (10,7) MSEK vilket ger en rörelsemarginal om 6,0 (9,0) procent. Detta efter avskrivning av goodwill motsvarande 1,9 (2,9) MSEK. Den lägre nivån på omsättning och resultat beror på en lägre efterfrågan av tjänster. Debiteringsgraden har därför minskat till 85,7 (88,8) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,3 (2,4) MSEK.

Vi ser en fortsatt svag projektaktivitet hos våra kunder inom den svenska skogsindustrin, vilket vi även rapporterade för det andra kvartalet. Däremot utvecklas övriga kundsegment enligt våra förväntningar. Vi har lämnat ett flertal anbud där vi erhållit några mindre uppdrag. Vår förhoppning är att vi får ytterligare uppdrag även under det sista kvartalet. Men det är svårt att se någon förbättring av konjunkturen för kvartal fyra.

Under perioden har vi satsat på ökade marknadsaktiviteter samt förberett för att förstärka oss ytterligare inom utvalda områden. Vi utvärderar även kontinuerligt fortsatta förvärvsmöjligheter för att åter öka omsättningen, och för att fortsätta växa med bibehållen lönsamhet. Målet är att stå starkare när oron på de finansiella marknaderna lagt sig och investeringarna inom industrin förväntas öka.

Vi har under rapportperioden förvärvat Automation West Engineering AB med 21 medarbetare och med en omsättning om ca 25 MSEK per år. Förvärvet kommer att stärka både Eurocon och Automation West, dels i befintliga åtaganden mot våra respektive kunder men framförallt ser vi en möjlighet för båda bolagen att växa inom nya branscher med nya kunder.

Koncernens balansräkning men ej resultaträkning har påverkats. Detta beskrivs under punkten jämförelsestörande poster. Avtalet undertecknades den 24 september och tillträdesdagen är den första oktober vilket kommer att påverka Eurocons resultat under kommande kvartal.

För ytterligare information kontakta:
Peter Johansson,
CEO och koncernchef

Tel: 076-7675801
e-post: peter.johansson@eurocon.se