Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013

Vindparken Mörttjärnberget

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013

Förslag till utdelning

• Styrelsen föreslår en utdelning för år 2013 på 0,20 (0,25) SEK/aktie, dvs 8,2 (10,1) MSEK.

Kommentar av VD Peter Johansson

Eurocons rörelseresultat för fjärde kvartalet var i nivå med kvartal tre. Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 1,7 (4,8) MSEK med en rörelsemarginal om 3,7 (11,0) procent. Resultatet har påverkats negativt av reservation för engångskostnad om 2,2 MSEK i samband med avveckling av verksamheten i Tyskland. Omsättningen för kvartalet uppgick till 45,6 (43,2) MSEK. Ökningen beror på förvärvet av Automation West Engineering AB vars omsättning uppgick till 5,3 MSEK. Avskrivningarna för goodwill motsvarande 1,1 (0,6) MSEK.

Rörelseresultatet för helåret är även det otillfredsställande och uppgick till 8,1 (15,4) MSEK, där avskrivningarna för goodwill motsvarade 3,0 (3,4) MSEK. Rörelsemarginalen för helåret uppgick till 5,3 (9,6) procent med en omsättning om 151,4 (160,8) MSEK. Summerar vi 2013 kan vi konstatera att konjunkturen inom framförallt pappersindustrin har haft en nedgång och påverkat några av våra avdelningar negativt. Bolagets totala omsättning har minskat med sex procent under året. Under det sista halvåret 2013 minskade debiteringsgraden och nyttjandet av underkonsulter ytterligare. Debiteringsgraden uppgick till 84,3 (88,9) procent.

För att komma till rätta med lönsamhetsproblemen genomfördes under det fjärde kvartalet en strukturell förändring där en olönsam avdelning avvecklades. Utöver detta kommer mindre förändringar att genomföras under det första kvartalet 2014. Detta görs för att stärka organisationen inom ledning och marknad. Vår bedömning är att inga ökade kostnader kommer att uppstå genom någon av dessa åtgärder. Vi fokuserar på ökade marknadsaktiviteter för att höja omsättning och rörelsemarginal så att vi kan nå vårt uppsatta lönsamhetsmål (rörelsemarginalen skall överstiga tio procent).

Den medarbetartillväxt vi haft under året kan hänföras till organisk tillväxt och förvärvet av Automation West Engineering AB med dotterbolag. Under året har medelantalet medarbetare stigit till 167 (157) det motsvarar en ökning om sex procent vilket ligger under vår ambitionsnivå. Vårt mål för tillväxt kvarstår och vi fortsätter att fokusera på organisk tillväxt och förvärv under 2014, dock kommer vårt lönsamhetsmål att ha högsta prioritet. Som avslutning vill jag tacka våra medarbetare och våra kunder som visat fortsatt förtroende för Eurocon.

Örnsköldsvik i mars 2014

Peter Johansson
VD och koncernchef