Kallelse till årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma 2022

Årsstämma i Eurocon Consulting AB (publ) hålls onsdagen den 11 maj 2022 klockan 18:00 på Bruksgården, Bruksgatan 7, Domsjö. Registrering av aktieägare sker från klockan 17:00.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdag den 3 maj, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast måndagen den 9 maj 2022 klockan 16:00. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdag den 5 maj 2022, då sådan införing ska vara verkställd. Styrelsen har beslutat att erbjuda aktieägare möjlighet att rösta genom poströstning enligt de tillfälliga lagregler som trädde i kraft den 1 mars 2022.

Anmälan
Anmälan om deltagande i årsstämman ska göras antingen på telefon 060-67 78 02, via e-post: ylva.larsson@eurocon.se eller skriftligen till Eurocon Consulting AB under adress Bolagsstämma, Eurocon Consulting AB (publ), Box 279, SE-891 26 Örnsköldsvik. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges.

Formulär för poströstning finns här nedan. Formuläret ska skrivas ut och fyllas i och därefter skickas till Bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman, dock senast 4 maj 2022.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis som inte är äldre än ett år för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Behandling av personuppgifter
För information om hur vi behandlar dina personuppgifter se vår ”Integritetspolicy gällande behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämma” läs här.

Här kan du läsa hela kallelsen med föreslagen dagordning: Eurocon kallelse till årsstämma 2022

Blankett för poströstning: Blankett poströstning_2022


Vill du veta mer?