Bokslutskommuniké 2015

Vindparken Mörttjärnberget

Bokslutskommuniké 2015

Fjärde kvartalet 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 56,8 (47,0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (3,9) MSEK
 • Kostnader av engångskaraktär har belastat rörelseresultatet med 1,8 MSEK, exklusive dessa kostnader uppgick rörelseresultatet till 5,3 (3,9) MSEK
 • Rörelsemarginalen var 5,9 (8,3) procent
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,9 (4,0) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,0 (3,4) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,05 (0,08) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,2 (2,0) MSEK

Januari – december 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 198,8 (173,7) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 15,8 (12,3) MSEK
 • Kostnader av engångskaraktär har belastat rörelseresultatet med 1,8 MSEK, exklusive dessa kostnader uppgick rörelseresultatet till 17,6 (12,3) MSEK
 • Rörelsemarginalen var 7,9 (7,1) procent
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 16,5 (12,9) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 12,8 (9,7) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,31 (0,23) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,5 (1,1) MSEK
 • Koncernens likvida medel uppgick till 16,8 (9,4) MSEK och soliditeten till 49,5 (51,6) procent vid periodens slut

 Styrelsens förslag till vinstdisposition 2015

 • Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning utgår med 0,25 (0,15) SEK per aktie eller totalt 10,4 (6,2) MSEK.

Kommentar av VD Peter Johansson

Omsättningsökning om 14,4 procent och förbättrat rörelseresultat för 2015

Eurocons rörelseresultat för fjärde kvartalet har belastats av en kundförlust om 1,8 MSEK. Förlusten härrör från konkursen i Pilum Industrifilter AB som uppkom i början av augusti och som tidigare rapporterats som en osäker fordran. Rörelseresultatet exklusive kundförlusten uppgick till 5,3 (3,9) MSEK med en rörelsemarginal om 9,4 (8,3) procent.  Inklusive kundförlusten uppgick rörelseresultatet till 3,4 (3,9) MSEK med en rörelsemarginal om 5,9 (8,3) procent. Omsättningen för kvartalet uppgick till 56,8 (47,0) MSEK vilket ger en omsättningsökning med 20,9 (3,0) procent och en debiteringsgrad på 84,0 (85,5) procent.

För helåret ökade omsättningen med 14,4 procent till 198,8 (173,7) MSEK, rörelseresultatet före kundförlusten ökade till 17,6 (12,3) MSEK med en rörelsemarginal på 8,9 (7,1) procent. Redovisat rörelseresultat uppgick till 15,8 (12,3) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 7,9 (7,1) procent, vilket är under vårt mål (över tio procent). Debiteringsgraden förbättrades till 84,8 (80,0) procent.

Året började trevande med något svagare orderingång på vissa orter, framförallt inom segmentet Engineering, men under de två sista kvartalen ökade efterfrågan. Vi erhöll ett antal viktiga uppdrag hos kunder där vi varit mindre frekventa tidigare och även inom andra discipliner som process och anläggning. Kronan på verket blev det prestigefulla uppdraget att få medverka i om- och tillbyggnaden av Östrands massafabrik. I samarbete med Elof Hansson International AB startade vi i augusti uppdraget för APP och företagets fabrik i Indonesien. Den ökade efterfrågan av våra tjänster inom framförallt skogsindustrin tror vi kommer att hålla i sig under 2016. Vi får även positiva signaler när det gäller efterfrågan på automationslösningar för livsmedels- och läkemedelsindustrin. Inom vindkraft känner vi av marknadens skiftningar. Låga elpriser gör att investeringsbesluten dröjer. Under 2015 har vi dock avslutat några projekt där Eurocon arbetat med Statkraft och Holmen Energi. Vi ser hoppfullt på energisidan; förnybar och grön el kommer starkt och det är ett prioriterat område för oss framåt. På grund av det låga järnmalmspriset har det varit ett tungt år inom gruvnäringen, och detta har drabbat vår verksamhet i Kiruna.  Eurocon har ett bra samspel med våra uppdragsgivare i Kiruna och tillsammans följer vi utvecklingen. Vi bedömer att det kommer att vara ytterligare ett tufft år inom gruvindustrin. Vi kommer att hantera detta på samma sätt som hittills, det vill säga att personalen i möjligaste mån går in i andra uppdrag hos andra kunder tills marknaden vänder.

