Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020

Koncernen oktober-december 2020

* Nettoomsättningen uppgick till 64,7 (65,3) MSEK
* EBITA ökade till 3,0 (-2,0) MSEK
* EBITA-marginalen ökade till 4,7 (-3,1) procent
* Rörelseresultatet ökade till 2,7 (-2,4) MSEK
* Rörelsemarginalen ökade till 4,2 (-3,6) procent
* Resultatet efter finansiella poster ökade till 2,6 (-1.7) MSEK
* Resultatet efter skatt ökade till 1,9 (-1,4) MSEK
* Resultatet per aktie före utspädning ökade till 0,04 (-0,03) SEK
* Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,04 (-0,03) SEK
* Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 2,4 (-6,6) MSEK

 

Koncernen januari-december 2020

* Nettoomsättningen uppgick till 246,0 (261,2) MSEK
* EBITA ökade till 15,1 (6,6) MSEK
* EBITA-marginalen ökade till 6,1 (2,5) procent
* Rörelseresultatet ökade till 13,7 (5,2) MSEK
* Rörelsemarginalen ökade till 5,6 (2,0) procent
* Resultatet efter finansiella poster ökade till 12,8 (6,4) MSEK
* Resultatet efter skatt ökade till 9,8 (5,0) MSEK
* Resultatet per aktie före utspädning ökade till 0,23 (0,13) SEK
* Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,23 (0,12) SEK
* Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 24,9 (13,6) MSEK
* Koncernens likvida medel ökade till 21,5 (9,6) MSEK och soliditeten till 52,0 (48,1) procent vid periodens slut

 

 Styrelsens förslag till vinstdisposition 2020

* Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning utgår med 0,20 (0,0) SEK per aktie eller totalt 8,7 (0,0) MSEK.

 

Kommentar av VD Peter Johansson

Resultatet förbättrades under det fjärde kvartalet jämfört med föregående år. EBITA ökade till
3,0 (-2,0) MSEK och omsättningen uppgick till 64,7 (65,3) MSEK. Vi redovisar ett resultat för fjärde kvartalet samt för helåret 2020 som är under vårt marginalmål. Covid-19 pandemin är naturligtvis en bidragande orsak som påverkat oss under hela året. Vi arbetar hårt och fokuserat för att återigen komma upp till en tillfredsställande resultatnivå. Min bedömning är att vi kan hålla en tillfredsställande resultatnivå framöver även om pandemin kommer att fortsätta vara ett orosmoln under 2021.

Efter fallande efterfrågan och uppskjutna projekt under nästan hela 2020 upplevde vi att orderingången ökade något i sista kvartalet och vi fick ett antal nya uppdrag. Detta medförde att vi avslutade alla korttidspermitteringar i koncernen från sista november. Vi är dessutom involverade i flera uppdrag där investeringsbesluten kan komma att fattas under första eller andra kvartalet 2021. Vi behöver komma en bit längre in i det nya året för att kunna göra en mer detaljerad bedömning för hur befintliga och nya uppdrag kommer att utvecklas. Vi tror dock att beläggningen kommer att öka under kommande kvartal även om det just nu är svårt att bedöma takten i förbättringen. Det avgörs till stor del av pandemins utveckling.

Även inom segment Produktförsäljning har investeringsbesluten skjutits fram. Det har kommit ett antal mindre uppdrag, men de lite större investeringarna fortsätter att förskjutas framåt i tiden.

När vi sammanfattar 2020 kan vi konstatera att EBITA ökade till 15,1 (6,6) MSEK, medan omsättningen minskat till 246,0 (261,2) MSEK. Året började svagt med en viss förbättring före semesterperioden för att sedan falla tillbaka under tredje kvartalet. Men under det sista kvartalet såg vi en tydlig ökning av förfrågningar och vunna uppdrag. Vi har under året gjort förändringar i vår verksamhet i Göteborg där vi överlät vår verksamhet inom automation med sex medarbetare till Sweco, samt även avslutat anställningar för tre medarbetare i Karlstad där alla uppdrag ställdes in på grund av pandemin.

Vi har under året fokuserat på att minska våra utgifter och har haft stora besparingar då resor, personalaktiviteter och mycket annat inte kunnat genomföras eftersom vi följt det regelverk som rått under pågående pandemi. Vi anställde inte i samma takt som tidigare under de tre första kvartalen, men ökade återigen takten i kvartal fyra och gjorde ett antal rekryteringar i slutet av året. Vi fortsätter söka eventuella förvärvsmöjligheter och gör ökade insatser för rekryteringar. Det blir mycket viktigt om trenden med fler investeringar och de positiva signalerna håller i sig kommande kvartal.

Vi arbetar fortsatt med att säkra våra kontor och vår projektverksamhet för att minska smittspridningen. Det har varit utmanande men gett bra resultat då vi endast haft ett fåtal smittade medarbetare. Jag vill tacka våra kunder för det goda samarbete vi har runt våra gemensamma uppdrag. Jag vill även tacka våra medarbetare för deras engagemang trots de omständigheter vi alla går igenom.

 

Örnsköldsvik i februari 2021

Peter Johansson

Läs rapporten i sin helhet: Eurocon bokslutskommunike_2020


Vill du veta mer?