Delårsrapport 1 januari-30 september

Delårsrapport 1 januari-30 september

Koncernen juli-september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 47,9 (52,9) MSEK
 • EBITA ökade till 1,7 (0,4) MSEK
 • EBITA-marginalen ökade till 3,5 (0,8) procent
 • Rörelseresultatet ökade till 1,3 (0,1) MSEK
 • Rörelsemarginalen ökade till 2,8 (0,0) procent
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 0,9 (0,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt ökade till 0,7 (0,0) MSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,02 (0,00) SEK
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,02 (0,00) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 1,6 (-0,7) MSEK

Koncernen januari-september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 181,4 (195,9) MSEK
 • EBITA ökade till 12,1 (8,6) MSEK
 • EBITA-marginalen ökade till 6,6 (4,4) procent
 • Rörelseresultatet ökade till 11,0 (7,6) MSEK
 • Rörelsemarginalen ökade till 6,1 (3,9) procent
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 10,1 (8,0) MSEK
 • Resultatet efter skatt ökade till 7,9 (6,5) MSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning ökade till 0,18 (0,16) SEK
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,18 (0,15) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,5 (20,2) MSEK
 • Koncernens likvida medel ökade till 22,1 (10,9) MSEK och soliditeten ökade till 55,3 (46,2) procent vid periodens  slut.

 

Kommentar av VD Peter Johansson

Tredje kvartalet har naturligtvis fortsatt att präglas av den pågående pandemin. Den återhämtning vi hade i juni kom av sig efter semesterperioden och tredje kvartalet började med låg aktivitet inom delar av marknaden. Vi har ett antal kunder inom processindustrin och inom vissa delar av infrasidan som har rapporterat om nedstängning av produktionsenheter och avslutat ej färdigställda projekt. Dessutom har några kunder tvingats skjuta upp planerade projekt på grund av att deras marknad påverkats mycket negativt av pandemin. Gruvindustrin har klarat sig på ett bättre sätt för oss, men det märks även där. I slutet av kvartalet uppfattade vi återigen en viss återhämtning, men det är svårt att sia om den blir varaktig. Vi vet att det inom processindustrin och infra runt om i Sverige planeras flera större projekt som skulle kunna vara gynnsamma för oss. Frågan är bara när de kommer att startas upp.

Nettoomsättningen under kvartalet minskade till 47,9 (52,9) MSEK, som en följd av uppskjutna projekt och försenade uppstarter av nya projekt. Trots nedgången har vi ett ökat resultat jämfört med fjolåret med en EBITA-marginal på 3,5 (0,8) procent.

Vi har under kvartal tre klarat oss relativt bra och inte behövt anpassa organisationen ytterligare efter de åtgärder vi vidtog i kvartal två och vi följer kostnadssidan noggrant. I början av kvartal fyra kommer vi att avsluta de flesta korttidspermitteringar vi har haft. Det finns dock dotterbolag som har drabbats hårdare där korttidspermitteringarna kan komma att upphöra i senare delen av kvartalet.

Läget inom vårt segment Produktförsäljning ser likadant ut. Det har varit svårt att hitta nya uppdrag under året och de som funnits har till stor del varit underhåll hos befintliga kunder.

Vi har hittills lyckats begränsa de negativa effekterna av pandemin och har kunnat behålla våra medarbetare som varit korttidspermitterade. Vi kommer att stå starka när marknadsläget stabiliseras.  Vi har också hittat vägar att begränsa smittspridningen i god samverkan med våra kunder.  Stort tack till dem och våra medarbetare för deras engagemang trots de omständigheter vi alla fortsatt går igenom.

 

Örnsköldsvik i november 2020
Peter Johansson

VD och koncernchef

Här kan du läsa rapporten i sin helhet: Eurocon Q3 2020

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 6 november 2020.


Vill du veta mer?