Segmentet Produktförsäljning har utvecklats starkt under sista kvartalet med fler projektgenomföranden. Segmentet har under året genomfört en stor andel produktutveckling vilket förklarar det lägre resultatet i jämförelse med 2014. Vi har under året levererat tjänster och produkter på ett framgångsrikt sätt till bland andra Mondi och AKZO. Dessa uppdrag fortsätter även under 2016. I leveranserna har integration och arbetsflöden med befintliga system varit en bidragande faktor till effektivisering och säkerhet hos våra kunder i både projekt och underhållsfas. Vi tror på en resultatförbättring för segmentet under 2016.

Lönsamhet och organisk tillväxt har prioriterats under året där tillväxten har fått stå tillbaka något för att försöka nå lönsamhetsmålet. Vår uppfattning är att vi är på rätt väg i den processen och vi ser nya möjligheter för kommande år med en stärkt organisation. Medelantalet medarbetare har under året stigit till 193 (181) vilket motsvarar en ökning om 6,6 procent. Ökningen har skett genom organisk tillväxt och den största andelen av ökningen tillkom under senare delen av året. Vi ser ljust på 2016 utifrån den förbättrade konjunkturen och det rådande marknadsläget inom båda våra segment, vi har aldrig haft en större orderstock med oss in i ett nytt år. För att möta den ökande efterfrågan har vi ett stort behov av att rekrytera fler medarbetare. Under 2015 hade Eurocon 25-årsjubileum och detta kommer vi uppmärksamma med en konferens för samtliga medarbetare i mars månad. Temat är samverkan och effektivitet mellan kontor och medarbetare. Slutligen vill jag tacka våra engagerade medarbetare och våra kunder som visat fortsatt förtroende för Eurocon under 2015.

Örnsköldsvik i februari 2016  

Peter Johansson
VD och koncernchef

Nettoomsättning och resultatutveckling

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2015 uppgick till 56,8 (47,0) MSEK vilket är en ökning med 20,9 procent jämfört med samma period 2014. Eurocons rörelseresultat efter avskrivningar för fjärde kvartalet har belastats av en kundförlust om 1,8 MSEK. Förlusten härrör från konkursen i Pilum Industrifilter AB som uppkom i början av augusti och som tidigare rapporterats som en osäker fordran. Rörelseresultatet inklusive kundförlust uppgick till 3,4 (3,9) MSEK med en rörelsemarginal om 5,9 (8,3) procent.

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 198,8 (173,7) MSEK vilket är en ökning med 14,4 procent jämfört med samma period 2014. Ökningen hänförs till organisk tillväxt samt ökad debiteringsgrad. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 15,8 (12,3) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 7,9 (7,1) )procent, vilket är under vårt mål (över tio procent).

Medarbetare
Medelantalet årsanställda har under året ökat organiskt till 193 (181) varav andelen kvinnor fortsätter att öka till 11,9 (9,4) procent. Den totala personaltillväxten uppgår till 6,6 (8,4) procent och har till större delen genomförts i slutet av året.

Pågående projekt och framtidsutsikter

Efterfrågan hos våra kunder fokuseras i hög grad mot investeringar inom skogsindustrin, energisektorn, biokemi- och gruvindustrin samt läkemedels- och livsmedelsindustrin avseende ombyggnationer och systembyten, men glädjande nog även mot nybyggnationer.

Under tredje kvartalet 2015 fick Eurocon sin största order genom tiderna. Uppdraget innebär att tillhandahålla konsulttjänster inom teknikområdena el, instrument och system till SCA Östrand för att öka kapaciteten av massaproduktion från nuvarande cirka 430 000 ton till cirka 900 000 ton. Eurocon kommer att leverera 35-40 konsulter per år under projekttiden. Projektet startade i september 2015 och beräknas färdigställas under den senare delen av 2018. Vi erhöll även ett stort uppdrag i Indonesien, via Elof Hansson International AB, för överordnad styrning av två nya massafabriker. Uppdraget kommer att sysselsätta 6-10 personer fram till senare delen av 2016. Eurocon har även förmånen att delta i större projekt hos kunder som: Metsä Board Husum, Akzo Nobel, Holmen Paper, Domsjö fabriker, Södra Cell, Holmen Energi, Statkraft, LKAB, MTAB. Dessutom har vi genom vårt kontor i Göteborg uppdrag hos Santa Maria AB, Mölnlycke Healthcare samt Pågen AB. Många av dessa projekt sträcker sig över halvårsskiftet 2016.

