Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

Kommentar av VD Peter Johansson

Vi kan med stor glädje rapportera att i det andra kvartalet uppnåddes den högsta omsättningen och det högsta resultatet i ett kvartal sedan bolaget startades. Vi redovisar en omsättningsökning med 6,0 (20,9) procent till 56,5 (53,3) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 7,1 (3,7) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 12,5 (7,0) procent. Resultatet har påverkats positivt framförallt av ökad debiteringsgrad, fler tillgängliga timmar i kvartalet samt ökad omsättning. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,1 (7,8) MSEK. Debiteringsgraden för segment Engineering uppgick i kvartal två till 84,9 (84,7) procent.

Nettoomsättningen för första halvåret 2016 är den bästa vi haft sedan starten och uppgick till 107,5 (101,8) MSEK vilket är en ökning om 5,6 (16,2) procent jämfört med samma period 2015. Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 10,2 (9,2) MSEK och rörelsemarginalen till 9,5 (9,0) procent. Debiteringsgraden för segment Engineering uppgick till 84,1 (84,8) procent för perioden. Kassaflödet från den löpande verksamheten för halvåret uppgick till 15,2 (12,6) MSEK.

Rekryteringsarbetet som pågår har gett ett bra resultat och medelantalet anställda under januari-juni uppgick till 203 (194) vilket innebär en organisk tillväxt med 4,6 (9,0) procent jämfört med samma period 2015. Vi fortsätter att rekrytera nya medarbetare för att möta efterfrågan på våra tjänster. Kontinuerligt utvärderar vi även ytterligare kompletterande förvärv.

Inom segment Engineering ser vi en fortsatt god utveckling framförallt inom skogs-, energi-, och kemiindustrin. Vi känner fortsatt av nedgången inom gruv- och verkstadsindustrin och det är en tydlig avsaknad av nya uppdrag, vilket har påverkat omsättning och resultat negativt i perioden. Vi arbetar fortsatt för att finna nya kunder i malmfälten och verkstadsindustrin, och för att så långt som möjligt belägga våra medarbetare i projekt på andra orter och inom andra branscher.

För segment Produktförsäljning har resultatet för kvartalet varit svagt vilket främst beror på högre utvecklingskostnader kopplat till en produktuppgradering. Det finns dock ett antal intressanta möjligheter framöver och vi förväntar oss minst en ny affär under de kommande månaderna.

Vi har för närvarande en stark orderstock och aktiviteten på marknaden är god inom de flesta av våra områden. Vi ser fram emot bra kommande kvartal och vi räknar med att nå vårt lönsamhetsmål om tio procent under året.

För ytterligare information kontakta:

Peter Johansson, VD och koncernchef
Tel: 076-7675801
e-post: peter.johansson@eurocon.se 

Nettoomsättning och resultatutveckling
Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 56,5 (53,3) MSEK, vilket är en ökning om 6,0 (20,9) procent. Rörelseresultatet uppgick till 7,1 (3,7) MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 12,5 (7,0) procent. Resultatet efter finansnetto uppgick 7,2 (4,5) MSEK. Finansnettot uppgick till 0 (0,8) MSEK.  

Nettoomsättningen för första halvåret 2016 uppgick till 107,5 (101,8) MSEK vilket är en ökning om 5,6 (16,2) procent jämfört med samma period 2015. Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 10,2 (9,2) MSEK och rörelsemarginalen till 9,5 (9,0) procent.

Den ökade nettoomsättningen hänförs till det goda marknadsläget framför allt inom skogsindustrin, medan nedgången i verkstads- och gruvindustrin har påverkat omsättningen negativt. Även Segmentet produktförsäljning hade ett sämre kvartal med högre utvecklingskostnader än normalt.

Nettoomsättning och rörelseresultat kvartalsvis

(se tabell i bifogad pdf)

Medarbetare
Medelantalet årsanställda har ökat till 203 (194) vilket innebär en organisk tillväxt med 4,6 (9,0) procent.

Pågående projekt och framtidsutsikter

Efterfrågan hos våra kunder fokuseras i hög grad mot investeringar inom skogsindustrin,
energisektorn, biokemi-, verkstads- och gruvindustrin samt läkemedels- och livsmedelsindustrin avseende
ombyggnationer och systembyten, men glädjande nog även mot nybyggnationer.
Eurocon har förmånen att delta i större projekt hos kunder som: SCA, Metsä Board Husum, Akzo Nobel, Holmen Paper, Domsjö fabriker, Södra Cell, Södra Wood, Statkraft, LKAB och MTAB. Dessutom har vi genom vårt kontor i Göteborg uppdrag hos Santa Maria, Mölnlycke Healthcare samt Pågen.

