Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

Kommentar av VD Peter Johansson

Vi kan med stor glädje rapportera ett nytt omsättningsrekord för Eurocon efter första halvåret om 101,8 MSEK (87,6) MSEK. Det ger en omsättningsökning på 16,2 procent. Jämfört med första halvåret 2014 så ökade rörelseresultatet med 91,6 procent till 9,2 (4,8). Rörelsemarginalen för det första halvåret uppgick till 9,0 (5,4) procent. Debiteringsgraden för segment Engineering uppgick till 84,8 (78,4) procent för perioden och kassaflödet från den löpande verksamheten för det andra kvartalet uppgick till 7,8 (3,1) MSEK. Det totala kassaflödet från den löpande verksamheten för hela halvåret uppgick till 12,6 (-0,7) MSEK.

Vi bedömer att den ökade aktiviteten på marknaden som vi rapporterade om i första kvartalet kommer att hålla i sig. Vi hade trots detta en svacka i beläggningen på anläggningssidan under senare delen av rapporteringsperioden. Delar av uppdragen och beslut om nya projekt sköts fram till efter semestrarna. Vår bedömning är att nedgången är övergående och att beläggningen kommer att ligga på normal nivå under det tredje kvartalet. Vi har i kvartal två uppnått en omsättning på 53,3 (44,1). Vårt lönsamhetsmål om 10 procent uppnåddes inte. Rörelsemarginalen uppgick till 7,0 (1,3) procent, och rörelseresultatet 3,7 (0,6) MSEK, vilket är en bra förbättring jämfört med 2014.

Inom segmentet Engineering har vi under perioden sett en hög aktivitet framför allt inom skogsindustrin. Skogsindustrin genomgår en stor omvandling där förädling av kvalitet och helt nya typer av produkter kommer att tas fram inom t ex biokemiområdet. Vi medverkar och har under perioden avlutat några av dessa utredningar som kan bli mycket intressanta projekt under hösten. Vi har även erhållit ett stort uppdrag i Asien gällande process och processoptimering av två kompletta massalinjer. Projektet kommer att pågå från augusti 2015 och avslutas under senare delen av 2016. Uppdraget kommer att engagera 6-10 personer. Vi har även erhållit nya uppdrag från SCA, Holmen, Södra Cell, Mondi och Metsä Board.

För gruvindustrin kvarstår en viss oro på grund av det rådande järnmalmspriset. Prispressen inom gruvindustrin är idag stor men de uppdrag vi har ser ut att fullföljas. Vi har erhållit nya uppdrag under perioden från LKAB och Kubal.

Energi-, verkstads- och kemiindustrin har under perioden varit i nivå med kvartal ett, och vi bedömer att den nivån kan komma att förbättras under senare delen av året.

För segmentet Produktförsäljning har första halvåret varit något avvaktande men vi ser ett antal intressanta möjligheter för de kommande kvartalen. Vi har en fortsatt efterfrågan på tjänster och produkter vilket gör att vi räknar med att nå lönsamhetsmålet för detta segment för helåret.

Rekryteringsarbetet som vi startade under senare delen av 2014 har gett resultat med en organisk tillväxt om 9,0 procent jämfört med samma period 2014. Vi arbetar vidare med rekrytering under kommande kvartal för att möta efterfrågan av våra tjänster. Vi utvärderar även kontinuerligt ytterligare kompletterande förvärv.

För ytterligare information kontakta:

Peter Johansson,

VD och koncernchef

Tel: 076-7675801

e-post: peter.johansson@eurocon.se

Marknad och kunder

Eurocon har vunnit nya uppdrag hos bland annat SCA, Holmen, Södra Cell, Mondi, Metsä board, Akzo, LKAB, Kubal, Santa Maria och Mölnlycke Health Care. Befintliga uppdrag har utökats hos SCA, Akzo, Metsä Board, Södra Cell, Holmen, Statkraft, Domsjö fabriker och LKAB.

