Bokslutskommuniké januari – december 2010

Vindparken Mörttjärnberget

Bokslutskommuniké januari - december 2010

Förslag till utdelning

* Styrelsen föreslår en utdelning för år 2010 på 0,20 (0,08) SEK/aktie, motsvarande cirka 7,4 MSEK

Kommentar av VD Peter Johansson

År 2010 skriver vi i historieboken som det år vi firade 20-årsjubileum och presterade vårt bästa resultat hittills. Våra uppsatta mål för tillväxt och lönsamhet uppfylldes med råge genom målmedvetet arbete mot en väldefinierad marknad och en växande kundbas. Marknadsutsikterna inom de segment där vi är aktiva är goda. En stark orderstock, samt en fortsatt stor efterfrågan gör att vi har goda förhoppningar även för 2011. Under året erhölls ett antal större uppdrag till SCA, Holmen, M-real och Domsjö fabriker.

När vi summerar det fjärde kvartalet kan vi konstatera att såväl omsättning som rörelseresultat är den högsta vi haft genom tiderna. Omsättningen uppgick till 132,6 (109,3) MSEK vilket ger en omsättningstillväxt motsvarande 21,3 procent.

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 13,8 (7,6) MSEK i vilket avskrivning av goodwill motsvarande 2,5 MSEK ingår. Det ger en resultattillväxt på 81,6 procent. Resultatförbättringen kommer från en god omsättningsökning samt en del utförda effektiviseringsåtgärder.

Vi har under 2010 förstärkt vår kompetens inom flera områden bland annat inom process, energi och gruvindustri. Vi har haft en organisk personaltillväxt på 13,3 procent under året och ökade antalet medarbetare till 136 (120) medarbetare. Detta visar även att vi väl uppnår våra tillväxtmål.

I början av 2010 deltog vi i ett ledningsuppköp av TIPS Info-verksamheten från Tieto Oy. Efter förvärvet skapades ett nytt bolag vid namn Eurocon MOPSsys AB med säte i Örnsköldsvik där Eurocon äger 30 procent. Vi ser stora synergieffekter för vårt dotterbolag SiteBase i och med detta förvärv. Det visade sig att detta var ett bra beslut där verksamheten går bra, och former för de synergier vi såg börjar nu ta form.

I slutet av 2010 förvärvade Eurocon Consulting AB resterande 49 procent av dotterbolaget Eurocon North AB i Kiruna. Bolaget kommer att övertas och konsolideras i Eurocon Engineering AB fr o m 1 januari 2011. Vi ser en god tillväxt inom gruvindustrin och är säkra på att denna investering ger oss en stark plattform mot denna bransch.

För 2011 fokuserar vi på rekrytering och eventuella företagsförvärv för att möta en snabbt växande efterfrågan på våra tjänster.

Strategideklaration
Introduktionen av Euroconaktien i november 2007 var det första steget i den strategideklaration som formulerades tidigare samma år. Strategin har kontinuerligt bearbetats under 2010. Huvuddragen kvarstår, vilket innebär att bolaget eftersträvar en fördubbling av omsättningen över en femårsperiod med bibehållen vinstmarginal. Med beaktande av den positiva utvecklingen under 2010 samt det positiva orderläget inför 2011 har vi stärkts ytterligare i vår uppfattning att detta mål kommer att nås under 2012.

Under slutet av 2010 inleddes även arbetet med att göra Eurocon redo för att, inom en treårsperiod, kunna notera aktien på en reglerad marknadsplats. För närvarande sker en kartläggning av de krav som måste uppfyllas för att detta skall kunna ske. Denna kartläggning skall mynna ut i en lista på åtgärder som måste genomföras före en eventuell notering. Detta kan bland annat innebära en övergång till redovisning enligt IFRS.

