Kallelse till årsstämma 2021

Kallelse till årsstämma 2021

Årsstämma i Eurocon Consulting AB (publ) hålls onsdagen den 16 juni 2021 klockan 18:00 på Bruksgården, Bruksgatan 7, Domsjö. Registrering av aktieägare sker från klockan 17:00.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska spridning av coronaviruset har Eurocon beslutat att anpassa arrangemangen kring årsstämman på följande sätt. Årsstämman äger rum i stora matsalen på Bruksgården så att det finns gott om utrymme att hålla tillräckligt med avstånd mellan deltagarna. För eventuella allmänna frågor om Eurocon är aktieägare välkomna att skicka in dessa i förväg till bolaget via e-post till: ylva.larsson@eurocon.se. Vi påminner även om möjligheten att delta i årsstämman via ombud för de aktieägare som inte vill eller kan närvara personligen. Styrelsen har beslutat att erbjuda aktieägare möjlighet att rösta genom s k poströstning enligt tillfälliga lagregler. Eurocon uppmanar aktieägare att överväga att, istället för att närvara personligen, rösta genom poströstning.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdag den 8 juni, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast måndagen den 14 juni 2021 klockan 16:00. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdag den 10 juni 2021, då sådan införing ska vara verkställd.

Anmälan
Anmälan om deltagande i årsstämman ska göras antingen på telefon 060-67 78 02, via e-post: ylva.larsson@eurocon.se eller skriftligen till Eurocon Consulting AB under adress Bolagsstämma, Eurocon Consulting AB (publ), Box 279, SE-891 26 Örnsköldsvik. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges.

Formulär för poströstning och instruktioner för hur detta ska ske finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.eurocon.se. Formuläret ska skrivas ut och fyllas i och därefter skickas till Bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman, dock senast den 9 juni 2021.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis som inte är äldre än ett år för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Här kan du läsa hela kallelsen: Kallelse till årsstämma 2021

Hämta blankett för poströstning här: Blankett postrostning