Många av dessa projekt pågår under större delen av 2016 och några ända in i 2018.

Segmentredovisning
Segmentets intäkter och rörelseresultat inkluderar direkt hänförbara poster tillsammans med sådana poster som på ett tillförlitligt sätt kunnat allokeras till respektive segment. Det finns för närvarandeen kund i segmentet Engineering där försäljningen överstiger 10 procent av omsättningen. Försäljningen till denna kund uppgår under första halvåret till 23 procent av omsättningen.

Engineering
Koncernen erbjuder ett brett utbud av teknikkonsulttjänster inom alla ingenjörsdiscipliner. Dessa omfattar hela livscykeln för en investering hos våra kundgrupper; från förstudie till genomförandeprojekt och därefter underhåll. Vår tjänsteportfölj är inriktad mot att effektivisera och optimera våra kunders nya projekt och befintliga anläggningar.

Produktförsäljning
Koncernens produktförsäljning omfattas av programsviten SiteBase som effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller ett projekt; från förprojekt till driftsättning och underhållsarbete.

Koncerngemensamma/elimineringar
Koncernens försäljning mellan segmenten elimineras i en separat kolumn i segmentredovisningen. Försäljning mellan segmenten sker på marknadsmässiga villkor.

Verksamhetsinriktad segmentindelning

  (se tabell i bifogad pdf)

Investeringar

Under kvartalet uppgick investeringar i materiella anläggningstillgångar till 1,2 (1,8) MSEK.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 12,1 (7,8) MSEK, varav förändringen av rörelsekapitalet var 6,8 (0,3) MSEK. Likvida medel uppgick till 21,9 (14,6) MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 6,1 (5,0) MSEK och avser leasing av företagets bilpark. Soliditeten uppgick till 51,9 (52,3) procent.

Strategideklaration

Introduktionen av Euroconaktien i december 2007 var det första steget i den strategideklaration som togs fram samma år. Strategin bearbetas kontinuerligt och huvuddragen kvarstår, vilket innebär att bolaget eftersträvar en fördubbling av omsättningen över en femårsperiod med bibehållen vinstmarginal.

Under 2011 startades ett arbete med att göra Eurocon redo för en reglerad marknadsplats inom en treårsperiod. Detta arbete har fortsatt under kvartalet. Tidplanen för byte av marknadsplats har skjutits fram beroende på att Eurocon prioriterar att först nå uppsatt lönsamhetsmål. Målet om byte kvarstår dock.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens risker finns utförligt beskrivna i årsredovisningen för 2015. Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit sedan dess.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen (ÅRL). Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), och tolkningarna av gällande standards, International Financial Reporting Interpretations Committeé (IFRIC) som godkänts av EU. För moderbolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2 tillämpats. Rapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som för årsredovisningen 2015. Inga nya eller omarbetade IFRS som trätt i kraft under 2016 hade någon betydande effekt för koncernen.

Euroconaktien

Eurocon Consulting AB:s (publ) aktie är upptagen till handel på Aktietorget sedan den 14 december 2007. Totala antalet registrerade aktier i Eurocon uppgår till 41 462 127 fördelade på cirka 850 aktieägare.

Vid årets början var aktiekursen 5,15 (3,34) SEK. Slutkursen den 30 juni 2016 var 4,50 (3,60) SEK.

De tio största aktieägarna 2016-06-30

(se tabell i bifogad pdf)

Personer i ledande ställning och större aktieägare som förändrat sitt innehav under
kvartal 2, 2016

 (se tabell i bifogad pdf)

Datum för ekonomiska rapporter

Delårsrapport januari-september 2016                   28 oktober 2016
Bokslutskommuniké 2016                                   27 februari 2017
Årsredovisning 2016                                           31 mars 2017


Årsredovisningar och rapporter kan beställas från Eurocon Consulting AB, Box 279, 891 26 Örnsköldsvik, tel: 0660-29 56 00 eller hämtas på bolagets hemsida, www.eurocon.se.