Effektivisering
Vårt arbete i syfte att förbättra och förenkla både den interna och externa rapportering som inleddes under 2009 har fortgått under 2010. Det kommer bl a att öka våra möjligheter till att anställa fler konsulter utan att samtidigt behöva öka den administrativa personalen. Det övergripande syftet med det kontinuerliga effektiviseringsarbetet är att förbättra kostnadseffektiviteten i Euroconkoncernen.

Pågående projekt och framtidsutsikter
Efterfrågan på våra tjänster har varit god under året. Bedömningen är att den förbättring vi såg redan 2010 kommer att fortsätta under 2011 och ge förutsättningar för ett starkt år. Våra kunder runt om i Sverige och utlandet fortsätter att efterfråga våra tjänster. Efterfrågan fokuseras nu i hög grad mot investeringar inom energisektorn, biokemi, massa-, pappers- och gruvindustrin avseende ombyggnationer och systembyten, men glädjande nog även mot nybyggnation.

Eurocon har även förmånen att delta mycket aktivt i större projekt hos kunder som: M-real Husum, Holmen Paper Iggesund, Holmen Timber, Domsjö fabriker, Vaggeryd Cell, SCA Obbola, SCA Graphic Paper och SCA Energy. Dessutom har vi genom vårt kontor i Kiruna uppdrag hos LKAB, MTAB och Tekniska Verken i Kiruna AB. Många av dessa projekt sträcker sig över halvårsskiftet 2011 men även några över årsskiftet 2012.

Omsättning och resultat
Årets nettoomsättning uppgick till 132,6 (109,3) MSEK med ett rörelseresultat på 13,8 (7,6) MSEK.
Fjärde kvartalets nettoomsättning uppgick till 40,1 (29,6) MSEK med ett rörelseresultat på 4,2 (2,0) MSEK.

Investeringar
Investeringar i inventarier uppgick till 0,9 MSEK. Avskrivningar uppgick till 3,2 MSEK varav 2,5 MSEK avsåg avskrivningar av goodwill.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,1 MSEK. Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 28,6 MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 0,5 MSEK. Soliditeten vid årets slut uppgick till 49,3 procent. Under året har skulden avseende innestående utdelning till huvudägarna slutreglerats. Detta har påverkat kassaflödet negativt med ett belopp uppgående till 2,6 MSEK.

Personal
Medelantalet årsanställda var under året 136 varav 9,7 procent är kvinnliga medarbetare.

Förvärv under året
Under året deltog Eurocon i ett ledningsuppköp av TIPS Info-verksamheten från Tieto Oy. Efter förvärvet skapas ett nytt bolag vid namn Eurocon MOPSsys AB med säte i Örnsköldsvik. Bolaget kommer att ha kontor i Örnsköldsvik, Storuman och genom ett helägt dotterbolag även i Vancouver, Kanada. Efter förvärvet har Bolaget 17 anställda.
Eurocon MOPSsys produkter riktar sig mot pappers- och massaindustrin och finns redan i ett knappt hundratal installationer i fabriker i Sverige, Finland, Tyskland, Portugal och Kanada.

Den historiska omsättningen från Bolagets produkter har legat på ca 20 MSEK årligen. Bolaget övertog avtal för cirka 60 kunder och dessutom förmedlar Tieto avtal för ca 20 kunder.
Tieto kommer att fortsätta integrera Eurocon MOPSsys AB:s produkter i sina kompletta systemleveranser och i köpeavtalet finns ett återförsäljaravtal mellan parterna.
Eurocon ser att strategiska skalfördelar uppstår genom affären, framförallt gentemot Bolagets befintliga IT-verksamhet och det egna projektledningsverktyget SiteBase. Affären medför även en förstärkning av det tjänste- och produktutbud som Eurocon erbjuder sina kunder inom pappers- och massaindustrin. Efter köpet äger Eurocon 30 procent av det nya bolaget. Förvärvet genomfördes i mars 2010.