Segmentredovisning
Segmentets intäkter och rörelseresultat inkluderar direkt hänförbara poster tillsammans med sådana poster som på ett tillförlitligt sätt kunnat allokeras till respektive segment. Det finns ingen kund i något av segmenten där försäljningen uppgår till tio procent eller mer av omsättningen.

Engineering
Koncernen erbjuder ett brett utbud av teknikkonsulttjänster inom alla ingenjörsdiscipliner. Dessa omfattar hela livscykeln för en investering hos våra kundgrupper, från förstudie till genomförandeprojekt och därefter underhåll. Vår tjänsteportfölj är inriktad mot att effektivisera och optimera våra kunders nya projekt och befintliga anläggningar.

Produktförsäljning
Koncernens produktförsäljning omfattas av programsviten SiteBase som effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller ett projekt, från förprojekt till driftsättning och underhållsarbete.

Koncerngemensamma/elimineringar
Koncernens försäljning mellan segmenten elimineras i en separat kolumn i segmentredovisningen. Försäljning mellan segmenten sker på marknadsmässiga villkor. 

Verksamhetsinriktad segmentindelning 

Januari – december Engineering Produkt-
försäljning
Koncern-
gemensamt/elim
Koncernen
KSEK 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Intäkter och kostnader
Försäljning till externa kunder 185 597 159 132 12 554 13 951 603 624 198 754 173 707
Försäljning mellan huvudsegment 841 960 98 58 -939 -1 018
Övrig försäljning inom koncernen 930 6 -936
Nettoomsättning 187 368 160 092 12 658 14 009 -1 272 -394 198 754 173 707
Övriga intäkter 632 329 73 101 733 402
Rörelsekostnader -171 043 -147 331 -11 002 -11 890 1 431 398 -180 614 -158 822
Av- och nedskrivningar immtrl anläggningstillgångar

-145 -221 -31 0 77 -145 -175
Av- och nedskrivningar mtrl anläggningstillgångar

-2 527 -2 830 -167 -18 -247 -10 -2 941 -2 858
Rörelseresultat 14 285 10 040 1 489 2 143 13 71 15 787 12 254
Rörelsemarginal, % 7,6% 6,3% 11,8% 15,3%  0% 0%  7,9% 7,1%
Tillgångar och skulder
Operativa tillgångar 84 765 86 615 9 832 9 287 19 133 680 113 730 96 582
Operativa skulder 54 401 45 294 4 640 5 214 -1 649 -3 733 57 392 46 775 

All goodwill är hänförlig till Engineering.

Investeringar

För 2015 uppgick investeringar i materiella anläggningstillgångar till 4,6 (3,0) MSEK.  Av- och nedskrivningar uppgick till 3,1 (3,1) MSEK.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten för det fjärde kvartalet uppgick till 5,2 (2,0) MSEK. Förändringen av rörelsekapitalet var 3,2 (-0,7) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret förstärktes till 16,5 (1,1) MSEK. Kassaflödet har påverkats av utdelningen till aktieägarna med 6,2 (8,2) MSEK. Det totala kassaflödet uppgick till 7,4 (-8,7) MSEK.

Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 16,8 (9,4) MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 5,5 (5,1) MSEK och avser leasing av företagets bilpark. Soliditeten var vid samma tidpunkt 49,5 (51,6) procent.

Det egna kapitalet var 56,3 (49,8) MSEK vid årets slut och koncernens balansomslutning uppgick vid detta tillfälle till 113,7 (96,6) MSEK.

Strategideklaration

Introduktionen av Euroconaktien i december 2007 var det första steget i den strategideklaration som togs fram samma år. Strategin bearbetas kontinuerligt och huvuddragen kvarstår, vilket innebär att bolaget eftersträvar en fördubbling av omsättningen över en femårsperiod med bibehållen vinstmarginal.

Under 2011 startades ett arbete med att göra Eurocon redo för en reglerad marknadsplats inom en treårsperiod. Detta arbete har fortsatt under 2015. Tidplanen för byte av marknadsplats har skjutits fram beroende på att Eurocon prioriterar att först nå uppsatt lönsamhetsmål.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Eurocon bedriver i huvudsak konsultverksamhet, en verksamhet som innebär ett visst mått av risktagande. De huvudsakliga affärsriskerna består i minskad efterfrågan, svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal inte minst i samband med förvärv, risker i samband med fastprisuppdrag samt kreditrisker.

