Bokslutskommuniké januari – december 2014

Vindparken Mörttjärnberget

Bokslutskommuniké januari – december 2014

Styrelsens förslag till vinstdisposition 2014

• Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning utgår med 0,15 (0,20) SEK per aktie eller totalt 6,2 (8,3) MSEK.

Kommentar av VD Peter Johansson

Eurocons rörelseresultat efter avskrivningar för fjärde kvartalet uppgick till 3,9 (2,8) MSEK med en rörelsemarginal om 8,3 (6,1) procent. Resultatet har påverkats negativt av engångskostnader om 1,1 MSEK i kvartalet, och totalt 1,5 MSEK under innevarande år, i samband övergång till redovisning enligt IFRS. Rörelsemarginalen ligger under vårt mål (över tio procent) men har varit stigande under framför allt årets sista kvartal. Omsättningen för kvartalet uppgick till 47,0 (45,6) MSEK och debiteringsgraden var 81,6 (85,5) procent. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 12,2 (11,2) MSEK, där rörelsemarginalen för helåret uppgick till 7,0 (7,4) procent. Omsättningen ökade med 14,7 procent till 173,7 (151,4) MSEK. Debiteringsgraden uppgick till 80,0 (84,3) procent och understiger därmed vårt mål om 85 procent.

Det första halvåret 2014 präglades av svag orderingång på vissa orter inom framförallt segmentet Engineering där skogs- och verkstadsindustrin visade en låg aktivitet. Även gruvindustrin hade en mindre nedgång under det första kvartalet men aktiviteterna ökade senare under året. Vår omsättning under det första halvåret påverkades av ovanstående ändrade marknadsförutsättningar vilket har medfört försämrat resultat för året. Under de två sista kvartalen ökade efterfrågan framförallt från skogsindustrin. Vi kunde även se en ökad aktivitet inom verkstadsindustrin under slutet av året. Segmentet Produktförsäljning har utvecklats starkt under året med god orderingång och lönsamhet.

För att komma till rätta med våra lönsamhetsproblem har ett antal strukturella förändringar genomförts. Den övergång till redovisning enligt IFRS som genomförts under året har tagit mer tid och varit mer kostnadskrävande än den bedömning som gjordes. Samtliga merkostnader för detta är tagna under år 2014.

Vi har även förstärkt marknadsfunktionen genom strategiska rekryteringar och planerar att stärka den ytterligare. Målet med ökade marknadsaktiviteter är att långsiktigt bredda vår kundbas och nå vårt omsättningsmål om 20 procents tillväxt per år. Den medarbetartillväxt vi haft under året kan hänföras till förvärvet av Automation West. Under året har medelantalet medarbetare stigit till 181 (167) vilket motsvarar en ökning om 8,4 procent.

Vi ser ljust på 2015 utifrån rådande marknadsläge inom framförallt segmentet Engineering, samt utifrån de förbättringar som genomförts i organisationen. Vi har för närvarande ett stort behov av att rekrytera fler medarbetare för att möta den ökande efterfrågan. Vi kommer att fokusera på lönsamhet och organisk tillväxt.

Som avslutning vill jag tacka våra engagerade medarbetare och våra kunder som visat fortsatt förtroende för Eurocon.

Örnsköldsvik i februari 2015

Peter Johansson
VD och koncernchef

Strategideklaration

Introduktionen av Euroconaktien i december 2007 var det första steget i den strategideklaration som togs fram i början av 2007. Strategin har kontinuerligt bearbetats under 2014. Huvuddragen kvarstår, vilket innebär att bolaget eftersträvar en fördubbling av omsättningen över en femårsperiod med bibehållen vinstmarginal.

Under 2011 startades ett arbete med att göra Eurocon redo för en reglerad marknadsplats inom en treårsperiod. Detta arbete har fortsatt under 2014 och redovisningssystemet IFRS har implementerats vilket krävs för en planerad notering. Tidplanen för byte av marknadsplats har skjutits fram beroende på att Eurocon under 2014 prioriterat att nå uppsatt lönsamhetsmål.

Effektivisering

För att effektivisera vår verksamhet och stärka våra kvalitetskrav med bibehållen lönsam tillväxt, gör vi kontinuerliga analyser av våra processer och genomför förbättringar löpande. Vi uppgraderar våra verktyg för administration och produktion med nya effektiva funktioner för såväl interna som externa processer. Målet är att förbättra vår kommunikation, förenkla våra administrativa rutiner och vår ekonomiska rapportering, samt att hålla en fortsatt låg omkostnadsnivå.

Pågående projekt och framtidsutsikter

Efterfrågan hos våra kunder fokuseras i hög grad mot investeringar inom skogsindustrin, energisektorn samt biokemi- och gruvindustrin avseende ombyggnationer och systembyten, men glädjande nog även mot nybyggnationer. Våra kunder inom skogs- och verkstadsindustrin hade under 2014 en ansträngd situation vilket inneburit färre investeringar. Vi bedömer att marknadsläget förbättras under 2015.

Eurocon har förmånen att delta i större projekt hos kunder som: Metsä Board Husum, Akzo Nobel, Holmen Paper, Domsjö fabriker, SCA Graphic Paper, Södra Cell, Mörrum och Värö bruk, Holmen Energi, Statkraft, LKAB, MTAB, Metso Minerals och Tekniska Verken i Kiruna AB. Dessutom har vi genom vårt kontor i Göteborg uppdrag hos Santa Maria AB, Mölnlycke Healthcare samt Pågen AB. Många av dessa projekt sträcker sig över halvårsskiftet 2015.

Nettoomsättning och resultatutveckling

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2014 uppgick till 47,0 (45,6) MSEK vilket är en ökning med
3,1 procent jämfört med samma period 2013. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 3,9 (2,8) MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 8,3 (6,1) procent.

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 173,7 (151,4) MSEK vilket är en ökning med 14,7 procent jämfört med samma period 2013. Ökningen hänförs huvudsakligen till förvärvet av Automation West AB samt organisk tillväxt. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 12,2 (11,2) MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 7,0 (7,4) procent.