Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019

Vindparken Mörttjärnberget

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

Koncernen oktober-december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 65,3 (66,6) MSEK
 • EBITA uppgick till -2,0 (5,4) MSEK
 • EBITA-marginalen uppgick till -3,1 (8,2) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,4 (5,2) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till -3,6 (7,8) procent
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,7 (5,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,4 (4,3) MSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning blev -0,03 (0,10) SEK
 • Resultatet per aktie efter utspädning blev -0,03 (0,10) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,6 (-4,3) MSEK

Koncernen januari-december 2019

 • Nettoomsättningen ökade till 261,2 (252,9) MSEK
 • EBITA uppgick till 6,6 (25,8) MSEK
 • EBITA-marginalen uppgick till 2,5 (10,2) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,2 (24,8) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 2,0 (9,8) procent
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,4 (31,3) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 5,0 (25,5) MSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,13 (0,60) SEK
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,12 (0,58) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,6 (6,4) MSEK
 • Koncernens likvida medel uppgick till 9,6 (11,5) MSEK och soliditeten till 48,1 (55,6) procent vid periodens slut

 Styrelsens förslag till vinstdisposition 2019

 • Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning utgår med 0,10 (0,35) SEK per aktie eller totalt 4,36 (15,0) MSEK.

  Kommentar av VD Peter Johansson

  Omsättnings- och resultatutvecklingen var fortsatt svag under det fjärde kvartalet. Omsättningen uppgick till 65,5 (66,6) MSEK och rörelseresultatet till -2,1 (5,2) MSEK. Vi redovisar ett resultat för fjärde kvartalet samt för helåret 2019 som är långt under vårt marginalmål och vi arbetar hårt och fokuserat för att återigen komma upp till en tillfredställande resultatnivå.

  Efter fallande efterfrågan under nästan hela 2019 upplevde vi att orderingången ökade något i slutet av året och vi erhöll ett antal nya uppdrag. Vi är dessutom involverade i flera uppdrag där investeringsbesluten kan komma att fattas under första eller andra kvartalet 2020.  Vi behöver komma en bit längre in i det nya året för att kunna göra en mer detaljerad bedömning hur befintliga och nya uppdrag kommer att utvecklas. Vi bedömer dock att beläggningen kommer att öka under kommande kvartal.

  Även inom segment Produktförsäljning har investeringsbesluten dragit ut på tiden. Vi fick ett uppdrag i kvartal två 2019 som vi väntat på under en längre tid. Efter det har ett antal mindre uppdrag tillkommit, men de lite större investeringarna fortsätter att skjutas framåt i tiden.

  När vi sammanfattar 2019 kan vi återigen summera ett år med ökad omsättning som för helåret ökade till 261,2 (252,9) MSEK. Året började någorlunda bra, men under de två sista kvartalen var det tydligt att marknaden bromsade in.  Vi gick samtidigt in i en period där tre av våra större uppdrag, inom skog och infrastruktur, blev färdigställda och därmed gick ned i bemanning. Överlappningen till nya uppdrag blev svårare och tog längre tid än normalt beroende på det svagare marknadsläget, vilket är den största orsaken till den negativa effekten på både omsättning och resultat under de sista två kvartalen. Vi fick även göra nedskrivningar i tre fastprisuppdrag på infrastruktursidan under året som också påverkat omsättning och resultat negativt, men inte i samma omfattning som den svaga beläggningen.

  För att möta kundernas önskemål om lokal närvaro samt skapa bättre förutsättningar för att stärka den organiska tillväxten startade vi kontor i Karlstad och Gävle under 2019. Karlstad kommer att bestå av fem medarbetare från mitten av februari och Gävle kommer att ha fyra medarbetare från mitten av januari. Dessutom öppnar vi kontor i Umeå och Luleå under första kvartalet 2020 där rekryteringen startades i slutet av 2019.  Vi fokuserar fortsatt på nya förvärv för att ytterligare stärka vår lokala närvaro och närhet till våra kunder.

  Örnsköldsvik i februari 2020

  Peter Johansson
  076-7675801

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020.

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Gävle, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Eurocon har ca 265 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på Spotlight Stock Market (sedan14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se eurocon.se