Bokslutskommuniké januari – december 2011

Vindparken Mörttjärnberget

Bokslutskommuniké januari - december 2011

Förslag till utdelning

* Styrelsen föreslår en utdelning för år 2011 på 0,30 (0,20) SEK/aktie, motsvarande cirka 11,4 (7,4) MSEK

Kommentar av VD Peter Johansson

Efterfrågan av Eurocons tjänster utvecklades starkt under 2011 som blev vårt mest framgångsrika år hittills. De mål för tillväxt och lönsamhet som är uppsatta i vår strategideklaration (se sidan 3) infriades genom målmedvetet arbete med marknadsföring, rekrytering och företagsförvärv. Vi har använt ett betydande antal timanställda och underkonsulter i olika uppdrag för att klara den stora efterfrågan på våra tjänster.

Oron på de finansiella marknaderna har ännu inte påverkat Eurocon. Vi har en bra orderstock och efterfrågan på våra tjänster inom energi, vindkraft, gruvindustri, massa- och pappersindustri är fortsatt god. Det gör att vi är försiktigt optimistiska inför 2012 även om marknaden kan bli svagare. Vi kommer att fokusera på bibehållen kvalitet i uppdragen samt rekrytering och eventuella företagsförvärv för att möta kundernas efterfrågan. Under året erhölls större uppdrag gentemot SCA, Holmen, M-real, Rottneros, Metso, Andritz, Domsjö fabriker, LKAB och Statkraft.

Fjärde kvartalet var fortsatt bra med en bibehållen debiteringsgrad och en omsättning på 46,1 (40,1) MSEK. Rörelseresultatet belastas dock av investeringar och utgifter för IT-utveckling samt av kostnader i samband med expansion av kontoret i Sundsvall. Rörelseresultatet uppgick i kvartalet till 3,8 (4,2) MSEK.

Summerar vi år 2011 kan vi konstatera att såväl omsättning som rörelseresultat är de högsta vi haft genom tiderna. Omsättningen uppgick till 163,7 (132,6) MSEK vilket ger en omsättningstillväxt motsvarande 23,4 (21,3) procent. Omsättningsökningen beror på att vi under året förstärkt vår organisation och kompetens inom flera områden bland annat inom process, energi och gruvindustri. Vi har haft en personaltillväxt på 11,0 (13,3) procent under året och ökade antalet medarbetare till 151 (136).

Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 19,3 (13,8) MSEK. Avskrivning av goodwill motsvarande 3,0 (2,4) MSEK ingår. Det ger en resultattillväxt på 39,4 (81,6) procent och en rörelsemarginal om 11,8 (10,4). Resultatförbättringen kommer från en hög debiteringsgrad i kombination med omsättningstillväxt och aktivt kostnadsfokus. Det är glädjande att se att vi återigen lyckats växa med ökad lönsamhet.

I mitten av 2011 förvärvade vi samtliga aktier i Olof Hydlings Ingenjörsbyrå AB. Förvärvet innebar att vi stärkte vår position inom anläggningskonstruktion i de kärnområden där vi verkar. Detta är extra glädjande då vi har fokuserat på att förstärka detta kompetensområde under det senaste året. Vi kunde redan efter tre månader se att förvärvet medfört marknadsfördelar. Konsolidering av förvärvet påbörjades efter tillträdesdagen som var den första september 2011.
Vi har under det gångna året analyserat vår interna struktur för att ytterligare förbättra och säkerställa vår framtida utveckling och inriktning. Som resultat av detta gjordes i början av år 2012 vissa förändringar. Vi har förvärvat resterande 50 procent av aktierna i Eurocon SiteBase AB och vi har för avsikt att avyttra vår köpoption i Eurocon Analyzer AB.

För mer information:
VD Peter Johansson Mobilnr: 076-767 58 01
peter.johansson@eurocon.se