Kommuniké från årsstämman 2019-05-09

Vindparken Mörttjärnberget

Kommuniké från årsstämman 2019-05-09

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman, samtliga beslut var enhälliga

* Marie Berglund valdes till ordförande att leda årsstämman.

* Vid stämman var 16 768 989 (39,25%) av totalt 42 727 279 aktier representerade.

* Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

* Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

* Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande en utdelning med 0,35 SEK per aktie.

* Stämman beslutade att, enligt styrelsens förslag, nyemittera högst 900 000 aktier. Emissionen avser erläggande av del av köpeskilling för förvärvet av KLT Konsult AB. De nyemitterade aktierna tecknas och betalas genom kvittning av bolagets skuld till KLT Holding AB.

* Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av högst 2.000.000 aktier.

* Vid därefter företagna val utsågs för tiden fram till nästa årsstämma följande funktionärer: 

Richard Hellekant, ordförande (extern),
Anders Nilsson, ledamot (extern),  
Erica Jonsson, ledamot (extern),
Christer Svanholm, ledamot,
Ulf Rask, ledamot

För mer information:

Peter Johansson, VD

060-67 78 01, peter.johansson@eurocon.se

Peter Johansson, VD, 076-7675801

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik. Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Eurocon har ca 265 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på Spotlight Stock Market (sedan14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se eurocon.se