Delårsrapport 1 januari-30 juni 2018

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2018

Koncernen april-juni 2018

 • Nettoomsättningen ökade till 67,5 (59,2) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,9 (7,1) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 10,3 (12,0) procent
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,6 (7,5) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 5,1 (6,0) MSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning blev 0,12 (0,14) SEK
 • Resultatet per aktie efter utspädning blev 0,12 (0,14) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,8 (12,5) MSEK

Koncernen januari-juni 2018

 • Nettoomsättningen ökade till 138,1 (120,9) MSEK
 • Rörelseresultatet ökade till 16,9 (16,8) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 12,2 (13,9) procent
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 21,0 (17,3) MSEK
 • Resultatet efter skatt ökade till 17,2 (13,6) MSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning ökade till 0,40 (0,32) SEK
 • Resultatet per aktie efter utspädning blev 0,39 (0,32) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,0 (15,1) MSEK
 • Koncernens likvida medel uppgick till 15,9 (28,6) MSEK och soliditeten uppgick till 52,7 (54,6) procent vid periodens slut


Kommentar av VD Peter Johansson

Även i kvartal två levererar vi en stark rapport. Omsättningen ökade med 14,0 (4,8) procent och landade på 67,5 (59,2) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 6,9 (7,1) MSEK med en rörelsemarginal om 10,3 (12,0) procent.

Omsättningen för halvåret ökade med 14,2 (12,5) procent och landade på 138,1 (120,9) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 16,9 (16,8) MSEK med en rörelsemarginal om 12,2 (13,9) procent. För halvåret noterar vi därmed den högsta omsättningen och det bästa rörelseresultatet vi haft i företagets historia.

Inom segment Engineering har efterfrågan på våra tjänster varit fortsatt god framförallt inom skogs- och gruvindustrin, samt inom området installationsteknik. Den uppåtgående trenden för gruvindustrin i Kiruna håller i sig och vi ser fram mot ytterligare uppdrag under kommande kvartal. Under det tredje och fjärde kvartalet kommer vi att slutföra många av våra olika uppdrag på Östrands massafabrik. Även uppdraget med Elof Hansson International kommer att avslutas under samma period. Jag är mycket nöjd med våra genomföranden hos båda dessa kunder och vi får bevis på att det finns ett stort kunnande och ett starkt kvalitetsmedvetande hos våra medarbetare. Detta gör att vi kan genomföra mycket stora uppdrag på ett bra och effektivt sätt med rätt kvalitet och med en hög leveranssäkerhet. Förutom dessa uppdrag har vi pågående projekt hos bland andra, Domsjö fabriker, Getinge, Holmen, Linnéuniversitetet i Kalmar, Metsä Board, Mondi, NKT Cable, Södra Cell, Valmet och Växjö Energi.

Vi jobbar vidare med att skapa gemensamma metoder och synergier med KLT, där båda parter deltar på ett föredömligt sätt. Integreringen går framåt och vi planerar att vara färdiga med det arbetet i början av 2019. Vi har ökat vår närvaro i de södra delarna av Sverige och vi har som mål att där stärka vår position ytterligare under året. För att möta efterfrågan på våra tjänster fortsätter vi att rekrytera nya medarbetare. Kontinuerligt utvärderar vi även ytterligare kompletterande förvärv. 

Inom segmentet Produktförsäljning har kunderna tidigare varit något avvaktande med investeringar. I slutet av första kvartalet såg vi dock en liten förbättring och vi erhöll ett antal mindre uppdrag som förhoppningsvis kommer att generera ytterligare uppdrag.

Jag är mycket nöjd med första halvåret och ser med spänning fram emot kommande kvartal med möjligheter till nya uppdrag, nya kunder och fler nya duktiga medarbetare.

Örnsköldsvik i augusti 2018

Peter Johansson

VD och koncernchef

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Spotligth Stock Markets försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018.

Peter Johansson, VD, 076-7675801

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik. Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 245 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.