Dessutom förvärvades under senare delen av 2010 samtliga aktier i Eurocon North AB. Bolaget konsolideras i Eurocon fr o m 1 januari 2011. Förvärvet innebär en förstärkning av Eurocons kompetens framförallt inom projekt- och automationsområdet. Finansiering sker med nyemitterade aktier i Eurocon Consulting AB under förutsättning att årsstämman 2011 godkänner detta.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
I början av januari 2011 etablerades ett nytt intressebolag, Eurocon GmbH i Ravensburg, Tyskland. Verksamheten är framförallt inriktad mot massa, papper och energi men även mot infrastruktur och kemi. Bolaget kommer i början att ägas till 40 procent av Eurocon Engineering AB och har från start en medarbetare med stort kunnande och lång erfarenhet inom process- och projektledningsområdet. Vårt kontor i Tyskland kommer att kunna utnyttja Eurocons samlade kompetens och produkter. Vi är övertygade om att det nya bolaget kommer att bidra till att utveckla Eurocons verksamhet i andra länder.

Verksamheten
För en detaljerad beskrivning av verksamheten inom Eurocon hänvisar vi till vår hemsida www.eurocon.se.

Euroconaktien
Eurocon Consulting AB:s (publ) aktie är upptagen till handel på Aktietorget sedan den 14 december 2007. Totala antalet aktier i Eurocon uppgår till 36.851.824 fördelade på cirka 790 aktieägare.

Vid årets början var aktiekursen 1,68 SEK. Slutkursen den 31 december 2010 var 2,29 SEK vilket innebär en kursökning under året om cirka 36 procent.

Följande insynspersoner eller större aktieägare har ökat alternativt minskat sitt aktieinnehav under året:
Minskat: Ulf Rask, Harry Forsgren, Christer Svanholm. Lars Arnerlöf och Mikael Lindqvist.
Ökat: Ylva Larsson, Peter Johansson, Johan Westman och Hans Wiberg

Styrelsens förslag till utdelning
Med hänsyn tagen till bolagets goda ekonomiska ställning föreslår styrelsen en utdelning om 0,20 SEK per aktie motsvarande cirka 7,4 MSEK för 2010.

Årsstämma 2011
Årsstämman äger rum den 4 maj kl. 18:00 i BRUX konferenscenter, Hörneborg, Örnsköldsvik. Formell kallelse sker genom Post och Inrikes Tidningar samt på Eurocons webb.

Eurocons årsredovisning kommer att finnas tillgänglig för aktieägare på huvudkontoret, Hörneborgsvägen 6 i Örnsköldsvik, samt på Eurocons hemsida (www.eurocon.se) cirka två veckor innan årsstämman.

Datum för ekonomiska rapporter
Årsredovisning 2010 31 mars 2011
Delårsrapport januari-mars 2011 20 april 2011
Årsstämma 2011 4 maj 2011
Delårsrapport januari-juni 2011 29 augusti 2011
Delårsrapport januari-september 2011 27 oktober 2011
Bokslutskommuniké 2011 23 februari 2012

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Eurocon bedriver i huvudsak konsultverksamhet; en verksamhet som innebär ett visst mått av risktagande. De huvudsakliga affärsriskerna består i minskad efterfrågan, risker i samband med fastprisuppdrag, kreditrisker samt svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal, inte minst i samband med förvärv. Eurocon fokuserar därför på en löpande riskbedömning.

Andelen fastprisuppdrag är låg, om än ökande. Vi har under året stärkt våra rutiner avseende intern uppföljning av alla våra fastprisuppdrag.

Våra kunder består i stort sett uteslutande av större industriföretag och kommuner, varför kreditrisken kan bedömas vara liten.

Vi arbetar kontinuerligt med personalens arbetsmiljö i syfte att säkerställa en hög trivsel på arbetsplatsen och därigenom minska risken för personalavgångar.

Örnsköldsvik den 24 februari 2011

Peter Johansson
VD, Eurocon Consulting AB (publ)