Bokslutskommuniké januari-december 2017

Vindparken Mörttjärnberget

Bokslutskommuniké januari-december 2017

Fjärde kvartalet 2017

 •  Nettoomsättningen ökade till 70,6 (62,0) MSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till 6,2 (6,8) MSEK
 •  Rörelsemarginalen uppgick till 8,8 (11,0) procent
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,5 (6,6) MSEK
 •  Resultatet efter skatt uppgick till 4,3 (4,8) MSEK
 •  Resultatet per aktie uppgick till 0,10 (0,11) SEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,7 (0,6) MSEK

Januari – december 2017

 •  Nettoomsättningen ökade till 236,5 (214,2) MSEK
 •  Rörelseresultatet ökade till 27,8 (20,6) MSEK
 •  Rörelsemarginalen ökade till 11,7 (9,6) procent
 •  Resultatet efter finansiella poster ökade till 28,0 (20,0) MSEK
 •  Resultatet efter skatt ökade till 21,5 (15,0) MSEK
 •  Resultatet per aktie ökade till 0,51 (0,36) SEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 23,0 (20,3) MSEK
 •  Koncernens likvida medel uppgick till 14,3 (27,4) MSEK och soliditeten till 50,8 (52,4) procent vid periodens slut

Styrelsens förslag till vinstdisposition 2017

 • Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning utgår med 0,35 (0,30) SEK per aktie eller totalt 15,0 (12,5) MSEK. 

Kommentar av VD Peter Johansson

För det fjärde kvartalet kan vi redovisa ett resultat som nästan uppnådde vårt rörelsemarginalmål. Rörelseresultatet uppgick till 6,2 (6,8) MSEK med en rörelsemarginal om 8,8 (11,0) procent. Omsättningen ökade till 70,0 (62,0) MSEK. Tillväxten under kvartalet kommer från förvärvet av KLT. Efterfrågan på våra tjänster var fortsatt hög under årets sista månader, främst inom skogsindustrin men även från övriga branscher.

För 2017 gläds vi åt den högsta omsättningen någonsin i Eurocons historia. Även rörelseresultatet är det bästa vi haft. Omsättningen för helåret ökade till 236,5 (214,2) MSEK med ett rörelseresultat om 27,8 (20,6) MSEK och en rörelsemarginal på 11,7 (9,6) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,0 (16,5) MSEK.

I början av oktober förvärvade vi KLT Konsult AB med kontor i Växjö, Gränna, Kalmar, Kristianstad och Västervik. KLT är ett ingenjörsföretag som erbjuder konsulttjänster baserade på teknisk kompetens och bred branschkunskap inom verkstads- och processautomation samt el- och installationsteknik. Företaget grundades redan 1965 och har idag 42 anställda.

KLT liknar Eurocon både avseende affärsinriktning och företagskultur. Vi är mycket glada över att KLT nu blir en del av Eurocon och att vi därmed stärker våra positioner i södra Sverige. KLT har en gedigen kompetens som är efterfrågad på marknaden och tillsammans får vi ökad närvaro inom de branscher där båda företagen idag verkar framgångsrikt. 

2017 har präglats av vår insats i uppdraget med om- och tillbyggnaden av Östrands massafabrik – Eurocons största uppdrag någonsin. Projektet i sig pågår till och med 2018 och är en av de mest omfattande industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna. Ytterligare ett stort uppdrag är APP:s fabrik i Indonesien som vi fått i samarbete med Elof Hansson International AB. Arbetet gäller processoptimering av två kompletta massalinjer med tillhörande återvinning och kommer att slutföras under 2018. Förutom dessa har vi uppdrag av olika slag till bland andra Andritz, Domsjö fabriker, Getinge, Holmen, Linnéuniversitetet i Kalmar, Metsä Board, Mondi, NKT Cable, Södra Cell, Södra Wood, Valmet och Växjö Energi. Glädjande är också att det under 2017 vänt uppåt inom gruvindustrin i Kiruna. Här ser vi även att det finns investeringsprojekt som kommer under 2018.

Möjligheten att på ett smidigt sätt optimera våra resurser utifrån hur marknaden utvecklar sig är en viktig framgångsfaktor. Inom segmentet Engineering har vi till exempel involverat medarbetare från kontoren i Örnsköldsvik, Kiruna, Karlshamn och Göteborg i projekt i Sundsvall. Ett arbete som vi med stor tillförsikt nu fortsätter tillsammans med medarbetarna på KLT.

Vad gäller Produktförsäljning har kunderna varit något avvaktande med investeringar. En annan orsak till det lägre resultatet är att utvecklingen av nya mjukvaran SiteBase 7 har tagit något längre tid än beräknat och pågått en bra bit in i 2017. Vi ser dock ett antal nya intressanta projekt som vi eventuellt kan bli involverade i under 2018.

För att möta efterfrågan på våra tjänster fortsätter vi att rekrytera nya medarbetare och kontinuerligt utvärdera ytterligare kompletterande förvärv. Det var längesedan vi upplevde ett så starkt år. Efterfrågan är god från våra kunder och det ser mycket bra ut även för 2018.

Örnsköldsvik i februari 2018

Peter Johansson

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom AktieTorgets försorg, för offentliggörande den 26 februari 2018. 


Peter Johansson, VD, 076-7675801
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik. Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 245 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.