Medarbetare
Medelantalet årsanställda under första halvåret uppgick till 194 (178). Personaltillväxten jämfört med samma period 2014 uppgick till 9,0 (15,5) procent.

Nettoomsättning och resultatutveckling
Nettoomsättningen för andra kvartalet 2015 uppgick till 53,3 (44,1) MSEK. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 3,7 (0,6) MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 7,0 (1,3) procent. Resultatet efter finansnetto uppgick 4,5 (0,9) MSEK. Finansnettot uppgick till 0,8 (0,3) MSEK och avser främst reavinst vid avyttring av finansiella tillgångar.

Nettoomsättningen för första halvåret 2015 uppgick till 101,8 (87,6) MSEK vilket är en ökning om 16,2 (14,9) procent jämfört med samma period 2014. Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 9,2 (4,8) MSEK och rörelsemarginalen 9,0 (5,4) procent, vilket är en ökning av rörelseresultatet med 91,6 procent. Den ökade nettoomsättningen och rörelseresultatet hänförs till det förbättrade marknadsläget framför allt inom skogs- och verkstadsindustrin.

Nettoomsättning och rörelseresultat kvartalsvis

(se diagram i bifogad pdf)

Verksamhetsinriktad segmentindelning

(se diagram i bifogad pdf)

Investeringar

Under kvartalet uppgick investeringar i materiella anläggningstillgångar till 1,8 (2,2) MSEK. Av- och nedskrivningar uppgick till 1,6 (1,4) MSEK.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten för det andra kvartalet uppgick till 7,8 (3,1) MSEK, varav förändringen av rörelsekapitalet var 0,3 (11,2) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för det första halvåret uppgick till 12,6 (-0,7) MSEK, varav förändringen av rörelsekapitalet var 0,2 (3,5) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 14,6 (8,7) MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 5,0 (5,3) MSEK och avser leasing av företagets bilpark. Soliditeten var vid samma tidpunkt 52,3 (46,4) procent.

Det egna kapitalet var 51,7 (44,9) MSEK vid periodens slut och koncernens balansomslutning uppgick vid detta tillfälle till 98,8 (96,8) MSEK.

Förvärv och avyttringar
Inga förvärv eller avyttringar av rörelseenheter har gjort under kvartalet. En intern omorganisation har gjorts genom att verksamheten som tidigare bedrevs i Eurocon Karlshamn AB, från och med första januari ingår i Eurocon Engineering AB.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

En kund har efter rapportperiodens utgång, i nära anslutning till rapportens avlämnande, fattat ett beslut om rekonstruktion. Eurocon har totala fordringar mot företaget med 1,7 MSEK. Ingen del har reserverats som osäker i delårsrapporten.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Eurocon bedriver i huvudsak konsultverksamhet, en verksamhet som innebär ett visst mått av risktagande. De huvudsakliga affärsriskerna består i minskad efterfrågan, svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal inte minst i samband med förvärv, risker i samband med fastprisuppdrag samt kreditrisker.

Medarbetarna är Eurocons viktigaste tillgång och strategin är att skapa en bra och stimulerande arbetsmiljö. Utvecklande arbetsuppgifter och god hälsa är viktigt för att attrahera nya och behålla befintliga medarbetare samt minskar risken vid förvärv.

Andelen fastprisuppdrag är låg, om än ökande. Ett fastprisuppdrag är alltid förenat med ett visst risktagande. Regelbundna genomgångar sker av samtliga fastprisuppdrag och planering görs av uppdragen innan varje affärstillfälle så att rätt kompetens finns för att genomföra fastprisuppdraget.

Koncernens kunder består i stort sett uteslutande av större industriföretag och kommuner, varmed kreditrisken bedöms vara liten. Merparten av försäljningen sker i Svenska kronor varmed valutarisker därför bedöms som låga. Moderbolaget bedriver i mindre utsträckning operativ verksamhet varmed riskerna i huvudsak är begränsade till likviditetsrisk.

Koncernens risker finns utförligt beskrivna i årsredovisningen för 2014. Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit sedan dess.

