Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014

Vindparken Mörttjärnberget

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014

Kommentar av VD Peter Johansson
Nettoomsättningen för det första halvåret ökade jämfört med fjolåret till 87,6 (76,2) MSEK. Rörelseresultatet 4,8 (6,3) MSEK är lägre än fjolåret vilket ger en rörelsemarginal om 5,4 (8,2) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,7 (3,2).

Nettoomsättningen för det andra kvartalet ökade jämfört med fjolåret till 44,1 (38,1) MSEK. Rörelseresultatet 0,6 (1,8) MSEK är lägre än fjolåret vilket ger en rörelsemarginal om 1,3 (4,7) procent.

Den ökade nettoomsättningen kommer från förvärvet av Automation West AB. Det lägre röreseresultatet för det andra kvartalet och hela halvåret beror på lägre aktivitet inom automation där planerade affärer förskjutits i tid. Även planerade uppdrag inom processindustrin har förskjutits i tid och bedöms påbörja under hösten. Dessa omständigheter bidrog till vår låga debiteringsgrad 78,4 (85,8) procent. Även kostnader för extra insatser inom utbildning, marknadsföring samt förändringar i organisationen har påverkat resultatet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra kvartalet uppgick till 3,1 (5,5) MSEK. Kassaflödet har påverkats negativt av betald inkomstskatt med 9,4 MSEK. En skattefordran på 6,4 MSEK har återbetalats efter rapportperiodens utgång. Utdelning till aktieägarna med 8,2 MSEK (10,1) MSEK har även påverkat kassaflödet under perioden. Kassaflödet för första halvåret uppgick till -0,7 (3,2) MSEK.
Eurocon har fått vidkännas en försvagning i resultat och vi har under det första halvåret prioriterat att vara mer synliga och aktiva på marknaden. Vi har genomlyst kontor och avdelningar för att se var det har funnits svagheter och möjligheter och därefter fokuserat på att förbättra oss ytterligare. Vi har genomfört organisationsförändringar genom att anställa en vVD i Eurocon Engineering som även är ny kontorschef i Örnsköldsvik. Vi har ökat kompetensen genom utbildning inom områden som vi bedömer kommer att efterfrågas.

Vi har under andra kvartalet fusionerat Eurocon Stockholm AB med Eurocon Engineering AB. Detta för att minska administrationen samt öka marknadsaktiviteter och rekrytering runt Stockholm. Även Eurocon FLK AB i Karlshamn är nu ett helägt dotterbolag till Eurocon och är namnändrat till Eurocon Karlshamn AB, detta för att stärka upp våra kontor i södra delen av Sverige. Vi fortsätter att titta på tillväxtmöjligheter i bl.a. Malmfälten och på våra övriga kontor samt utvärderar etableringar på nya orter.

Vi ser ljust på framtiden och tror att marknadsläget inom processindustrin kommer att förbättras. Det finns flera stora investeringar som bedöms genomföras inom en snar framtid. Våra kunder har fattat ett antal viktiga investeringsbeslut under första halvåret. Vårt fokus ligger på att nå det uppsatta lönsamhetsmålet om minst 10 procents rörelsemarginal samt att nå tillväxtmålet om 100 procents omsättningsökning på fem år med bibehållen lönsamhet. Bibehållen lönsamhet har högsta prioritet.

För ytterligare information kontakta:
Peter Johansson,
CEO och koncernchef,
Tel: 076-7675801
e-post: peter.johansson@eurocon.se