Bokslutskommuniké januari – december 2007

Vindparken Mörttjärnberget

Bokslutskommuniké januari - december 2007

För mer information:
VD Christer Svanholm
Mobilnr: 070-6968744
christer.svanholm@eurocon.se

Förslag till utdelning
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning görs för år 2007.

Kommentar av VD Christer Svanholm
Eurocon har avslutat ett stabilt år, det 18:e i följd med vinst, där vår ställning stärkts ytterligare verksamhetsmässigt och finansiellt. Den strategi som fastställdes i början av förra året, och där börsintroduktionen i november var ett första steg, ligger fast och vi förväntar oss att under 2008 växa vad gäller såväl volym som lönsamhet.

Året 2007 var ett på många sätt händelserikt år med anslutningen till Aktietorget som avslutning. Nettoomsättningen minskade med c:a 10% beroende på ett antal omständigheter.
• Fastprisåtaganden ökade med c:a 3 mkr
• Beläggningsgraden minskade från drygt 90% till c:a 88%. Detta dels beroende på nyanställning av totalt 8 personer vilka krävde inskolning och inte blev omedelbart debiterbara, dels beroende på en rekyl från 2006 i form av uttag av kompensationsledighet.
• Börsintroduktionen belastade organisationen, vilket kostade debiterbara timmar.

De störningar som varit under 2007 bedömer vi nu som över, och vi ser med tillförsikt framåt.

Efterfrågan på våra tjänster har varit oförminskat hög och vi ser inga tendenser till avmattning inom överskådlig tid. Våra kunder i Örnsköldsviksområdet efterfrågar våra tjänster i en oförändrad takt där fokus nu i hög grad avser investeringar inom energisektorn. Eurocon har även förmånen att delta mycket aktivt i Domsjö Fabrikers Bioraffinaderisatsning D2010.

Vår påbörjade etablering i Sundsvall har gett oss ytterligare en närmarknad som vi bedömer kommer att kunna stärka bolagets resultat redan under 2008.

Eurocon Infosystems har i början av 2008 säkrat ett antal mycket strategiska order, vilket ger anledning att se mycket positivt på bolagets framtid.

Eurocon har under 2007 förvärvat inkråmet i Keyvent AB och därigenom ytterligare stärkt kompetensen inom området processventilation.

Debiteringsgraden var även under 2007 mycket hög, c:a 88%. Vi söker därför kontinuerligt nya medarbetare.

Vårt mål om en ökning av omsättningen med 50 % inom tre år, med bibehållen lönsamhet, ligger fast.

Omsättning och resultat
Redovisningarna för 2006 och 2007 är inte helt jämförbara. Detta främst beroende på den totala omstrukturering av Eurocon-koncernen som gjordes under 2007 med det omvända förvärvet som grund.

Nettoomsättningen för 2007 uppgick till 70,4 mkr.
Rörelseresultatet för 2007 uppgick till 5,2 mkr och rörelsemarginalen var 7,3 %.
Resultatet efter skatt uppgick till 4,3 mkr, motsvarande 13 öre/aktie.

Fastprisåtaganden har avräknats enligt nettokostnadsprincipen. Resultatavräkning görs vid ett projekts avslut. Ökad volym av dessa åtaganden förklarar till betydande del den minskade nettoomsättningen för året. Rörelseresultatet har påverkats negativt både på grund av ökade avskrivningar och ökad fastprisandel.

Resultat per aktie
För helåret uppgick resultatet per aktie till 0,13 kr. Eget kapital per aktie uppgick till 0,64 kr.

Investeringar
Investeringar i inventarier uppgick till 0,99 mkr. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 7,48 mkr. Avskrivningar uppgick till 1,15 mkr, varav 0,42 mkr i avskrivningar av goodwill. Finansiella investeringar uppgick till 0,5 mkr.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,8 mkr. Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 13,8 mkr. Räntebärande skulder uppgick till c:a 7,5 mkr. Soliditeten vid årets slut uppgick till 17,8 %.

Balansomslutningen och soliditeten i balansräkningen har påverkats av ett extraordinärt förskott från en kund, uppgående till 50 mkr. Förskottet kommer att arbetas av under 2008, men innebär en negativ påverkan på nyckeltalen för verksamheten. Totala förskott från kunder uppgår till 58,7 mkr. varav c:a 12 mkr kommer att utgöra rörelseintäkter under 2008. Dessutom innehåller balansräkningen en goodwill post på 6,9 mkr som uppstod i samband med uppköp av minoritetsandelar i dotterbolag.

Personal
Antalet årsanställda uppgick vid årets slut till 82. Debiteringsgraden uppgick till drygt 88 %,vilket är en mycket hög siffra i jämförelse med andra teknikkonsulter. Detta innebär att vi ser möjligheter att anställa ytterligare medarbetare. Rekrytering pågår därför kontinuerligt.

