Delårsrapport 1 januari-30 juni 2020

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2020

Koncernen april-juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 65,5 (68,6) MSEK

 • EBITA ökade till 6,9 (3,2) MSEK

 • EBITA-marginalen ökade till 10,6 (4,6) procent

 • Rörelseresultatet ökade till 6,6 (2,8) MSEK

 • Rörelsemarginalen ökade till 10,1 (4,1) procent

 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 6,4 (3,3) MSEK

 • Resultatet efter skatt ökade till 5,1 (2,7) MSEK

 • Resultatet per aktie före utspädning ökade till 0,12 (0,07) SEK

 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,11 (0,06) SEK

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 19,4 (10,8) MSEK

Koncernen januari-juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 133,5 (143,0) MSEK

 • EBITA ökade till 10,4 (8,2) MSEK

 • EBITA-marginalen ökade till 7,8 (5,7) procent

 • Rörelseresultatet ökade till 9,7 (7,5) MSEK

 • Rörelsemarginalen ökade till 7,3 (5,3) procent

 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 9,2 (8,0) MSEK

 • Resultatet efter skatt ökade till 7,2 (6,5) MSEK

 • Resultatet per aktie före utspädning ökade till 0,17 (0,15) SEK

 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,17 (0,15) SEK

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,9 (21,0) MSEK

 • Koncernens likvida medel ökade till 27,4 (16,1) MSEK och soliditeten ökade

  till 49,7 (41,8) procent vid periodens slut.

Styrelsen har beslutat att i samband med denna kvartalsrapport, istället för tredje kvartalsrapporten som tidigare kommunicerats, meddela att styrelsen inte kommer att kalla till extra bolagsstämma senare under året för att besluta om utdelning. Därmed kommer ingen utdelning att ske under 2020.

 

Kommentar av VD Peter Johansson

Eurocon har under andra kvartalet lyckats förbättra lönsamheten från kvartal ett och uppnår en EBITA-marginal om 10,6 procent, vilket är något över vårt mål om 10 procent i rörelsemarginal.

Det har under kvartalet varit svårt att hitta nya uppdrag eftersom många investeringar har skjutits framåt och ett antal uppdrag har även avslutats på grund av pandemin. Vi lyckades erhålla ett antal mindre uppdrag under perioden samt två mindre idrifttagningsuppdrag i slutet som bidrog till en uppgång i juni. Vi hoppas och tror att något/några av de uppskjutna projekten kommer att startas under det tredje kvartalet.

Vi har minskat personalstyrkan med sex personer, varav fem av dem anställdes av Sweco i Göteborg från den första april, vilket vi rapporterat tidigare.  Som en följd av rådande marknadsläge har vi även minskat personalstyrkan med ytterligare tre medarbetare i Karlstad. De åtgärder vi har genomfört har påverkat lönsamheten på ett positivt sätt under kvartal två, men är även viktiga för kommande kvartal.

Läget inom vårt segment Produktförsäljning ser likadant ut, det har varit svårt att hitta nya uppdrag under kvartalet.

 

Året började något avvaktande för att sedan förbättras successivt under det första kvartalet, men Covid-19-pandemin störde den positiva trenden från och med mitten av mars. Den ekonomiska krisen som följde har naturligtvis påverkat marknaden som vi verkar inom. Hur marknadsläget kommer att utvecklas framåt är mycket svårt att säga i dagsläget då det är många faktorer som skall vägas in. Det finns planer på nya projekt hos våra kunder, men det är svårt att bedöma om och när dessa projekt kommer att starta upp.

 

Vårt fokus nu är att försöka begränsa de negativa effekterna av pandemin för att stå starka när läget stabiliseras. Vi har som tidigare rapporterats ett antal korttidspermitterade medarbetare sedan april och vi fortsätter att anpassa organisationen och kostnadssidan utifrån rådande marknadssituation. Vi har också hittat vägar att begränsa smittspridningen i god samverkan med våra kunder. Stort tack till dem och våra medarbetare för deras engagemang trots de omständigheter vi alla fortsatt går igenom.

 

Örnsköldsvik i augusti 2020

Peter Johansson

VD och koncernchef

Här kan du läsa hela rapporten:

Eurocon delårsrapport Q2


Vill du veta mer?