Medarbetarna är Eurocons viktigaste tillgång och strategin är att skapa en bra och stimulerande arbetsmiljö. Utvecklande arbetsuppgifter och god hälsa är viktigt för att attrahera nya och behålla befintliga medarbetare samt minskar risken vid förvärv.

Andelen fastprisuppdrag är låg, om än ökande. Ett fastprisuppdrag är alltid förenat med ett visst risktagande. Regelbundna genomgångar sker av samtliga fastprisuppdrag och planering görs av uppdragen innan varje affärstillfälle så att rätt kompetens finns för att genomföra fastprisuppdraget.

Koncernens kunder består i stort sett uteslutande av större industriföretag och kommuner, varmed kreditrisken bedöms vara liten. Merparten av försäljningen sker i Svenska kronor varmed valutarisker därför bedöms som låga. Moderbolaget bedriver i mindre utsträckning operativ verksamhet varmed riskerna i huvudsak är begränsade till likviditetsrisk.

Koncernens risker finns utförligt beskrivna i årsredovisningen för 2014. Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit sedan dess.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen (ÅRL). Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), och tolkningarna av gällande standards, International Financial Reporting Interpretations Committeé (IFRIC) som godkänts av EU. Jämförelsetalen i delårsrapporten är omräknade för att följa samma redovisningsprincip. För moderbolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2 tillämpats. För detaljerad information beträffande bolagets redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för 2014. Redovisningsprinciperna är oförändrade för både koncernen och moderbolaget.

Euroconaktien

Eurocon Consulting AB:s (publ) aktie är upptagen till handel på Aktietorget sedan den 14 december 2007. Totala antalet registrerade aktier i Eurocon uppgår till 41 462 127 fördelade på cirka 850 aktieägare.

Slutkursen den 30 december 2015 var 5,15 (3,34) SEK vilket innebär en ökning med 54,2 procent. 

De tio största aktieägarna 2015-12-31
Antal aktier Kapitalandel, % Röstandel, %
Ronald Andersson 4 463 317 10,8 10,8
PSG Micro Cap         3 443 824    8,3 8,3
Christer Svanholm         3 035 459    7,3 7,3
Ulf Rask         2 427 163    5,9 5,9
Försäkringsaktiebolaget Avanza pension         2 296 802    5,5 5,5
Fredrik Forsgren         1 773 523    4,3 4,3
Johan Westman         1 230 000    3,0 3,0
Tord Kostet         1 150 000    2,8                   2,8   
Mikael Lindqvist 1 145 237 2,8 2,8
Ålandsbanken AB 1 133 810 2,7 2,7
Övriga aktieägare 19 362 992 46,7 46,7   
Totalt antal aktier 41 462 127 100,0                100,0   
Alla aktier har samma rösträtt. En aktie = en röst.

Insynspersoner och större aktieägare som förändrat sitt innehav under
kvartal 4, 2015
Antal aktier2015-09-30 Förändringunder kv 4 Antal aktier2015-12-31 Röstandel,%
Försäkringsaktiebolaget Avanza pension 2 520 753    -223 951 2 296 802    5,5
Fredrik Forsgren 1 833 523    -100 000       1 773 523    4,3
Stefan Forsgren 1 463 358 -444 812 1 018 546 2,5

Årsstämma 2016

Årsstämman äger rum den 28 april kl. 18:00 i BRUX konferenscenter, Hörneborg, Örnsköldsvik. Formell kallelse sker genom Post och Inrikes Tidningar samt på Eurocons hemsida. Eurocons årsredovisning kommer att finnas tillgänglig för aktieägare på huvudkontoret, Hörneborgsvägen 6 i Örnsköldsvik, samt på Eurocons hemsida (www.eurocon.se) cirka två veckor innan årsstämman.

Datum för ekonomiska rapporter
Årsredovisning 2015                                       30 mars 2016

Delårsrapport januari-mars 2016                      28 april 2016

Kommuniké från årsstämman 2016                 29 april 2016

Delårsrapport januari-juni 2016                        30 augusti 2016

Årsredovisningar och rapporter kan beställas från Eurocon Consulting AB, Box 279, 891 26  Örnsköldsvik, tel: 0660-29 56 00 eller hämtas på bolagets hemsida, www.eurocon.se.

Verksamheten

För en detaljerad beskrivning av verksamheten inom Eurocon hänvisar vi till vår hemsida
www.eurocon.se