Förvärv under året
Under året har ett inkråmsförvärv från Keyvent AB gjorts, varvid Eurocon övertog tre anställda HVAC-ingenjörer. Förvärvet innebär en förstärkning av Eurocon´s kompetens framförallt inom processventilation.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Under januari 2008 startade Eurocon ett intressebolag i Sundsvall, Eurocon Sundsvall AB, tillsammans med ett antal nyckelpersoner. Eurocon´s ägarandel i bolaget är 20% och det sysselsätter för närvarande 15 personer. Verksamheten är nystartad men vi ser med tillförsikt fram emot bolagets utveckling och att vi genom den lokala närvaron i Sundsvall kan få en bättre kontakt med de många kunder som finns lokalt i Sundsvallsområdet.

SCA Graphic, Sundsvall tecknade under februari order på SiteBase för Östrand och Ortviken. Detta är den enskilt största ordern hittills för Eurocon Infosystem AB, och kommer att vara en viktig referens för produkten SiteBase. Ordervärdet uppgår till c:a 3,3 mkr.

Verksamheten
För en detaljerad beskrivning av verksamheten inom Eurocon hänvisar vi till det prospekt som publicerades under november 2007. Prospektet är tillgängligt på Eurocon´s hemsida, www.eurocon.se.

Eurocon-aktien
Eurocon Consulting AB´s (publ) aktie upptogs till handel på Aktietorget den 14 december 2007. Emissionen som föregick listningen, och som avslutades i slutet av november 2007, resulterade i 1.219.465 nya aktier fördelade på c:a 240 nya aktieägare. Detta innebär att totala antalet aktier i Eurocon nu uppgår till 33.615.465 fördelade på drygt 700 aktieägare. Inga nyemissioner är planerade under 2008. Styrelsen har beslutat att alla framtida beslut om emissioner kommer att hänskjutas till bolagsstämma. Detta för att säkerställa aktieägarnas möjligheter att i varje enskilt fall ta ställning till den utspädning som en nyemission innebär.

Emissionskursen vid anslutningen var 1,77 kr. Vid årets slut var kursen 1,45 kr. Under februari har aktiekursen stigit och per den 22 februari var ökningen under 2008 drygt 50 %.

Inga insynspersoner eller större aktieägare har sålt eller köpt aktier sedan anslutningen.

Insynspersoners och större aktieägares innehav, samt eventuella förändringar, redovisas nedan.
Antal aktier (Förändring)
Christer Svanholm 4496650 (0)
Ulf Rask 4496650 (0)
Lars Norehall 4496650 (0)
Harry Forsgren 4496650 (0)
Ronald Andersson 4496650 (0)
Lars Arnerlöf 1694950 (0)
Mikael Lindqvist 1306200 (0)
Jan Östman 134000 (0)
Anita Sjöström 2000 (0)
Lennart Westberg 0 (0)
Marie Berglund 0 (0)

Styrelsens förslag till utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall göras detta år.

Årsstämma 2008
Årsstämman äger rum tisdagen den 22 april kl. 18:00 i BRUX konferenscenter, Hörneborg Örnsköldsvik. Formell kallelse sker genom en annons i en rikstäckande dagstidning. Eurocons årsredovisning kommer att finnas tillgänglig för aktieägare på huvudkontoret, Hörneborgsvägen 5 i Örnsköldsvik, samt på Eurocons hemsida (www.eurocon.se) cirka två veckor innan årsstämman.

Datum för ekonomiska rapporter
Delårsrapport januari-mars 2008 22 april
Årsstämma 2008 22 april
Delårsrapport januari-juni 2008 15 augusti
Delårsrapport januari-september 2008 30 oktober
Bokslutskommuniké 2008 27 februari 2009

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Eurocon bedriver i huvudsak konsultverksamhet; en verksamhet som innebär ett visst mått av risktagande. De huvudsakliga affärsriskerna består i minskad efterfrågan, svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal, inte minst i samband med förvärv, risker i samband med fastprisuppdrag samt kreditrisker.

För närvarande är efterfrågan på Eurocons tjänster mycket god. Vi rekryterar ny personal i den utsträckning vi kan, men det råder för närvarande brist på kompetenta ingenjörer på marknaden. Vi fokuserar mycket på personalens arbetsmiljö i syfte att säkerställa en hög trivsel på arbetsplatsen och därigenom minimera personalavgångar.

Andelen fastprisuppdrag är låg, om än ökande. Ett fastprisuppdrag är dock alltid förenat med ett visst risktagande.

Våra kunder består i stort sett uteslutande av större industriföretag och kommuner, varför kreditrisken kan bedömas vara mycket liten.

Örnsköldsvik den 29 februari 2008

Christer Svanholm
VD och koncernchef

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer

För hela kommunikén, se bifogat dokument.

EUROCON Consulting AB (publ)
Box 279, 891 26 Örnsköldsvik.
Besöksadress: Hörneborgsvägen 5.
Telefon 0660-295600
E-post: info@eurocon.se,
www.eurocon.se
Org. Nr 556736-3188
Styrelsens säte är i Örnsköldsvik