Segmentredovisning
Segmentets intäkter och rörelseresultat inkluderar direkt hänförbara poster tillsammans med sådana poster som på ett tillförlitligt sätt kunnat allokeras till respektive segment. Det finns ingen kund i något av segmenten där försäljningen uppgår till 10 procent eller mer av omsättningen.

Engineering
Koncernen erbjuder ett brett utbud av teknikkonsulttjänster inom alla ingenjörsdiscipliner. Dessa omfattar hela livscykeln för en investering hos våra kundgrupper, från förstudie till genomförandeprojekt och därefter underhåll. Vår tjänsteportfölj är inriktad mot att effektivisera och optimera våra kunders nya projekt och befintliga anläggningar.

Produktförsäljning
Koncernens produktförsäljning omfattas av en programsviten SiteBase som effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller ett projekt, från förprojekt till driftsättning och underhållsarbete.

Koncerngemensamma/elimineringar
Koncernens försäljning mellan segmenten elimineras i en separat kolumn i segmentredovisningen. Försäljning mellan segmenten sker på marknadsmässiga villkor.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen (ÅRL). Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), och tolkningarna av gällande standards, International Financial Reporting Interpretations Committeé (IFRIC) som godkänts av EU. För moderbolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2 tillämpats.

Rapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som för årsredovisningen 2014. Inga nya eller omarbetade IFRS som trätt i kraft under 2015 hade någon betydande effekt för koncernen.

Euroconaktien

Eurocon Consulting AB:s (publ) aktie är upptagen till handel på Aktietorget sedan den 14 december 2007. Totala antalet registrerade aktier i Eurocon uppgår till 41 462 127 fördelade på cirka 800 aktieägare.

Vid årets början var aktiekursen 3,34 SEK. Slutkursen den 30 juni 2015 var 3,60 SEK vilket innebär en ökning med 7,8 procent.

De tio största aktieägarna 2015-06-30

Antal aktier Kapitalandel, % Röstandel, %
Ronald Andersson 4 463 317 10,8% 10,8%
PSG Small Cap 3 443 824 8,3% 8,3%
Christer Svanholm 3 035 459 7,3% 7,3%
Ulf Rask 2 427 163 5,9% 5,9%
Försäkringsaktiebolaget Avanza pension 2 190 191 5,3% 5,3%
Fredrik Forsgren 1 833 523 4,4% 4,4%
Stefan Forsgren 1 542 758 3,7% 3,7%
Johan Westman 1 220 000 2,9% 2,9%
Tord Kostet 1 150 000 2,8% 2,8%
Mikael Lindqvist 1 145 237 2,8% 2,8%
Övriga aktieägare 19 076 323 45,8% 45,8%
Totalt antal aktier 41 462 127 100,0                100,0  
Alla aktier har samma rösträtt. En aktie = en röst.
Insynspersoner och större aktieägare som förändrat sitt innehav under kvartal 2, 2015
Antal aktier2015-03-30 Förändringunder kv 2 Antal aktier2015-06-30 Röstandel, %
Försäkringsaktiebolaget Avanza pension 1 984 523 +205 668 2 190 191 5,3%
Ronald Andersson 4 496 650 -33 333 4 463 317 10,8%
Christer Svanholm 3 068 793 -33 334 3 035 459 7,3%
Ulf Rask 2 460 496 -33 333 2 427 163 5,9%
Stefan Forsgren 1 582 758 -40 000 1 542 758 3,7%


Datum för ekonomiska rapporter

Delårsrapport januari-september                    27 oktober 2015

Bokslutskommuniké 2015                                   25 februari 2016

Årsredovisning 2015                                              30 mars 2016
Delårsrapport januari-mars 2016                      28 april 2016

Årsredovisningar och rapporter kan beställas från Eurocon Consulting AB, Box 279, 891 26 Örnsköldsvik, tel: 0660-29 56 00 eller hämtas på bolagets hemsida, www.eurocon.se.